sk

Otázky a odpovede o prehodnocovaní liekov s obsahom tolperizónu

Výsledok procedúry podľa článku 31 Smernice 2001/83/EK v znení platných predpisov

 

Bratislava, 19.10.2012

Európska lieková agentúra (EMA) ukončila 21. júna 2012 prehodnocovanie bezpečnosti a účinnosti tolperizónu. Výbor pre lieky na humánne použitie(CHMP) pri EMA zhodnotil, že prínosy perorálnych liekov (liekov podávaných ústami, napr. vo forme tabliet) s obsahom tolperizónu naďalej prevažujú nad ich rizikami, ale ich použitie sa má obmedziť na liečbu dospelých pacientov so spasticitou (stuhnutosťou spôsobenou zvýšeným napätím svalových vlákien) po mozgových príhodách. Výbor tiež odporučil, aby sa v celej EÚ zrušila registrácia injekčných liekov s obsahom tolperizónu.

Po opätovnom prehodnotení Výbor toto odporúčanie potvrdil 18. októbra 2012.

Čo je tolperizón?

Tolperizón uvoľňuje napätie svalstva. Lieky s obsahom tolperizónu sú registrované vo viacerých krajinách EÚ od 60. rokov na liečbu svalových kŕčov (mimovoľných sťahov svalov) a stuhnutosti z rôznych príčin. Týmito príčinami môžu byť neurologické ochorenia (ochorenia mozgu a nervov, napríklad roztrúsená skleróza), poruchy hybnosti (súvisiace s poruchami chrbtice a veľkých kĺbov, napríklad bedrového kĺbu), cievne ochorenia a mozgová obrna (najmä špecifický typ mozgovej obrny známy ako Littlova choroba). Tolperizón sa tiež používa pri rehabilitácii po chirurgických zákrokoch.

Presný mechanizmus účinku tolperizónu nie je známy. Predpokladá sa, že účinkuje v mozgu a mieche, kde redukuje nervové impulzy, v dôsledku ktorých sa svaly sťahujú a môžu stuhnúť. Redukciou týchto impulzov sa znižuje aj kontrakcia svalov, čo pomáha uvoľňovať stuhnutosť.

Lieky s obsahom tolperizónu sú registrované vo forme tabliet a injekčných roztokov v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Na Slovensku je registrovaný liek Mydocalm vo forme tabliet a injekčného roztoku.

Prečo sa prehodnocovali lieky s obsahom tolperizónu?

Lieky s obsahom tolperizónu vyvinuli rôzne spoločnosti a v štátoch EÚ boli registrované národnými procedúrami. Preto sa v rôznych štátoch používajú na liečbu rôznych stavov. V Nemecku nebolo schválených niekoľko indikácií, v ktorých sa tolperizón používal v iných štátoch, pretože nemecká lieková agentúra nepovažovala dôkazy o jeho účinnosti v týchto indikáciách za dostatočné. Okrem toho boli v Nemecku po registrácii lieku hlásené prípady reakcií z precitlivenosti (alergických reakcií) po tolperizóne. V dôsledku toho nemecká lieková agentúra považovala za potrebné podrobne prehodnotiť pomer prínosu a rizika tolperizónu vo všetkých schválených indikáciách. 15. júla 2011 preto požiadala CHMP o stanovisko k jeho ďalšiemu používaniu v EÚ.

Aké údaje CHMP prehodnocoval?

CHMP prehodnocoval údaje o účinnosti perorálneho a injekčného tolperizónu v rôznych indikáciách, vrátane zverejnených údajov z klinických štúdií a analýz rôznych štúdií poskytnutých spoločnosťami, ktoré vyrábajú tieto lieky. Výbor sa zaoberal aj dostupnými údajmi z hlásení nežiaducich účinkov získaných po registrácii liekov s obsahom tolperizónu.

Aké sú závery CHMP?

