sk

Kontakty

Telefónne čísla
Generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka:
PharmDr. Z. Baťová, PhD.
Sekretariát riaditeľa:
Mgr. Z. Bořutová
Sekretariát riaditeľa:
Jana Noskovičová
Hovorkyňa:
Mgr. M. Jurkemíková
Poskytovanie informácií:
Osobný úrad:
JUDr. E. Tomašovičová
Sekcia ekonomiky a vnútorných záležitostí:
Ing. E. Janíková
Oddelenie právne:
Mgr. D. Vajaš
Referát drogových prekurzorov:
JUDr. J. Hudec, PhD.
Dozor nad reklamou liekov:
Mgr. D. Ujhelyová
Oddelenie rozpočtu a financovania:
Ing. C. Bahnová – poverená zastupovaním
Oddelenie informačných technológií:
Ing. A. Kubán
Oddelenie prevádzky a správy majetku:
Ing. V. Kubík
Oddelenie manažérstva kvality:
PharmDr. G. Bezáková, CSc.
Sekcia registrácie liekov:
PharmDr. I. Pankuchová
Oddelenie príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. D. Rochovská
Oddelenie koordináce nových registrácií liekov:
Ing. M. Škodová
Oddelenie koordinácie postregistračných procesov:
Mgr. P. Dočolomanská
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania:
PharmDr. J. Klimasová, PhD., MPH
Oddelenie posudzovania kvality liekov:
PharmDr. V. Mihalcová
Sekcia inšpekcie:
Mgr. M. Pupák, PhD.
Oddelenie kontroly výroby liekov a kontroly kvality liekov na trhu:
Mgr. R. Dorčík
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva:
Ing. R. Baďurová, PhD.
Referát - Topoľčany:
Mgr. D. Mokošová
Referát - Zvolen:
Mgr. Z. Vaňová
Referát - Žilina:
PharmDr. V. Šulavíková
Referát - Košice:
Mgr. B. Hlavatá
Oddelenie liekopisné:
PharmDr. E. Wiesner, MSc.
Sekcia laboratórnej kontroly:
RNDr. J. Janošková
Oddelenie biologických metód:
Ing. I. Trgiňová
Oddelenie fyzikálno-chemických metód:
RNDr. D. Partelová, PhD.
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. S. Fundárková
Oddelenie farmakovigilancie:
RNDr. T. Magálová
Oddelenie klinického skúšania liekov:
Prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD. - poverený vedením
Sekcia zdravotníckych pomôcok:
MUDr. M. Slávik
Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie zdravotníckych pomôcok:
Ing. B. Zajac
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png