sk

Linky

  slovenské znenie nájdete tu: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_sk.pdf

  http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_vyber_hl1.asp?clear=N

  http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-9/index_en.htm

  • EMA – Európska lieková agentúra, Hlavná stránka

  http://www.ema.europa.eu/

  • EMA – EudraVigilance Elektronické hlásenie nežiaducich účinkov

  http://eudravigilance.ema.europa.eu/human/evGateway01.asp

  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/document_listing/document_listing_000353.jsp&mid=WC0b01ac05805a21cf

  • Referály CMDh a PhV WP

  http://www.hma.eu/222.html

  • Rozhodnutia Európskej komisie – Community register

  http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/index_en.htm

  • Európska komisia - farmakovigilancia

  http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm

  • Good pharmacovigilance practices - Správna farmakovigilačná prax

  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000345.jsp&mid=WC0b01ac058058f32c

  • MedDRA – Medzinárodná terminológia nežiaducich účinkov

  http://www.meddra.org/ 

  • International Conference on Harmonisation - ICH

  http://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html

  • Brighton Collaboration – definície vedľajších účinkov na vakcíny

  https://brightoncollaboration.org/public/what-we-do/setting-standards/case-definitions.html

  • Uppsala Monitoring Centre – Svetová zdravotnícka organizácia

  www.who-umc.org/

  • Svetová zdravotnícka organizácia – Bezpečnosť liekov

  http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/en/

  http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/saf_pub/en/index.html

  • Spoločnosť národov  - Zoznam  zakázaných liekov a liekov s obmedzením

  http://www.un.org/esa/coordination/public.htm

  http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharm_restrictions/en/index.html

  Vytlačiť stránku
  eu-flag.png sk-flag.png