sk

Aktuality

29/02/2024

Zmena liečby u pacientov užívajúcich Norditropin Nordiflex

27/02/2024

Dodávané balenia lieku Simulect 10 mg a 20 mg obsahujú iba injekčnú liekovku s práškom basiliximab a neobsahujú ampulku s vodou na injekcie

19/02/2024

Lieky s obsahom valproátu: nové opatrenia týkajúce sa potenciálneho rizika neurovývinových porúch u detí otcov liečených valproátom počas 3 mesiacov pred počatím

09/02/2024

Pseudoefedrín – Riziko syndrómu posteriórnej reverzibilnej encefalopatie (PRES) a syndrómu reverzibilnej cerebrálnej vazokonstrikcie (RCVS)

01/02/2024

Etopozid: Riziko hypersenzitívnych reakcií súvisiacich s infúziou pri podávaní in-line filtrom

17/01/2024

Výbor PRAC odporúča preventívne opatrenia pri liečbe mužských pacientov liekmi, ktoré obsahujú valproát

15/12/2023

Leqvio: Pokyny na použitie pred podaním injekcie

02/11/2023

Integrilin (eptifibatid): Ukončenie výroby Integrilinu

30/10/2023

Topiramát: Nové obmedzenia na zabránenie expozície topiramátu počas tehotenstva

18/10/2023

MP 144/2023 Predkladanie edukačných materiálov verzia č. 2

10/10/2023

MP 146 - 2023 - Predkladanie priamej komunikácie zdravotníckym pracovníkom

12/09/2023

Nové odporúčania na obmedzenie používania liekov s obsahom topiramátu v tehotenstve

24/08/2023

Mitomycín medac: zrušenie obmedzenia spojeného s použitím lieku

23/08/2023

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 24 mesiacov – Pfizer/BioNTech

17/08/2023

Advate a Feiba 25 U/ml: Výmena pomôcky BAXJECT II / BAXJECT II Hi-Flow na rekonštitúciu dodávanej ako súčasť balenia lieku

04/08/2023

Simponi: zmeny v návode na použitie

19/07/2023

Voxzogo (vozoritid): nová ihla a injekčná striekačka v balení

08/06/2023

Fluórchinolónové antibiotiká na systémové a inhalačné použitie – pripomenutie obmedzení používania

04/05/2023

Menopur: nedostatok dodávok lieku z dôvodu chyby v kvalite

28/04/2023

Pazenir (paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na albumín): dočasný výpadok lieku

21/04/2023

SIMULECT (basiliximab): Nepoužívajte ampulky rozpúšťadla (voda na injekcie, WFI), ktoré sú súčasťou balenia lieku Simulect 10 mg a 20 mg

17/03/2023

Cibinqo (abrocitinib), Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib) a Xeljanz (tofacitinib) – aktualizované odporúčania na minimalizáciu rizík pri používaní inhibítorov JAKi

23/02/2023

L-Thyroxin Berlin-Chemie (levotyroxín) tablety s novým zložením pomocných látok: sledovanie pacientov, ktorí prechádzajú na tieto tablety

14/02/2023

Zolgensma (onasemnogén abeparvovek): Fatálne prípady akútneho zlyhania pečene

01/02/2023

MP 139-2023 Oznámenie menovania QPPV alebo kontaktnej osoby a ich zmien

01/02/2023

Zmena liečby u pacientov užívajúcich Norditropin NordiFlex (somatropín, ľudský rastový hormón) na iné lieky v dôsledku nedostupnosti lieku Norditropin NordiFlex

19/12/2022

MP 144/2022 Predkladanie edukačných materiálov

05/12/2022

Terlipresín EVER Pharma (terlipresín): Závažné až fatálne respiračné zlyhanie a sepsa/septický šok u pacientov s hepatorenálnym syndrómom 1. typu (HRS 1. typu)

14/11/2022

Chlórmadinón-acetát a nomegestrol-acetát: Opatrenia na minimalizáciu rizika meningeómu

03/11/2022

XALKORI (krizotinib): Poruchy zraku vrátane rizika závažnej straty zraku, potreba monitorovania u pediatrických pacientov

03/11/2022

Imbruvica (ibrutinib): Nové opatrenia na minimalizáciu rizika vrátane odporúčaní na úpravu dávky z dôvodu zvýšeného rizika závažných srdcových príhod

