sk

Cerebrovaskulárne nežiaduce udalosti a zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou 9.3.2004

Cerebrovaskulárne nežiaduce udalosti a zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

 

ŠÚKL oznamuje, že dňa 9.3.2004 bolo publikované stanovisko Európskej liekovej agentúry, týkajúce sa bezpečnosti liečby demencie olanzapínom1. Text tohto stanoviska je:

Európska lieková agentúra (EMEA) a jej vedecký výbor (CPMP) majú poznatky o dôležitých nových informáciách týkajúcich sa bezpečnosti používania olanzapínu pri liečbe demencie. Údaje z klinických štúdií poukazujú na zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich príhod a zvýšené riziko úmrtia u starších pacientov s demenciou, ktorí užívajú olanzapín. Lekári si musia byť vedomí, že olanzapín nie je schválený na liečbu psychóz a/alebo porúch správania spojených s demenciou, a že sa neodporúča používať ho u tejto zvláštnej skupiny pacientov.

 

Série klinických štúdií u starších pacientov (vek nad 65 rokov) s demenciou ukázali približne dvojnásobne zvýšenú úmrtnosť a trojnásobne zvýšený výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí v skupine s olanzapínom v porovnaní s placebom. Vyššia úmrtnosť nebola spojená s dávkou olanzapínu alebo trvaním liečby, ale zistilo sa, že predispozičné faktory ako vek (nad 65 rokov), sedácia, dysfágia, malnutrícia a dehydratácia, bazálne pulmonárne podmienky (pneumónia s alebo bez aspirácie), alebo súčasné užívanie benzodiazepínov sú spojené s vyšší rizikom úmrtia. Údaje ukazujú tiež, že súčasná vaskulárna demencia je signifikantne spojená s väčšou pravdepodobnosťou cerebrovaskulárnych udalostí. Účinnosť olanzapínu v týchto štúdiách nebola stanovená.

 

CPMP prehodnotil tieto údaje v širšom kontexte používania atypických antipsychptík u pacientov s demenciou.

 

Na základe výsledkov klinických štúdií s olanzapínom sa CPMP rozhodol uviesť patričné upozornenie pre predpisujúcich lekárov a pacientov v produktových informáciách pre olanzapín.

 

Z hľadiska závažnosti týchto reakcií EMEA žiada lekárov, aby venovali pozornosť nasledujúcim dôležitým informáciám o bezpečnosti:

 

Olanzapín nie je indikovaný na liečbu pacientov s psychózami a/alebo s poruchami správania spojenými s demenciou.

 

V dôsledku identifikovania uvedených rizík, je potrebné, aby lekári revidovali liečbu pacientov, ktorí v súčasnosti užívajú olanzapín na liečbu psychóz a/alebo porúch správania spojených s demenciou.

 

Na liečbu pacientov s demenciou spojenou s psychotickými symptómami a poruchami správania sa používajú neuroleptiká. Nie je dostatok údajov potvrdzujúcich akékoľvek rozdiely v riziku úmrtia alebo cerebrovaskulárnych príhod medzi atypickými neuroleptikami, vrátane olanzapínu alebo medzi atypickými alebo konvenčnými neuroleptikami. Lekári by si mali byť vedomí, že riziká identifikované u olanzapínu sa nedajú vylúčiť u iných atypických alebo konvenčných neuroleptík.

 

Informácie pre starších pacientov s demenciou užívajúcich olanzapín, ich príbuzných a opatrovateľov

 

Olanzapín nebol schválený na používanie u pacientov s demenciou. Klinické štúdie u starších pacientov s demenciou ukázali vážne nežiaduce účinky ako je porážka.

 

Pacienti, ktorí už užívajú olanzapín na liečbu niektorých symptómov spojených s demenciou, nech prekonzultujú prehodnotenie liečby so svojím lekárom.

 

 

Ako urgentný prípad, boli informácie pre lekárov a pacientov na základe požiadavky držiteľa rozhodnutia o registrácii modifikované prostredníctvom rýchlej procedúry. Relevantné zmeny produktových informácií sú v prílohe 1. Vedecké zhodnotenie Zyprexy a kompletná revízia produktových informácií je dostupná ako European Public Assesment Report a je tiež dostupná na webovej stránke EMEA. (www.emea.eu.int).

 


Príloha I.

