sk

Poskytovanie informácií

O poskytnutie informácií možno požiadať v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o poskytnutie informácií (211) možno podať:

  • písomne - poštou alebo ÚPVS na adresu: ŠÚKL, Kvetná 11, 825 08 Bratislava
  • písomne - osobným podaním (vzor podania) v podateľni ŠÚKL 
  • ústne - telefonicky na tel. č.: +421-2-50 70 11 07 pondelok – piatok, v čase od 9:00- 15:00
  • elektronickou poštou na adresu: 211@sukl.sk

Lehoty na poskytovanie informácií

Dátum podania 211 na ŠÚKL je deň doručenia ŠÚKLu.

ŠÚKL je povinný vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákon neupravuje inak.

ŠÚKL môže lehotu podania informácie predĺžiť najviac o osem pracovných dní, ak má závažné dôvody pri vyhľadávaní, zbere informácií na inom mieste ako je sídlo ústavu, pri technických problémoch spojených s vyhľadávaním a sprístupnením požadovanej informácie alebo pri vyhľadávaní a zbere väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie. ŠÚKL o tejto skutočnosti žiadateľa bezodkladne upovedomí, najneskôr však pred uplynutím lehoty na poskytnutie informácie. V oznámení o predĺžení lehoty uvedie dôvody predĺženia lehoty.

V prípade, že žiadosť o informáciu nespĺňa predpísané náležitosti, ŠÚKL bezodkladne, vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie kratšej ako sedem dní doplnil.

Ak ŠÚKL nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní príslušnej povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii. O postúpení žiadosti Následne žiadateľa bezodkladne informuje o postúpení žiadosti.

Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne vydaním rozhodnutia.

Ak ŠÚKL žiadosti nevyhovie, hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie v zmysle §18 ods. 2 zákon o slobode informácií.

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu ŠÚKL o odmietnutí poskytnúť informácie je odvolanie.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti možno podať na ŠÚKL v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

V prípade podania odvolania žiadateľa proti Rozhodnutiu, ŠÚKL bezodkladne postúpi odvolanie Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)  ako správnemu orgánu príslušnému na rozhodnutie o odvolaní (podľa § 19 ods. 2 a § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v spojení s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

MZ SR následne rozhodne o odvolaní vydaním Rozhodnutia, ktoré bude doručené ŠÚKL a žiadateľovi, proti ktorému nie je nie je podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku prípustné odvolanie. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Dokumenty

Formulár  žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poplatky za sprístupnenie informácií podľa aktuálneho Sadzobníka ŠÚKL. 

Pôsobnosť ŠÚKL je definovaná v § 129 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Okrem všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou štátnych organizácií SR v oblasti personálnej, finančnej, dokumentačnej a komunikačnej sa štátny ústav pri svojej činnosti riadi odbornými právnymi predpismi.

Organizačná štruktúra ŠÚKL

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png