09/06/2022

Ocaliva® (kyselina obeticholová): nová kontraindikácia liečby primárnej biliárnej cholangitídy (PBC) u pacientov s dekompenzovanou cirhózou pečene alebo dekompenzáciou pečene v anamnéze

24/05/2022

Anagrelid: Riziko trombózy vrátane ischemickej cievnej mozgovej príhody po náhlom prerušení liečby

07/03/2022

Infliximab (Remicade, Infectra, Remsima a Zessly): Podávanie živých očkovacích látok dojčatám vystaveným infliximabu in utero alebo počas dojčenia

11/02/2022

Závery z Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 7.-10.2.2022

10/02/2022

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - Pfizer/BioNTech - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka

28/01/2022

Dinoprostón: minimalizácia rizika závažných komplikácií v dôsledku hyperstimulácie maternice a ruptúry maternice

07/01/2022

Mitomycín medac: dôležitá informácia o liekoch spoločnosti medac GmbH obsahujúcich liečivo mitomycin – obmedzenia pre intravenózne použitie

02/11/2021

Doreta SR 75mg/650mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - dôležité informácie o riziku predávkovania a ťažkého poškodenia pečene po predávkovaní

02/11/2021

Doreta SR 75mg/650mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - úprava pokynov na liečbu predávkovania tramadolom/paracetamolom s predĺženým uvoľňovaním

13/10/2021

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Riziko trombocytopénie (vrátane imunitne podmienenej trombocytopénie) s pridruženým krvácaním alebo bez neho

13/10/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: Riziko imunitne podmienenej tromocytopénie (ITP) a venózneho tromboembolizmu (VTE)

03/09/2021

RoActemra (tocilizumab) - Dočasný nedostatok dodávok lieku RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát (i.v. forma) a odporúčania týkajúce sa zvládnutia možného rizika vzplanutia ochorenia u pacientov

19/07/2021

mRNA očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19, Comirnaty a Spikevax: riziko myokarditídy a perikarditídy

19/07/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikácia u osôb s predchádzajúcim syndrómom kapilárneho presakovania a aktualizácia týkajúca sa syndrómu trombózy s trombocytopéniou

15/07/2021

CHAMPIX (vareniklín) - sťahovanie šarží z dôvodu prítomnosti nečistoty N-nitrózo-vareniklínu

06/07/2021

Xeljanz® (tofacitinib): Zvýšené riziko závažných nežiaducich kardiovaskulárnych udalostí a malignít pri liečbe tofacitinibom v porovnaní s inhibítormi TNF-alfa

15/04/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 6.-9.4. 2021

13/04/2021

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Súvislosť medzi vakcínou a výskytom trombózy v kombinácii s trombocytopéniou

24/03/2021

Xeljanz® (tofacitinib): Úvodné výsledky z klinického skúšania ohľadom zvýšeného rizika výskytu závažných nežiaducich kardiovaskulárnych udalostí a malignít (okrem NMSC) pri užívaní tofacitinibu v porovnaní s liečbou inhibítormi TNF-alfa

19/03/2021

TECENTRIQ® (atezolizumab): Riziko závažných kožných nežiaducich reakcií (SCAR)

16/03/2021

Zolgensma (onasemnogén abeparvovek): Riziko trombotickej mikroangiopatie

02/03/2021

Nebezpečenstvo atmosfér obohatených kyslíkom v prostredí zdravotníckych zariadení

22/02/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 8.-11.2.2021

23/12/2020

Zerbaxa (ceftolozán/tazobaktám) 1 g / 0,5 g prášok na infúzny koncentrát: Celosvetové stiahnutie lieku z trhu

16/12/2020

Metamizol: riziko liekom indukovaného poškodenia pečene

08/12/2020

Vývoj vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

07/12/2020

Gliolan (5-aminolevulínová kyselina, 5-ALA): Dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade odloženého chirurgického výkonu a informácie o fluorescencii pri gliómoch iného ako vysokého stupňa malignity

09/11/2020

Tecfidera® (dimetylfumarát): aktualizované odporúčania vzhľadom na výskyt prípadov progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML) u pacientov s miernou lymfopéniou

05/11/2020

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 26.-29.10.2020

05/11/2020

Gilenya (fingolimod) – aktualizované odporúčania na minimalizáciu rizika liekom indukovaného poškodenia pečene (DILI)

