sk

Dôležitá informácia o platbe správnych poplatkov (ZP)

S platnosťou od 26.5.2021 položky týkajúce sa ŠÚKL kódov prešli zo sadzobníka ŠÚKL na základe zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. položky 152 písm. ap) aq) medzi správne poplatky.

Z tohto dôvodu Sekcia ZP pristúpila pri oznámeniach prijatých po 26.5.2021 k rozdeľovaniu poplatkov, pričom sadzobníkové poplatky budú naďalej faktúrované ekonomickým oddelením ŠÚKL a informáciu o úhrade správnych poplatkov za nové ŠÚKL kódy resp. aktualizované kódy budú zasielané Sekciou ZP formou výzvy na úhradu správnych poplatkov.

Výzva obsahuje nasledovné informácie a bankové spojenie pre úhradu správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. :

 

Suma : napr. 7 ,-  alebo 4,-  EUR resp. násobok uvedenej sumy a príslušný kód/kódy ZP

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK 34 8180 0000 0070 0013 3673

VS:  10-miestny VS vygenerovaný sekciou ZP

ŠS: 1111

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Úhradu správnych poplatkov poprosíme realizovať bezodkladne.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png