sk

Poskytovanie informácií

O poskytnutie informácií možno požiadať v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať:

a) písomne na adresu: ŠÚKL, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
b) ústne (osobne) na Referát pre poskytovanie informácií, 3. posch. č. dverí: 4.15
c) telefonicky na tel. č.: +421-2-50 70 11 07 
d) faxom na fax. č.: +421-2-55 42 31 60
e) elektronickou poštou na adresu: informacie@sukl.sk

Ústne (osobne) a telefonicky možno podať žiadosť o poskytnutie informácie v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 13.00 hod.

Kontaktná osoba: Bc. A. Bílska


Lehoty na poskytovanie informácií

Za dátum podania žiadosti sa považuje deň doručenia žiadosti ŠÚKL.
ŠÚKL je povinný vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmich dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákon neupravuje inak.

Metodický pokyn ŠÚKL č. 102/2012

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png