sk

Hlásenia o reklame

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku elektronicky alebo písomne nahlási ŠÚKL pripravované reklamné materiály. Formulár na hlásenie reklamy je dostupný v prílohe a obsahuje údaje o tom:

  • o aký reklamný materiál ide,
  • akým osobám je určený (napr. laická alebo odborná verejnosť, ženy po menopauze, rodičia detí v predškolskom veku a pod.),
  • spôsob šírenia (napr. inzercia v tlači, leták a pod.),
  • dátum (v podobe DD.MM.RRRR) začiatku šírenia (ide vždy o reklamu zachytenú na hmotnom substráte),
  • ostatné aktivity vymedzené § 8 ods. 2 zákona o reklame.

V prípade písomného hlásenia vzorku reklamy nie je potrebné prikladať.  Písomné hlásenia zasielajte na adresu štátneho ústavu.

Je potrebné, aby držiteľ rozhodnutia o registrácii liekov uchovával všetky relevantné informácie a materiály o jednotlivých druhoch reklamy, pretože podľa § 8 ods. 22 písm. e) Zákona o reklame je povinný poskytnúť štátnemu ústavu informácie a súčinnosť, ak o ne štátny ústav požiada pri výkone svojej činnosti. 

Formulár pre hlásenie pripravovanej reklamy:

  Hlásenie pripravovanej reklamy - formulár v tvare pdf
  Hlásenie pripravovanej reklamy - formulár v tvare doc

Žiadosti je možné podávať aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png