14/10/2020

Liekové riziko 56/2020

06/10/2020

Závery zo stretnutia výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 28.9.-1.10.2020

11/08/2020

TRISENOX (oxid arzenitý) – Riziko chýb v liečbe v dôsledku zavádzania koncentrácie 2 mg/ml

21/07/2020

Lieky obsahujúce depotné formy leuprorelínu: potreba prísneho dodržiavania pokynov na rekonštitúciu a podávanie s cieľom zníženia rizika chýb pri manipulácii, ktoré môžu viesť k nedostatočnej účinnosti lieku

26/06/2020

Suboxone sublingválne tablety (buprenorfín/naloxón): nepresná informácia v Braillovom písme na HU/CZ/SK obale

04/06/2020

Lieky obsahujúce 5-fluorouracil (i.v.), kapecitabín a tegafur: Vyšetrenie pred liečbou na identifikáciu pacientov s deficienciou dihydropyrimidíndehydrogenázy (DPD) so zvýšeným rizikom závažnej toxicity

27/05/2020

Odporúčané opatrenia k podávaniu oxidu dusného/ekvimolárnych zmesí kyslíka a oxidu dusného pacientom s infekciou COVID-19

27/05/2020

Tolperizón sa má predpisovať iba dospelým pacientom na liečbu spasticity po mozgovej príhode

13/05/2020

Liekové riziko 55/2020

12/05/2020

Zovudex 125 mg (brivudín): potenciálne fatálna toxicita fluoropyrimidínov v prípade podávania krátko pred alebo súčasne s brivudínom alebo do 4 týždňov po ukončení liečby brivudínom

06/05/2020

DEPAKINE A DEPAKINE CHRONO 500 mg (valproát): Karta pre pacientku ako súčasť vonkajšieho obalu lieku a pripomenutie Programu prevencie tehotenstva

04/05/2020

Použitie hydroxychlorochínu (Plaquenil®) v súvislosti s ochorením COVID 19 – Riziko predĺženia QT intervalu a liekových interakcií

16/04/2020

Obmedzenia pri používaní cyproterónacetátu z dôvodu rizika meningiómu

20/03/2020

Zastavenie používania ulipristalacetátu 5 mg (Esmya) na liečbu myómov maternice počas prehodnocovania rizika poškodenia pečene

06/02/2020

XELJANZ (tofacitinib): zvýšené riziko venózneho tromboembolizmu a zvýšené riziko závažných a smrteľných infekcií

06/02/2020

Vedeli ste, že môžete sami nahlásiť vedľajšie účinky?

14/08/2019

LYNPARZA (olaparib): Riziko chýb v liečbe v súvislosti s novou liekovou formou

14/08/2019

Eliquis (apixabán) - písomná informácia lieku Eliquis 5 mg v balení Eliquis 2,5 mg

27/06/2019

Adenuric, Abuxar a Febuxostat Sandoz (febuxostat): zvýšené riziko kardiovaskulárnej smrti a mortality zo všetkých príčin u pacientov liečených febuxostatom v štúdii CARES

26/06/2019

RoActemra® tocilizumab: Zriedkavé riziko závažného poškodenia pečene vrátane akútneho zlyhania pečene vyžadujúceho transplantáciu

19/06/2019

DARZALEX▼ (daratumumab): Riziko reaktivácie vírusu hepatitídy B

14/06/2019

Infúzne roztoky hydroxyetylškrobu (HES): Ďalšie opatrenia na posilnenie existujúcich opatrení

28/05/2019

XELJANZ (tofacitinib): obmedzenie užívania tofacitinibu v dávke 10 mg dvakrát denne u pacientov so zvýšeným rizikom pľúcnej embólie

20/05/2019

Apixaban (Eliquis), dabigatranetexilát (Pradaxa), edoxaban (Lixiana/Roteas), a rivaroxaban (Xarelto) sa neodporúčajú pacientom s antifosfolipidovým syndrómom z dôvodu možného zvýšeného rizika rekurencie trombotických udalostí

20/05/2019

Lapatinib (Tyverb): dôležitá aktualizácia Súhrnu charakteristických vlastností

12/04/2019

Liekové riziko 52/2019

29/03/2019

Genvoya® (elvitegravir/kobicistát/emtricitabín/tenofoviralafenamid) Stribild® (elvitegravir/kobicistát/emtricitabín/tenofovir-dizoproxil) Zvýšené riziko zlyhania liečby a zvýšené riziko prenosu infekcie HIV z matky na dieťa

