sk

Kontakty

Telefónne čísla
Generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka: PharmDr. Z. Baťová, PhD.
Sekretariát riaditeľa: Bc. A. Bílska
Sekretariát riaditeľa: Bc. Z. Chabová
Referát pre komunikáciu s médiami: Mgr. M. Jurkemíková
Referát pre spoluprácu s EÚ: Mgr. B. Kučerová
Referát pre poskytovanie informácií: Bc. A. Bílska
Osobný úrad: JUDr. E. Tomašovičová
Sekcia vnútorná: Bc. Ing. V. Červeňanová
Referát verejného obstarávania: Ing. A. Tóth
Oddelenie právne: Mgr. D. Vajaš
Referát drogových prekurzorov: PharmDr. J. Német
Dozor nad reklamou liekov:
Oddelenie ekonomické: Ing. E. Janíková
Oddelenie informačných technológií: Ing. A. Kubán
Oddelenie prevádzky a správy majetku: Ing. V. Kubík
Oddelenie manažérstva kvality: PharmDr. G. Bezáková, CSc.
Sekcia registrácie liekov: PharmDr. I. Pankuchová
Oddelenie príjmu a administratívnej podpory: Mgr. D. Rochovská
Oddelenie koordináce nových registrácií: Ing. M. Polláková
Oddelenie koordinácie postregistračných procesov: Mgr. P. Dočolomanská
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania: PharmDr. J. Klimasová, PhD., MPH
Oddelenie posudzovania kvality liekov: PharmDr. V. Tomková
Sekcia inšpekcie: Mgr. M. Pupák, PhD.
Oddelenie kontroly výroby liekov a kontroly kvality liekov na trhu: Mgr. R. Dorčík
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva: PharmDr. D. Issa
Referát - Topoľčany: Mgr. D. Mokošová
Referát - Zvolen: Mgr. Z. Vaňová
Referát - Žilina: PharmDr. V. Šulavíková
Referát - Košice: Mgr. B. Hlavatá
Oddelenie liekopisné: PharmDr. Elena Moštenická, MSc.
Sekcia laboratórnej kontroly: RNDr. J. Janošková
Oddelenie biologických metód: Ing. I. Trgiňová
Oddelenie fyzikálno-chemických metód: RNDr. J. Janošková
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie: MUDr. S. Fundárková
Oddelenie farmakovigilancie: RNDr. T. Magálová
Oddelenie klinického skúšania liekov: Mgr. K. Kováčová
Sekcia zdravotníckych pomôcok: MUDr. M. Slávik
Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie zdravotníckych pomôcok: Ing. B. Zajac
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png