CHMP upozornil, že väčšina štúdií s perorálnym tolperizónom bola vykonaná v 60. a 70. rokoch, a preto nespĺňa súčasné štandardy. Dostupné údaje, ktoré podporujú použitie tolperizónu pri liečbe porúch hybnosti, cievnych ochorení, pri rehabilitácii po chirurgických zákrokoch a pri liečbe mozgovej obrny, sú obmedzené a nie sú presvedčivé. Jedine pri liečbe spasticity zapríčinenej neurologickými ochoreniami bola štúdia akceptovateľnej kvality. V tejto štúdii sa preukázalo zlepšenie stuhnutosti o 32 % v porovnaní so 14 % v skupine s placebom, zahrnutí však boli iba dospelí pacienti so spastickými stavmi v dôsledku mozgových príhod.

Z pohľadu bezpečnosti tolperizónu CHMP poukázal na skutočnosť, že viac ako polovica spontánnych hlásení nežiaducich účinkov súvisiacich s tolperizónom sa týkala reakcií z precitlivenosti, zatiaľ čo počas klinických štúdií, na základe ktorých bol tolperizón registrovaný, bolo reakcií z precitlivenosti pozorovaných veľmi málo. Výbor preto odporučil, aby boli súhrn charakteristických vlastností a písomná informácia pre používateľov týchto liekov doplnené o upozornenie s popisom príznakov reakcií z precitlivenosti.

Na základe zhodnotenia momentálne dostupných údajov a pri zvážení rizika reakcií z precitlivenosti, ktoré je vyššie, ako sa pôvodne zistilo, CHMP usúdil, že prínosy perorálnych liekov s obsahom tolperizónu prevažujú nad ich rizikami iba v prípade liečby spastických stavov v dôsledku mozgových príhod u dospelých. Okrem toho, vzhľadom na extrémne obmedzené údaje podporujúce bezpečnosť a odporúčané dávkovanie injekčného tolperizónu CHMP usúdil, že prínosy tolperizónu v tejto liekovej forme neprevažujú identifikované riziká a že registrácia injekčných liekov s obsahom tolperizónu má byť zrušená.

CHMP potvrdil vyššie uvedené závery aj po opätovnom prehodnotení svojho stanoviska. Plné znenie zmien, ktoré majú byť vykonané v súhrnoch charakteristických vlastností a písomných informáciách pre používateľov liekov s obsahom tolperizónu nájdete tu (v angličtine). Po vydaní rozhodnutia Európskej komisie budú na jej stránkach zverejnené vo všetkých jazykoch EÚ.

Aké sú odporúčania pre pacientov?

  • Je dôležité uvedomiť si, že prínosy tolperizónu prevažujú nad jeho rizikami iba pri liečbe spastických stavov v dôsledku mozgových príhod u dospelých.
  • Pacienti, ktorí sú v súčasnosti liečení tolperizónom kvôli iným ochoreniam alebo používajú injekčný tolperizón, sa majú na najbližšej návšteve poradiť so svojím lekárom, ktorý im vyberie inú vhodnú liečbu.
  • Príznaky reakcií z precitlivenosti zahŕňajú návaly tepla, vyrážky, vážne svrbenie kože (s výsevom), piskoty pri dýchaní, ťažkosti s dýchaním, ťažkosti s prehĺtaním, zvýšenú srdcovú frekvenciu, nízky krvný tlak a náhly pokles krvného tlaku. Ak pacient pociťuje ktorýkoľvek z týchto príznakov, má prestať užívať liek a navštíviť lekára.
  • V prípade akýchkoľvek otázok sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Aké sú odporúčania pre predpisujúcich lekárov?

  • Indikácie na použitie perorálneho tolperizónu boli obmedzené na liečbu spasticity po mozgových príhodách. Lekári majú prestať predpisovať tolperizón v iných indikáciách.
  • Injekčný tolperizón sa v EÚ už nemá používať.
  • Pacientov je potrebné informovať o možných reakciách z precitlivenosti počas liečby tolperizónom. Ak sa vyskytnú príznaky reakcií z precitlivenosti, liečba sa má okamžite ukončiť.

 

Rozhodnutie Európskej komisie sa očakáva v blízkej dobe.

 

Tlačovú správu k prehodnoteniu liekov s obsahom tolperizónu z júna 2012 nájdete na stránke ŠÚKL.

Podrobnejšie informácie o prehodnocovaní liekov s obsahom tolperizónu nájdete na stránke EMA.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png