sk

Spolupráca s organizáciami pacientov

Na základe požiadavky EÚ legislatívy a odporúčania Európskej liekovej agentúry (European Medicines Agency) s cieľom zlepšiť informovanosť pacientov, vytvára ŠÚKL priestor na uverejňovanie oznamov, aktuálnych informácii o liekoch, ako aj kontaktných adries jednotlivých pacientských organizácií v Slovenskej republike. Pracovná skupina EMA/CHMP (Committee for Medicinal Products for human use) pre spoluprácu s pacientskými organizáciami vznikla 31.5.2002, aby dozerala na vývoj stratégie interakcií s pacientmi, zlepšila vzájomné porozumenie v komunikácii s pacientmi a občanmi a zlepšila informovanosť pacientov o správnom a bezpečnom užívaní liekov. EMA a kompetentné národné autority (ŠÚKL v SR) v EÚ budujú systém komunikácie medzi nimi a pacientmi ako reprezentantmi príslušných asociácií na jednej strane a medzi národnou kompetentnou autoritou a pacientmi ako expertmi v EMA ad hoc pracovných skupinách.

Cieľom tejto spolupráce je, aby zo vzájomných odborných diskusií so špecifickými pacientskými organizáciami, orientovanými na špecifické skupiny ochorení, boli vytvorené:

  • Odporúčania, ktoré by zohľadnila EMA pri tvorbe metodických usmernení pri vývoji nového lieku ako aj príprave písomnej informácie pre používateľa,
  • Odporúčania, ktoré by vyžadovali harmonizovaný prístup na úrovni EÚ pred ich implementovaním do národnej legislatívy,
  • Odporúčania, ktoré by vyžadovali zmenu v národnej legislatíve.

EMA/CHMP pracovná skupina pre spoluprácu s pacientskými organizáciami sa doteraz zameriavala medzi iným na

  • dosiahnutie zlepšenia transparentnosti a dostupnosti informácií o liekoch najmä registrovaných národnou procedúrou
  • na zverejňovanie programu a záverov z pracovnej skupiny zaoberajúcej sa sledovaním nežiaducich účinkov (Pharmacovigilance working party)
  • na definovanie toho, čo má byť "komerčne utajovaná" informácia, aby sa dosiahla transparentná úroveň komunikácie
  • reorganizovanie štruktúry EMA webovej stránky tak, aby sa uľahčil prístup pacientov k informáciám (možnosť vyhľadávania lieku podľa ochorenia, indikácie a pod.), ako aj uľahčenie vyhľadávania slabovidiacim pacientom.

Na základe vyššie uvedených skutočností pripravil ŠÚKL podstránku internetovej stránky www.sukl.sk venovanú pacientom.
V prípade otázok a požiadaviek smerovaných na ŠÚKL, zasielajte svoje impulzy na e-mailovú adresu

informacie@sukl.sk

04/08/2011

Európske pacientské organizácie

04/08/2011

Zoznam pacientských organizácií v SR

04/08/2011

Dotazník

04/08/2011

Pokyn týkajúci sa požiadaviek na označovanie obalov a písomných informácií pre používateľov humánnych liekov v Braillovom písme

04/08/2011

Semináre, školenia, prezentácie

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png