sk

Slovník farmaceutických pojmov

Slovník farmaceutických pojmov je určený pre laickú verejnosť. Databáza pojmov sa aktualizuje postupne, každý utorok do slovníka pribudne jedno nové slovo alebo fráza. Našu aktivitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach – Facebook, InstagramLinkedIn

Pre vyhľadávanie konkrétneho pojmu použite kombináciu kláves CTRL+F.

A
B
C
D
E
Exspirácia Exspiračná lehota je doba použitia lieku, počas ktorej výrobca zaručuje jeho účinnosť, kvalitu a bezpečnosť. Po vypršaní, teda po exspirovaní, záručnej lehoty, liek môže stratiť svoju účinnosť alebo kvalitu a v niektorých prípadoch môže predstavovať aj zdravotné riziká.
F
Farmakovigilancia 

Farmakovigilancia je veda, ktorá sa zaoberá detekciou, posúdením, poznaním a prevenciou nežiaducich účinkov alebo iných liekových problémov.

Názov tejto vedy sa skladá z dvoch slov – pharmakon (grécky výraz pre liek) a vigilar (latinské pomenovanie pre bdelosť, ostražitosť) a voľne sa prekladá ako bezpečnosť liekov. Farmakovigilancia sa teda aktívne podieľa na ochrane zdravia pacientov a verejného zdravia.

Odborníci z farmakovigilancie dohliadajú na to, aby prínosy lieku pre zdravie pacientov prevyšovali jeho prípadné riziká a to počas celého obdobia, kedy je liek dostupný na trhu. Vďaka cenným štatistickým údajom z hlásení podozrení na nežiaduce účinky je možné monitorovať ich potenciálne riziká a zvýšiť tak bezpečnosť liekov. Hlásenia môžu viesť k pridaniu nových nežiaducich účinkov alebo interakcií do príbalového letáku, k pridaniu kontraindikácií, k zmene v predpisovaní lieku alebo v jeho dávkovaní až k stiahnutiu lieku z trhu.

G
Generický liek 
Generické lieky sú rovnocenné ekvivalenty originálnych liekov, ktorým vypršali ochranné práva. Aby sme mohli považovať liek za generický k inému lieku, musí obsahovať tú istú účinnú látku, s rovnakým obsahom a v tej istej liekovej forme. To, čo môže a nemusí byť odlišné, je obsah a zloženie pomocných látok.
Generický liek môže byť registrovaný a uvedený na trh až po vypršaní ochranných práv, ktoré vlastní výrobca originálneho lieku. Rovnocennosť generika s originálnym liekom sa dôsledne overuje laboratórnymi a klinickými skúškami.
H
CH
I
Indikácia

Indikácia je ochorenie, príznak alebo stav, na ktoré je liek určený. Jeden liek môže mať viacero indikácií, napríklad lieky s obsahom paracetamolu sa používajú na znižovanie horúčky aj na tlmenie bolesti. Indikácie lieku sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa (príbalový leták), v časti 1 – Čo je a na čo sa používa. Indikácie lieku okrem ochorení zahŕňajú zväčša aj vek, prípadne hmotnosť pacienta. Liek tak môže byť indikovaný pre dospelých a/ alebo deti od určitého veku či hmotnosti.

V niektorých prípadoch sa liek používa aj na iné ochorenia, než na aké bol registrovaný. Vtedy hovoríme o použití lieku mimo schválenej indikácie.

Interakcie liekov Vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých liekov. 
J
K
Kontraindikácia

Opak indikácie – je to ochorenie či stav, kedy sa liek nesmie použiť, prípadne sa smie použiť len vo výnimočných situáciách.

Informácie o kontraindikáciách každého lieku nájdete v písomnej informácii pre používateľa (príbalový leták) v časti 2 -   Čo potrebujete vedieť predtým, ako liek použijete.