 

PREDBEŽNÉ ZMENY UVÁDZANÉ V INFORMÁCIÁCH PRE LEKÁROV A PACIENTOV

Zyprexa 2,5 mg tablety ako relevantný príklad

 

INFORMÁCIA PRE PREDPISUJÚCICH (SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU)

 

4.4 Zvláštne upozornenie a špeciálne opatrnosť pri používaní

 

Olanzapín nie je schválený na liečbu psychóz a/alebo porúch správania spojených s demenciou a neodporúča sa ho používať u tejto zvláštnej skupiny pacientov v dôsledku zvýšenej mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárnych príhod. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách (v trvaní 6-12 týždňov) u starších pacientov (priemerný vek 78 rokov) s psychózami a/alebo poruchami správania spojenými s demenciou bola dvojnásobne zvýšená incidencia úmrtia u pacientov liečených olanzapínom v porovnaní s pacientmi liečenými placebom (3,5% vs.1,5%). Vyššia incidencia úmrtí nebola spojená s dávkou olanzapínu (priemerná denná dávka 4,4 mg) alebo trvaním liečby. Rizikovými predispozičnými faktormi zvyšujúcimi mortalitu u tejto skupiny pacientov sú vek nad 65 rokov, dysfágia, sedácia, malnutrícia a dehydratácia, pulmonárne podmienky (napr. pneumónia s alebo bez aspirácie) alebo súčasné užívanie benzodiazepínov. Avšak incidencia úmrtí bola vyššia u pacientov liečených olanzapínom ako u pacientov dostávajúcich placebo nezávisle od týchto faktorov.

 

V tých istých klinických štúdiách boli popísané cerebrovaskulárne nežiaduce udalosti (napr. mozgovo-cievna príhoda, tranzitórny ischemický atak) vrátane fatalít. U pacientov liečených olanzapínom bolo 3x-viac cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí v porovnaní s pacientmi liečenými placebom (1,3% vs. 0,4%). Všetci pacienti, či už liečení olanzapínom alebo placebom, u ktorých sa vyskytli cerebrovaskulárne nežiaduce udalosti mali preexistujúce rizikové faktory. Vek nad 75 rokov a vaskulárny alebo zmiešaný typ demencie bol v súvislosti s liečbou olanzapínom identifikovaný ako rizikový faktor cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Účinnosť olanzapínu v týchto klinických štúdiách nebola stanovená.

 

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

V klinických štúdiách u starších pacientov s demenciou bola liečba olanzapínom spojená s vyššou incidenciou úmrtí a cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí v porovnaní s placebom (pozri tiež 4.4). Veľmi časté (>10%) nežiaduce účinky spojené s užívaním olanzapínu u tejto skupiny pacientov boli abnormálna chôdza a pády. Pneumónia a inkontinencia moču boli pozorované často (1-10%).

 

 

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV (PRÍBALOVÝ LETÁK)

 

2. Predtým ako užijete Zyprexu

 

Venujte zvýšenú pozornosť Zyprexe:

 

Užívanie Zyprexy sa neodporúča u starších pacientov s demenciou, pretože môže mať závažné nežiaduce účinky.

Ak máte niektoré z uvedených ochorení informujte o tom svojho lekára najrýchlejšie ako je to možné:

 

porážka alebo "mini" porážka

 

Ak sa liečite na demenciu, vy alebo váš opatrovateľ resp. príbuzný informuje vášho lekára ak ste niekedy mali porážku alebo "mini" porážku.4. Možné nežiaduce účinky

 

Pokiaľ užívate olanzapín, u starších pacientov s demenciou sa môže vyskytnúť porážka, zápal pľúc, neschopnosť udržať moč, pády a problémy s chôdzou. V tejto skupine pacientov sa vyskytlo niekoľko prípadov úmrtia.

 


Otázky a odpovede

 

 

1. Čo je to Zyprexa (olanzapín)?

 

Zyprexa je liek, ktorý obsahuje liečivo olanzapín. Je to nové tzv. "atypické" antipsychotikum. Olanzapín pôsobí na chemické substancie v mozgu a takto ovplyvňuje prenos medzi rozličnými nervovými vláknami v mozgu.

 

Liek Zyprexa je dostupný ako tablety, ústne rozpustné tablety a vo forme intramuskulárnej injekcie.

 

Výrobcom lieku Zyprexa je Eli Lilly and Company.

