sk

Vlani zakázal vyviezť tisíce balení

04/05/2015
Zdroj: Zdravotnícke noviny; 17/2015; 30/04/2015; s.: 2; ks

Lieky zo Slovenska sa mali skončiť v 24 krajinách 

Minulý rok zaslali distribútori ŠÚKL-u 18 229 oznámení o plánovanom vývoze pre 1 096 liekov a celkovo 4 025 714 balení. Oznámenia zaslalo 28 veľkodistribučných spoločností, vývoz nahlásili do 24 krajín. Z nich lieky exportovalo 24 distribútorov. 

Vyviezli 589 liekov 

Ako informovala Diana Madarászová zo ŠÚKL, ústav identifikoval 27 liekov s možným ohrozením dostupnosti pre našich pacientov. ,,Vydal 182 rozhodnutí o nepovolení vývozu pre 57 446 balení liekov. Vývoz liekov nebol povolený 14 veľkodistribučným spoločnostiam," uviedla D. Madarászová. Ako sa uvádza vo výročnej správe ŠÚKL za rok 2014, zo Slovenska sa vyviezlo 589 liekov v množstve 1 383 717 balení, čo predstavuje približne tretinu z oznámeného počtu balení. Vlani zaznamenal ústav podľa D. Madarászovej aj zvýšený počet žiadostí od distribučných spoločností o povolenie na súbežný dovoz lieku. ,,Prijatých bolo 27 žiadostí, z toho v 11 prípadoch išlo o predĺženie už platných povolení," dodala. V rámci súbežného dovozu sa najčastejšie dovážali lieky z Česka. 

Súbežný dovoz 

Podľa D. Madarászovej pod pojmom súbežný dovoz lieku sa rozumie dovoz lieku, ktorý je registrovaný u nás i v inom členskom štáte Európskej únie, na Slovensko inou osobou ako držiteľom registrácie lieku u nás alebo v súčinnosti s ním. ,,Súbežný dovoz možno povoliť len držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov. Súbežne dovážaný liek sa nesmie od referenčného dovážaného lieku odlišovať kvalitou, účinnosťou a bezpečnosťou a používa sa za podmienok uvedených v rozhodnutí o registrácii referenčného dovážaného lieku," vysvetlil vo výročnej správe za rok 2014 ŠÚKL.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png