Kontraindikácie delíme podľa závažnosti:

  1. Absolútna kontraindikácia – liečba sa nesmie použiť za žiadnych okolností, pretože pacientovi hrozia závažné a potenciálne život ohrozujúce riziká. 
  2. Relatívna kontraindikácia – liečba môže pacientovi spôsobiť komplikácie, tie sú však v porovnaní so závažnosťou ochorenia prijateľným rizikom, prípadne je možné toto riziko eliminovať. Všetky prípady, pri ktorých sa zvažuje relatívna kontraindikácia, sú individuálne a rozhoduje o nich ošetrujúci lekár. 

A tiež podľa ich trvania:

  1. Trvalá kontraindikácia – nemení sa počas celého života pacienta. 
  2. Dočasná kontraindikácia – mení sa v závislosti od stavu pacienta. 
L
Liečivo

Podľa zákona je liečivo „chemicky jednotná alebo nejednotná látka ľudského, rastlinného, živočíšneho alebo chemického pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku využiteľného na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií“. Ide teda o hlavnú súčasť lieku, ktorá má schopnosť cielene pôsobiť na organizmus. Liečivo môže mať rastlinný, živočíšny alebo chemický pôvod a niektoré liečivá sa získavajú aj od ľudí, napríklad liečivá vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy. 

Liečivá väčšinou nie sú vhodné na priame použitie a je nutné ich upraviť do formy lieku. Liečivo a liek nie je to isté. Liečivo je síce hlavnou, ale nie jedinou zložkou lieku. Okrem liečiva liek obsahuje aj pomocné látky, ktoré majú rôzne funkcie – držia tvar lieku, zabezpečujú jeho stabilitu, upravujú jeho chuť či vôňu a podobne.

Liek môže obsahovať jedno alebo viac liečiv.

Liek

Liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

Liekopis (Pharmacopoeia). Súborné dielo, ktoré obsahuje technické požiadavky na prípravu, výrobu, skúšanie, označovanie a uchovávanie liečiv, pomocných látok a liekových foriem.
Ustanovenia v liekopise sú záväzné. Na území Európskej únie platí Európsky liekopis, ktorý je na Slovensku doplnený Slovenským farmaceutickým kódexom.
Obsahuje požiadavky na kvalitu liekov, ich predpisovanie a vydávanie, určuje optimálne a maximálne dávky pre jednotlivé liečivá a ustanovuje aj normy pre zdravotnícke pomôcky.
Stanovuje základné pravidlá, ktorými sa musia riadiť všetci odborníci – farmaceuti, lekári, výrobcovia a distribútori a aj kontrolóri liekov a zdravotníckych pomôcok. Pacientom poskytuje základnú záruku bezpečnosti a kvality liekov a prispieva k ochrane verejného zdravia.
M
N
Nežiaduci účinok

Každý liek môže mať nežiaduce účinky, ktoré sa však neprejavia u každého. Nežiaduci účinok vzniká po užití lieku a ide o reakciu, ktorá je nechcená, prípadne škodlivá. Pre správne použitie lieku preto musíme poznať nielen jeho kladné účinky, ale aj obmedzenia a negatíva. Ich poznaním je možné minimalizovať nepriaznivé vplyvy.

Pri podávaní lieku pacientovi je potrebné zvážiť pomer medzi prínosom lieku a potenciálnym rizikom, ktoré predstavuje. 

Nežiaduce účinky majú aj voľnopredajné lieky. Niektorým nežiaducim účinkom sa dá predísť dodržiavaním správneho dávkovania a užívania liekov. Pred každým užívaním je preto dôležité prečítať si písomnú informáciu pre používateľa (príbalový leták), kde sú popísané aj doteraz pozorované nežiaduce účinky lieku.

Podľa frekvencie výskytu nežiaduce účinky delíme na:

  • Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
  • Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
  • Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
  • Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Na začiatku uvedenia lieku do praxe máme k dispozícii informácie, ktoré pochádzajú z prísne sledovaných klinických štúdií. Informácie, ktoré o lieku poznáme, sa však neustále vyvíjajú – čím dlhšie sa liek používa v klinickej praxi, tým viac o ňom vieme.