29/03/2019

Belimumab (Benlysta): Zvýšené riziko závažných psychických udalostí (depresia, samovražedné myšlienky, samovražedné správanie alebo sebapoškodenie)

27/03/2019

XELJANZ (tofacitinib): zvýšené riziko pľúcnej embólie a mortality u pacientov s reumatoidnou artritídou, ktorí v klinickom skúšaní užívali tofacitinib v dávke 10 mg dvakrát denne

11/03/2019

Intravitreálny implantát OZURDEX® 700 mikrogramov (dexametazón): Aktualizované informácie k problému so silikónovými časticami: Dodávka nových zásob bez nedostatku v kvalite

05/02/2019

Lieky obsahujúce karbimazol alebo tiamazol (synonymum: metimazol): (1) riziko akútnej pankreatitídy a (2) dôrazné odporúčanie antikoncepcie

28/01/2019

LARTRUVO (olaratumab): výsledky vyžiadanej post-registračnej štúdie nepotvrdili klinický benefit olaratumabu v schválenej indikácii

21/01/2019

Ibalgin 200 a Ibalgin 400: pridanie novej pomocnej látky - monohydrát laktózy

15/01/2019

Inhibítory SGLT2 - Riziko Fournierovej gangrény (nekrotizujúcej fasciitídy perinea) pri používaní inhibítorov kotransportéra sodíka a glukózy 2 (SGLT2i)

18/12/2018

Xyrem (nátriumoxybát) 500 mg/ ml perorálny roztok: Riziko predávkovania alebo nedostatočného dávkovania z dôvodu postupného zhoršovania čitateľnosti označenia na odmernej striekačke lieku

19/11/2018

Valproát: nové obmedzenia užívania, zavedenie Programu prevencie tehotenstva

09/11/2018

Liekové riziko 51/2018

22/10/2018

Fluórchinolóny na systémové a inhalačné použitie: riziko aneuryzmy a disekcie aorty

19/10/2018

Retinoidy (acitretín, adapalén, alitretinoín, bexarotén, izotretinoín, tazarotén a tretinoín) – aktualizované informácie o teratogenite a psychických poruchách

17/10/2018

Hydrochlorotiazid – riziko nemelanómovej rakoviny kože (bazocelulárny karcinóm, skvamocelulárny karcinóm)

03/10/2018

Xarelto (rivaroxaban) - nárast počtu úmrtí u pacientov po transkatetrovej výmene aorrtálnej chlopne v predčasne ukončenom klinickom skúšaní

27/09/2018

Keppra (levetiracetam) - aktualizácia údajov o používaní počas tehotenstva

20/08/2018

Liekové riziko 50/2018

17/08/2018

Riziko aortitídy pre liekovú skupinu faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov (G-CSF) (filgrastim, lenograstim, lipegfilgrastim, pegfilgrastim)

06/08/2018

Zinbryta (daklizumab beta) - prípady imunitne sprostredkovanej encefalitídy, vrátane encefalitídy s protilátkami proti NMDA receptorom, hlásené niekoľko mesiacov po ukončení liečby

06/08/2018

Usmernenie ku konaniu (referral procedure) EMEA/H/A-31/1454 pre valproany a podobné účinné látky

06/08/2018

Xofigo (chlorid radnatý 223) - nové obmedzenia používania v dôsledku zvýšeného rizika zlomenín a trendu k zvýšenej úmrtnosti

30/07/2018

Infúzne roztoky hydroxyetylškrobu (HES): nové opatrenia na posilnenie existujúcich obmedzení kvôli zvýšenému riziku renálnej dysfunkcie a mortality u kriticky chorých pacientov a pacientov so sepsou

30/07/2018

DHPC Esmya - nová kontraindikácia, požiadavky na monitorovanie pečene a obmedzenie indikácie

20/07/2018

DHPC Spinraza

05/07/2018

DHPC Tecentriq - obmedzenie indikácií v liečbe lokálne pokročilého alebo metastatického uroteliálneho karcinómu u dospelých, pre ktorých nie je vhodná liečba chemoterapia na báze cisplatiny

03/07/2018

DHPC Keytruda - obmedzenie indikácií v liečbe lokálne pokročilého alebo metastatického uroteliálneho karcinómu u dospelých, u ktorých nie je vhodná liečba chemoterapiou obsahujúcou cisplatinu