 

Liek Zyprexa bol prvýkrát schválený v EÚ v septembri 1996.

 

Liek Zyprexa je registrovaný vo všetkých krajinách EÚ, Nórsku, na Islande, ako aj v pristupujúcich krajinách v EÚ.

 

 

2. Na čo sa liek Zyprexa používa?

 

Liek Zyprexa sa používa hlavne na liečbu schizofrénie.

 

Schizofrénia je chronické, invaliditu spôsobujúce ochorenie, ktoré môže byť zapríčinené nadbytočným množstvom určitých chemických látok (neurotransmiterov) v mozgu, ktoré kontrolujú naše procesy myslenia a emócie.

 

Zyprexa tablety sú schválené aj na liečbu strednej až ťažkej manickej epizódy a na prevenciu recidívy bipolárnej poruchy. Zyprexa prášok na injekciu je indikovaný na rýchlu kontrolu telesného nepokoja a porúch správania pacientov s schizofréniou, kde nie je vhodné podávanie tabliet.

 

3. Je liek Zyprexa schválený na liečbu pacientov s demenciou ?

 

Liek Zyprexa nie je schválený na liečbu pacientov s demenciou alebo s ňou spojenými poruchami správania a neodporúča sa jeho užívanie obzvlášť v tejto skupine pacientov.

 

4. Aký je nový problém súvisiaci s bezpečnosťou olanzapínu ?

 

EMEA (Európska lieková agentúra) a jej vedecký výbor CPMP, bol upovedomený držiteľom rozhodnutia o registrácii o nových bezpečnostných informáciách, ktoré sa vzťahujú k užívaniu olanzapínu pri liečbe demencie. Údaje z placebom kontrolovaného klinického skúšania (s trvaním 6-12 týždňov) u starších pacientov s demenciou (priemerný vek 78 rokov) ukázali zvýšené riziko mozgovej porážky a úmrtia u pacientov, ktorí dostávali olanzapín. Liek Zyprexa NIE je schválený na liečbu psychóz a/alebo porúch správania spojených s demenciou. Tak isto sa Neodporúča jeho užívanie u tejto skupiny pacientov.

 

Klinické skúšania na starších pacientoch (vek nad 65 rokov) s psychózami a/alebo poruchami správania spojenými s demenciou poukázali na zvýšené riziko závažných nežiaducich účinkov olanzapínu v porovnaní s placebom. Tieto účinky nesúviseli s dávkou alebo dĺžkou liečby, ale s rizikovými faktormi ako vek (nad 65 rokov), sedácia, ťažkosti s prehĺtaním, dehydratácia a podvýživa, problémy s dýchaním alebo súčasné užívanie benzodiazepínov.

 

Na základe týchto nežiaducich účinkov sa CPMP a držiteľ rozhodnutia o registrácii rozhodli uviesť nové upozornenia pre olanzapín v Súhrne charakteristických vlastností lieku pre lekárov a pre osoby užívajúce olanzapín v Písomnej informácii pre pacientov.

 

5. Čo je demencia?

 

Demencia alebo Alzheimerova choroba ovplyvňuje mentalitu osoby stratou pamäti, emocionálnou apatiou, dezorientáciou a zmenami osobnosti a chovania. Pacient má problémy s pamäťou, učením a komunikáciou. Demencia nie je normálnou súčasťou starnutia. U osôb s demenciou môžu byť vážne postihnuté denné aktivity.

 

Náhle zmeny okolitého prostredia alebo frustrujúce situácie, ako neschopnosť viesť normálny rozhovor, môžu byť spúšťačom agresivity, kriku a hyperaktivity pacientov s demenciou. U mnohých pacientov s demenciou sa vyvíja v neskorších štádiách ochorenia telesný nepokoj. U niektorých pacientov sa vyvinie psychóza, ktorá sa prejavuje ako paranoja (tvorba bludov), klamlivé predstavy alebo halucinácie. Tieto psychotické reakcie môžu byť veľmi zaťažujúce pre rodinu a môžu viesť k ústavnej starostlivosti.

 

6. Aká je liečba?

 

Liečba demencie je zameraná na potláčanie symptómov. Vylúčené by malo byť akékoľvek súčasné ochorenie prispievajúce k zmene správania. Pacienti môžu potrebovať hospitalizáciu. Ochorenia, ktoré môžu prispievať k zmätenosti, napr. ochorenia srdca, nedostatok kyslíka, problémy sa štítnou žľazou, málokrvnosť, poruchy výživy, infekcia a psychiatrické stavy ako depresia, by mali byť liečené. Avšak niekedy sú potrebné lieky na zvládnutie psychických porúch, agresivity, kriku a hyperaktivity.

