sk

Sťažnosti a petície

Prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola vybavovania sťažností a petícií na ŠÚKL sa vykonáva v súlade s platnými právnymi normami

  • zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
  • zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
  • zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov
  • zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov

Sťažnosti na ŠÚKL možno podať: 

a) písomne na adresu: ŠÚKL, Kvetná 11, 825 08 Bratislava

b) elektronickou poštou: info@sukl.sk

Sťažnosť musí byť sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží bez ďalšieho šetrenia

Petícia musí byť vždy písomná.
Možno ju podať na adresu: ŠÚKL, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

Lehoty na vybavenie sťažností:

ŠÚKL je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť v lehote do 60 pracovných dní.
Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
O predĺžení lehoty viac ako 60 dní musí byť
sťažovateľ bezodkladne písomne oboznámený.

Lehoty na vybavenie petície:

ŠÚKL je povinný petíciu posúdiť a vybaviť v lehote do 30 dní a písomne odpovedať tomu, kto ju podal alebo tomu, kto zastupuje členov petičného výboru.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png