28/05/2018

Tivicay (dolutegravir), Triumeq (dolutegravir, abakavir, lamivudín), Juluca (dolutegravir, rilpivirín): defekty neurálnej trubice hlásené u dojčiat narodených ženám liečeným dolutegravirom v čase počatia

16/05/2018

Xgeva (denosumab) - riziká nových primárnych malignít

04/05/2018

Liekové riziko 49/2018

03/05/2018

Oznam o zverejňovaní edukačných materiálov

02/05/2018

DHPC Azitromycín - zvýšená miera relapsov hematologických malignít a mortality u pacientov po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek (HSCT) liečených azitr

02/05/2018

DHPC Katadolon_9 4 2018.pdf Katadolon (flupirtin) - lieky obsahujúce flupirtín už viac nebudú dostupné na trhu EÚ

04/04/2018

DHPC_Trisenox_23 3 2018 .pdf Trisenox (oxid arzenitý) - počas nedostatku dodávok na trh je náhrada liekom Phenasen

23/03/2018

DHPC Maxipime 23.3.2018.pdf Maxipime 1 g (cefepím) - riziko závažných nežiaducich reakcií u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorí dostali dávky prekračujúce odporúčania

20/03/2018

Doreta SR 75mg/650 mg tablety (paracetamol, tramadol) - dočasné pozastavenie rozhodnutia o registrácii pre komplexnosť a obťažnosť liečby predávkovania

20/03/2018

Xofigo (chlorid radnatý 223) - kontraindikovaný v kombinácii s abirateónom a prednizónom/prednizolónom

14/03/2018

Zinbryta (daklizumab beta) - pozastavenie rozhodnutia o registrácii v Európskej únii

08/03/2018

EMA odporučila okamžité pozastavenie registrácie lieku Zinbryta a jeho stiahnutie z obehu

05/03/2018

Aktualizácia pokynov týkajúcich sa zasielania hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov

19/02/2018

ESMYA (ulipristalacetát) - obmedzenie použitia, dôležité nové varovania upozorňujúce na závažné poškodenie pečene a odporúčania pre sledovanie pečeňových funkcií

18/01/2018

CellCept, MYFORTIC, Myfenax, Mykofenolát mofetil Sandoz (mofetilmykofenolát (MMF) / Kyselina mykofenolová (MPA)) - upravené odporúčania na antikoncepciu

22/12/2017

Kontrastné látky obsahujúce gadolínium - Aktualizované odporúčania po revízii retencie gadolínia v mozgu a iných tkanivách

13/12/2017

Exjade (deferasirox) - ukončenie dodávok dispergovateľných tabliet

13/12/2017

Litak (Kladribín) - riziko progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PLM)

08/12/2017

Eligard (leuprolelíniumacetát) - chyby v liečbe spojené s únikom lieku spôsobené prílišným utiahnutím bezpečnostnej ihly

01/12/2017

Enterol (saccharomyces boulardii) - kontraindikácia u kritických chorých alebo imunokompromitovaných pacientov

28/11/2017

Misoprostol (Misodel) - hlásenia nadmerných kontrakcií, ktoré nemusia reagovať na tokolytickú liečbu

28/11/2017

Daklizumab (Zinbryta) - obmedzenia v používaní v súvislosti s rizikom fulminantného zlyhania

16/11/2017

Fingolimod (Gilenya) - kontraindikácie u pacientov s ochorením srdca

23/10/2017

Význam hlásenia nežiaducich účinkov liekov

05/10/2017

Exjade filmom obalené tablety (deferasirox) - riziko pochybenia v liečbe pri novej liekovej forme

28/09/2017

Aranesp, NeoRecormon, Mincera, Binocrit, Biopoin (ľudské epoetíny) - nové upozornenia na závažné kožné reakcie

23/08/2017

Gentamicin Sandoz® 80 mg2 ml injekčný roztok - stopové množstvo histamínu v liečive

14/08/2017

Metylprednizolón 40 mg (s obsahom laktózy)

02/08/2017

Trisenox (oxid arzenitý) - zvážte alternatívne možnosti liečby u niektorých novodiagnostikovaných pacientov pre hroziaci nedostatok lieku

18/07/2017

Imbruvica (iIbrutinib) - riziko reaktivácie hepatitídy B: Pred začatím liečby liekom IMBRUVICA sa má zistiť stav vírusu hepatitídy B.

