sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely jednorazového vstupu

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Identifikácia a kontakt na prevádzkovateľa: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 821 08 Bratislava, IČO: 00397768, telefón: 00421/2/50 70 11 11, sukl@sukl.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@sukl.sk

Účel spracúvania osobných údajov : Evidencia fyzických osôb, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Oprávnený záujem: Ochrana majetku prevádzkovateľa, kontrola vstupov a odchodov návštev do/ z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie vstupu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti citlivých informácií.

Kategória príjemcovorgány činné v trestnom konaní, súd a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona,  SPB Security s.r.o., Kremnická 26, 85101 Bratislava - spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu (vedenie evidencie návštev a to zaznamenávaním do predpísaných zošitov, vedenie evidencie motorových vozidiel vstupujúcich a opúšťajúcich areál prevádzkovateľa, a to zaznamenávanie do predpísaných zošitov).

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: bez záznamu, online prenos

Na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (emailom, osobne, písomne)  od prevádzkovateľa:

  1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
  2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  3. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  4. Právo namietať (Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.) 

 Viac o právach dotknutej osoby na www.sukl.sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png