 

Antipsychotické lieky sa používajú pri demencii na liečbu psychotických porúch správania ako sú agitácia (nepokoj). Olanzapín na takúto liečbu nie je schválený. Všetky antipsychotické lieky majú vedľajšie účinky, ktoré sa musia brať do úvahy.

 

Starší pacienti sú všeobecne citlivejší na nežiaduce účinky liekov a musia užívať niekoľko liekov súčasne, takže sa nežiaduce účinky môžu akumulovať.

 

Závažné nežiaduce účinky olanzapínu sa častejšie vyskytujú u starších osôb.

 

7. Užívam Zyprexu. Mám ju prestať brať?

 

a. Ak sa liečite na schizofréniu alebo manické epizódy, neznepokojujte sa. Ak máte obavy navštívte svojho ošetrujúceho lekára.

 

b. Ak sa liečite vy alebo váš príbuzný na psychózu a/alebo na poruchy správania spôsobené demenciou, poraďte sa o ďalšej liečbe so svojím ošetrujúcim lekárom.

 

8. Aké sú alternatívy k Zyprexe?

Zyprexa nie je indikovaná na liečbu pacientov s psychózami a/alebo poruchami správania spôsobenými demenciou. Na liečbu týchto symptómov používa lekár mnoho iných liekov alebo nefarmakologické postupy. Pozri bod č. 3 a 5.

 

9. Môže sa Zyprexa používať na liečbu symptómov demencie?

 

Zyprexa nie je indikovaná na liečbu pacientov s psychózami a/alebo poruchami správania spôsobenými demenciou . Váš ošetrujúci lekár je najpovolanejší na určenie vhodnej liečby na základe toho, aké lieky ste doteraz užívali a aké máte špecifické príznaky.

 

10. V minulosti som mal porážku. Mám prestať užívať Zyprexu?

 

Porozprávajte sa so svojím lekárom o ďalších možnostiach liečby vášho súčasného ochorenia. Váš lekár je najpovolanejší na určenie správnej liečby pre vás. Nieje dostatok informácií, ktoré by potvrdzovali rozdielne riziká medzi rôznymi neuroleptickými liekmi používanými na liečbu demencie u starších pacientov. Neprestaňte užívať Zyprexu, kým sa neporadíte so svojím ošetrujúcim lekárom.

 

11. Kde môžem získať viac informácií o olanzapíne/Zyprexe?

 

Viac informácií môžete získať na webovej stránke EMEA alebo u svojho ošetrujúceho lekára. Pacienti, ich príbuzní alebo opatrovatelia môžu získať informácie aj z Príbalového letáka, ktorý je súčasťou každého balenia lieku.

 

12. Môj manžel sa lieči na demenciu. Znamená to, že je vyššia pravdepodobnosť, že môže dostať porážku?

 

Nevieme, či riziko porážky u pacientov s demenciou je u olanzapínu podobné ako u ostatných liekov. Takéto riziko sa nedá vylúčiť. Váš ošetrujúci lekár je najpovolanejší poradiť vám ako ďalej.

 

13. Počul som, že ostatné podobné lieky majú tiež takéto nežiaduce účinky.

 

Neuroleptiká (tranquilizéry) sa stále široko používajú pri liečbe pacientov s demenciou, ktorí majú psychotické symptómy a poruchy správania. Avšak, nie je dostatok údajov, ktoré by potvrdzovali akékoľvek rozdiely v riziku úmrtia alebo porážky medzi novšími neuroleptikami, vrátane olanzapínu, alebo atypickými a konvenčnými neuroleptikami.

 

Lekári si však musia byť vedomí, že riziko zistené pre olanzapín sa nemôže vylúčiť u iných novších alebo konvenčných neuroleptík.

 

14. Plánujú sa podobné akcie u iných liekov používaných na liečbu psychóz spôsobených demenciou a/alebo porúch správania?

 

Pracovná skupina pre farmakovigilanciu v súčasnosti prehodnocuje dostupné údaje pre ostatné atypické antipsychotiká, ktoré neboli registrované centralizovanou procedúrou.

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png