13/07/2017

DHCP_Zinbryta_Biogen Slovakia_13 07-2017.pdf Zinbryta (daklizumab) - obmedzenie použitia o ohľadom na fatálne zlyhanie pečene

10/07/2017

Ketoconazole HRA 200 mg tablety (ketokonazol) – informácia o riziku hepatotoxicity

16/06/2017

DepoCyte sus inj 1x5 ml/50 mg (lipozomálny cytarabín) – aktualizácia informácie o obmedzených dodávkach lieku

19/04/2017

Cotellic (kobimetinib) – upozornenia týkajúce sa krvácania a rabdomyolýzy vrátane nových odporúčaní na úpravu dávky

12/04/2017

Clexane (enoxaparín sodný) – upresnenie vyjadrenia sily, dávkovania pri hlbokej žilovej trombóze (HŽT) / pľúcnej embolizácii (PE) a použitia u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek

04/04/2017

Levact (bendamustin) – zaznamenanie zvýšenej úmrtnosti v rámci posledných štúdií

27/03/2017

Pradaxa (dabigatranetexilat) – zmena farby kapsúl Pradaxa 75 mg, Pradaxa 110 mg a Pradaxa 150 mg

21/03/2017

Herceptin (trastuzumab) – Pripomenutie dôležitosti usmernenia pre sledovanie funkcie srdca s cieľom znížiť výskyt a závažnosť dysfunkcie ľavej komory a kongestívneho srdcového zlyhania

02/03/2017

DepoCyte sus inj 1x5 ml/50 mg (lipozomálny cytarabín) – informácia o obmedzených dodávkach lieku

22/12/2016

Cometriq (cabozantinib) - Zastaraná verzia písomnej informácie pre používateľa v niektorých baleniach

12/12/2016

Ammonaps (nátriumfenylbutyrát) tablety sa majú používať iba v prípade, ak nie je k dispozícii žiadna alternatívna liečba

05/12/2016

Keppra 100 mg/ml perorálny roztok (levetiracetam) – riziko výskytu chýb v liečbe spojených s predávkovaním

07/11/2016

Otezla (apremilast) – nové dôležité informácie o suicidálnych predstavách a chovaní

07/11/2016

Revlimid (lenalidomid) – nové dôležité odporúčania týkajúce sa vírusovej reaktivácie

28/10/2016

Blincyto (blinatumomab) – riziko pankreatitídy

18/10/2016

LISVY - stiahnutie lieku z dôvodu odchýlky od registrovanej špecifikácie

29/09/2016

LIEKOVÉ RIZIKO 46/2016

07/09/2016

Zydelig (idelalisib) – aktualizácia opatrení na minimalizovanie rizika závažných infekcií

04/08/2016

Neotigason (acitretín) – závažné riziko teratogenity a riziko so súbežnou konzumáciou alkoholu a darovaním krvi

04/08/2016

Adempas (riociguát) – Nová kontraindikácia u pacientov s pľúcnou hypertenziou súvisiacou s idiopatickými intersticiálnymi pneumóniami (PH-IIP)

27/06/2016

Thalidomide Celgene (talidomid) - riziko vírusovej reaktivácie a pľúcnej hypertenzie

22/06/2016

Informácia o povinnosti MAH predkladať všetky PSUR do centrálneho PSUR repozitáta od 13.6.2016

13/06/2016

ERIVEDGE (vismodegib) - riziko predčasnej fúzie epifýz

05/05/2016

Definície základných pojmov farmakovigilancie

05/05/2016

INVOKANA (kanagliflozín) a VOKANAMET (kanagliflozín, metformín) - riziko amputácií dolnej končatiny (predovšetkým prstov na nohe)

25/04/2016

LIEKOVÉ RIZIKO 45/2016

22/04/2016

Imnovid (palidomid) – pred začatím liečby palidomidom sa má stanoviť status hepatitídy B

15/04/2016

Bioparox (fusafungín) – lieky s obsahom fusafungínu na ústne a nosové použitie nebudú viac dostupné na trhu

12/04/2016

Inhibítory BCR-ABL tyrozínkináz (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) – potreba skríningu pacientov na prítomnosť vírusu hepatitídy B pred liečbou v dôsledku rizika reaktivácie hepatitídy B