Monitorovanie bezpečnosti liekov sa preto nekončí ukončením klinického skúšania ani registráciou lieku. Trvá po celú dobu, kedy je liek na trhu. Preto je dôležité pravidelne evidovať a analyzovať hlásenia podozrení na nežiaduce účinky liekov od zdravotníckych pracovníkov aj pacientov.

Nocebo

Opak placeba.

Pôvod v latinskom nocere – škodiť. 

Nocebo efekt

Kým placebo efekt je objavenie sa pozitívnych účinkov po napodobenine lieku, pri nocebo efekte pozorujeme účinky negatívne – nežiaduce.

Prichádza vtedy, keď pacient účinkom lieku nedôveruje, prípadne má z lieku strach. Následkom môže byť zníženie liečivého účinku lieku prípadne zosilnenie nežiaducich účinkov.

Je často spôsobený strachom a dá sa mu predísť citlivou a otvorenou komunikáciou s pacientom.

O
Originálny liek

Liek, ktorý bol ako prvý zaregistrovaný s novým, predtým nepoužívaným, liečivom. Firma, ktorá ho zaregistruje k nemu vlastní ochranné práva.

Vznikol na základe vývoja a výskumu nového liečiva. Takýto liek musí prejsť dlhou cestou od objavenia až po uvedenie na trh – zahŕňa napríklad vývoj a testovanie lieku v laboratóriu, to znamená v skúmavkách aj na zvieracích modeloch, a tri fázy klinických skúšaní na ľuďoch. Výskum a vývoj úplne nového lieku je nesmierne náročný a vyžaduje si veľa práce, času a tiež finančných nákladov. 

P
Písomná informácia pre používateľa

Príbalový leták. V slovenskom jazyku musí byť súčasťou každého lieku registrovaného na Slovensku. Obsahuje cenné informácie, ktoré by si mal každý pacient pozorne prečítať ešte pred začatím užívania lieku. U všetkých liekov rovnakú štruktúru a skladá sa zo šiestich častí.

1. Čo je a na čo sa používa 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako liek užijete 
3. Ako liek užívať 
4. Možné nežiaduce účinky
5. Ako liek uchovávať 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

PIL z anglického Patien Information Leaflet. Písomná informácia pre používateľa (ľudovo príbalový leták).
Placebo

Neaktívna látka v liekovej forme použitá ako referenčná vzorka pri klinickom skúšaní.
Napodobenina konkrétneho lieku - má rovnakú formu, tvar, farbu aj chuť. Jediným rozdielom je, že placebo neobsahuje žiadne účinné látky. Placebo je neúčinné zámerne a používa sa pri klinických štúdiách liekov.
Klinického skúšania sa zvyčajne zúčastňujú dve skupiny pacientov, jednej z nich sa podáva skúšaný liek a druhej, takzvanej kontrolnej skupine, sa podáva placebo. Porovnaním údajov z oboch skupín dokážeme zistiť, či skúšaný liek naozaj funguje.

Slovo placebo má pôvod v latinskom placeo – páčiť sa.

Placebo efekt Psychologický jav, kedy niektorí ľudia po podaní neaktívnej látky pociťujú jej pozitívne účinky na základe domnienky, že dostali originálny liek.
Zámerom podávania placeba v rámci klinickej štúdie však nie je vyvolať placebo efekt, práve naopak. Klinické skúšanie býva často zaslepené a účastníci nevedia, do ktorej skupiny patria. Vďaka tomu sú menej ovplyvnení emóciami ako dôvera či strach.
Q
R
S
T
U
V
Vedľajší účinok viď Nežiaduci účinok
Výživový doplnok Potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, sú koncentrovanými zdrojmi živín, vitamínov, minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Slúžia ako doplnok stravy na podporu a ochranu zdravia. Na to, aby sa dostali na trh nemusia prejsť klinickým skúšaním. Dohľad nad výživovými doplnkami vykonáva Úrad verejného zdravotníctva.
W
X
Y
Z
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png