sk

Hlásenia o reklame

Podľa § 8 ods. 22 písm. b.)  zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

“Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný sprístupniť alebo odovzdať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv21) (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) vzorku každej reklamy vychádzajúcej z jeho podniku spolu s vyhlásením o osobách, ktorým je určená, o spôsobe šírenia a o dátume začiatku šírenia,“

Za účelom zjednodušenia splnenia si tejto zákonnej povinnosti umožňuje ŠÚKL splniť si túto povinnosť sprístupnením reklamných materiálov prostredníctvom elektronického uložiska. ŠÚKL nemá technické požiadavky na dátové uložisko a žiada  sprístupniť vzorky reklamy v skomprimovanom tvare (prípona ZIP) a zaheslované s názvom súboru v tvare vzorkaDDMMRR.zip  a heslom k predmetnému súboru  na emailovú adresu helpdesk@sukl.sk  spolu z kontaktom na osobu, s ktorou by sa dali riešiť prípadné technické problémy. Do predmetu správy žiadame  uviesť “vzorkaDDMMRR”  (odporúčaná dĺžka hesla minimálne 8 znakov).

ŠÚKL požaduje hlásenia reklamy hlásiť pre všetky budúce plánované aktivity kvartálne, alebo najneskôr v čase ich šírenia (ak bude ŠÚKL oznámená reklamná aktivita, ktorá sa bude realizovať neskôr ako v hlásenom kvartáli, stačí, ak bude oznámená raz, v ďalšom kvartáli ju netreba opätovne hlásiť).

ŠUKL požaduje zasielanie všetkých reklamných materiálov s výnimkou tých, nad ktorými vykonáva dohľad Rada pre mediálne služby, šírených po 01.06.2023.

 

ŠUKL upozorňuje, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti má oprávnenie v rámci výkonu dozoru nad reklamou liekov si tieto reklamné materiály dožiadať v ním stanovenej lehote, čo však predstavuje dodatočnú administratívnu záťaž Držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku.

 

 

 

 

29. 3. 2023

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png