sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely monitorovania priestorov

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Identifikácia a kontakt na prevádzkovateľa: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 821 08 Bratislava, IČO: 00397768, telefón: 00421/2/50 70 11 11, sukl@sukl.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@sukl.sk

Účel spracúvania osobných údajov : Zabezpečenie ochrany majetku prevádzkovateľa a zdravia, odhaľovanie kriminality)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Oprávnený záujem: Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb pohybujúcich sa v monitorujúcim priestore, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa..

Kategória príjemcovorgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, SPB Security s.r.o., Kremnická 26, 85101 Bratislava - spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu (nahliadanie na živý prenos Kamerového systému)

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: bez záznamu, online prenos

Na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (emailom, osobne, písomne)  od prevádzkovateľa:

  1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
  2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  3. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  4. Právo namietať (Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.) 

 Viac o právach dotknutej osoby na www.sukl.sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png