en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/14/978/002 Code 4061B Medicinal product Senshio 60 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH SHI-NL-1 Date of Expiry 19.01.2025
MA number EU/1/14/978/001 Code 4060B Medicinal product Senshio 60 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 7x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH SHI-NL-1 Date of Expiry 19.01.2025
MA number 15/0199/14-S Code 0405B Medicinal product Pylera 140 mg/125 mg/125 mg tvrdé kapsuly Product Form cps dur 120x140 mg/125 mg/125 mg (fľ.HDPE) MAH LOJ Date of Expiry
MA number EU/1/15/1018/001 Code 5843B Medicinal product Omidria 10 mg/ml + 3 mg/ml koncentrát na roztok na vnútroočný výplach Product Form con sio 10(1x10)x10 mg/ml+3 mg/ml (liek.inj.skl.) MAH RAG Date of Expiry 30.07.2025
MA number 09/0116/24-S Code 6249E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 14x20 mg (fľ.HDPE) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6248E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 7x20 mg (fľ.HDPE) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6247E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 112x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6246E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 100x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6245E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 98x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6244E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 90x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6243E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 60x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6242E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 56x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6241E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 50x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6240E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 42x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
MA number 09/0116/24-S Code 6239E Medicinal product Omeprazole Olikla 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 35x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH OLK Date of Expiry 21.05.2029
eu-flag.png sk-flag.png