sk

Kontakty

Telefónne čísla
Riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu:
PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
Vedúca kancelárie riaditeľa:
Mgr. Petra Čorba Stark
Kancelária riaditeľa:
Mgr. Zuzana Bořutová
Kancelária riaditeľa:
riaditel@sukl.sk
Oddelenie pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou :
Vedúca oddelenia:
Ing. Diana Padychová
Špecialista pre komunikáciu:
Mgr. art. Lucia Balážiková, MBA
Hovorkyňa:
Mgr. Jana Matiašová
Oddelenie právne:
Poverená vedením oddelenia:
JUDr. Zuzana Žeňuchová
Dozor nad reklamou liekov:
Mgr. Daniela Ujhelyová
Výrobné a distribučné povolenia:
PharmDr. Bc. Kornélia Radová
Drogové prekurzory:
Mgr. Ing. Katarína Glatz Kudlová
Osobný úrad:
Vedúca osobného úradu:
Mgr. Jana Čamborová
Sekcia ekonomiky a vnútorných záležitostí:
Vedúci sekcie:
Ing. Andrej Kubán
Oddelenie informačných technológií:
Ing. Eduard Petrovský
Oddelenie prevádzky a správy majetku:
Mgr. Daniela Kolenová
Oddelenie rozpočtu a financovania:
Ing. Veronika Gubáňová
Oddelenie manažérstva kvality:
Vedúca oddelenia:
PharmDr. Gabriela Bezáková, CSc.
Sekcia registrácie liekov:
Vedúca sekcie:
PharmDr. Ivana Pankuchová
Oddelenie príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
Oddelenie koordináce nových registrácií liekov:
PharmDr. Miroslava Horváth Petriková
Oddelenie koordinácie postregistračných procesov:
Mgr. Petra Gubová
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania:
PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH
Oddelenie posudzovania kvality liekov:
PharmDr. Dorota Distlerová
Sekcia inšpekcie:
Ing. Renáta Baďurová, PhD.
Oddelenie distribúcie a lekárenstva:
PharmDr. Zuzana Janov Bartáková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Topoľčany:
Mgr. Dana Mokošová
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Žilina:
RNDr. Terézia Kočišková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Košice:
Mgr. Beáta Hlavatá
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Zvolen:
Ing. Bronislava Majerová
Oddelenie liekopisné:
PharmDr. Ellen Wiesner, MSc.
Oddelenie výroby a transfuziológie:
Ing. Zuzana Baráthová
Sekcia laboratórnej kontroly:
Vedúca sekcie:
RNDr. Janka Janošková
Vedúca oddelenia biologických metód:
Ing. Ivana Trgiňová
Vedúca oddelenia fyzikálno - chemických metód:
Ing. Monika Blažeková - poverená vykonávaním funkcie
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
Vedúca sekcie:
MUDr. Soňa Fundárková
Oddelenie farmakovigilancie:
PharmDr. Miroslava Gočová
Oddelenie klinického skúšania liekov:
PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
Sekcia zdravotníckych pomôcok:
Vedúci sekcie:
Ing. Ivan Bernát
Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie:
Ing. Boris Zajac
Oddelenie príjmu a dokumentácie:
Ing. Beáta Drevková

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79alert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk
Prepúšťanie vakcín/liekov vyrobených z krvi: ocabr@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png