sk

Bankové spojenie

Z dôvodu prechodu na systém SEPA platieb od 1.2.2014 aktualizujeme bankové spojenie pre realizáciu platobných operácií.

 

Platobná inštrukcia pre SEPA platby v EUR*

Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Číslo účtu pre platby správnych poplatkov IBAN: SK34 8180 0000 0070 0013 3673
Názov účtu: Depozitný účet 
Číslo účtu pre platby za fakturované služby IBAN: SK31 8180 0000 0070 0013 3630
Názov účtu: Príjmový účet
Kód krajiny: SK
Účel prevodu:  VS (variabilný symbol)
IČO: 00165221
DIČ: 2020857036
IČ DPH: SK2020857036  (ŠÚKL je platiteľom DPH len pri dodávkach zo zahraničia)

* SEPA platby sú úhrady mene EUR z krajín SEPA oblasti (členské krajiny EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).

 

   Platobná inštrukcia pre platby z krajín mimo SEPA oblasti alebo v inej mene ako EUR z krajín SEPA oblasti

Banka: Všeobecná uverová banka, a.s.
Mlynske Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu pre platby správnych poplatkov IBAN: SK34 8180 0000 0070 0013 3673
Názov účtu: Depozitný účet 
Číslo účtu pre platby za fakturované služby IBAN: SK31 8180 0000 0070 0013 3630
Názov účtu: Príjmový účet
Kód krajiny: SK
Účel prevodu:  VS (variabilný symbol)
IČO: 00165221
DIČ: 2020857036
IČ DPH: SK2020857036  (ŠÚKL je platiteľom DPH len pri dodávkach zo zahraničia)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png