12/04/2016

Tarceva (erlotinib) – indikácia udržiavacej liečby prvej línie teraz obmedzená na pacientov, ktorých tumory prechovávajú aktivujúcu mutáciu EGRF

24/03/2016

Zydelig (idelalisib) – obmedzenia týkajúce sa používania lieku po nových výsledkoch klinických štúdií

24/03/2016

Xofigo (rádium-223) – zmena štandardného referenčného materiálu

21/03/2016

Tysabri (natalizumab)– aktualizované opatrenia na minimalizovanie rizika progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML)

21/03/2016

Zaltrap (aflibercept)– informácie o riziku osteonekrózy čeluste

21/03/2016

Inhibítory SGLT2 (Invokana, Vokanamet, Forxiga, Xinduo, Jandiance, Synjardy)– aktualizované odporúčania pre riziko diabetickej ketoacidózy

14/03/2016

Pokyny pre prípravu a vykonávanie štúdií bezpečnosti lieku po registrácii

12/02/2016

Tachosil (ľudský fibrinogén/ ľudský trombín) – nové odporúčania na zmiernenie rizika črevnej obštrukcie

07/01/2016

Viekirax a Viekirax spolu s Exvierou sa neodporúčajú u pacientov s poškodením funkcie pečene triedy B podľa Childa-Pugha

07/01/2016

Gilenya (fingolimod) – riziká súvisiace s účinkami na imunitný systém

09/12/2015

Mykofenolat mofetil Sandoz, Myfenax, Myfortic (mykofenolátmofetil) – závažné riziko teratogenity - odporúčania na prevenciu gravidity pre ženy a mužov

30/11/2015

Lidocain EGIS 10% derm.rozt.aerodisperzia - Zhrnutie k hláseniu o kvalite

23/11/2015

Tecfidera (dimetylfumarát) – nové pravidlá na minimalizáciu rizika PML – zvýšené monitorovanie a pravidlá na ukončenie liečby

20/11/2015

Factor VII NF Baxter (koagulačný faktor VII): Nepresnosť v SPC a PIL

20/11/2015

Thalidomide Celgene (talidomid): Úvodná dávka talidomidu sa má v kombinácii s melfalánom u pacientov vo veku nad 75 rokov znížiť

20/11/2015

CellCept (mykofenolátmofetil) – závažné riziko teratogenity - odporúčania na prevenciu gravidity pre ženy a mužov

02/11/2015

Xalkori (krizotinib): Upozornenia týkajúce sa srdcového zlyhania

02/11/2015

Zelboraf (vemurafenib): Zosilnenie toxicity rádioterapie

04/09/2015

Bioparox (fusafungín): Nové kontraindikácie a odporúčania k minimalizácii rizika závažných alergických reakcií

04/09/2015

Epirubicín hydrochlorid – pokyny pre zdravotníckych pracovníkov na zabránenie možných omylov v dávkovaní

04/09/2015

Xgeva (denosumab): Nová kontraindikácia a zavedenie informačnej karty pacienta ako opatrenie na minimalizáciu rizika vzniku osteonekrózy čeľuste

27/07/2015

Prolia (denosumab): Zavedenie informačnej karty pacienta ako opatrenie na minimalizáciu rizika vzniku osteonekrózy čeľuste

07/07/2015

INVOKANA, VOKANEMET, FORXIGA, XIGDUO, JARDIANCE (inhibítory SGLT2) – riziko diabetickej ketoacidózy

07/07/2015

KINERET 100 mg a 100 mg/0,67 ml inj. roztok (anakinra) – reklamácie lieku týkajúce sa výskytu pevnej hmoty viditeľnej na povrchu ihly.

01/06/2015

Liekové riziko 43/2015

20/05/2015

Informácie pre lekárnikov v súvislosti s výdajom núdzovej antikoncepcie

05/05/2015

Harvoni (sofosbuvir+ledipasvir) a kombinácia Daklinza (daklatasvir) plus Sovaldi (sofosbuvir) - riziko klinicky významných arytmií pri súbežnom podávaní s amiodarónom

29/04/2015

GILENYA (fingolimod) – prvý prípad progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie u pacienta so sclerosis multiplex

29/04/2015

IMNOVID (pomalidomid) – nové rady pre minimalizáciu rizika hepatotoxicity, intersticiálnej choroby pľúc a srdcového zlyhania

15/04/2015

ATARAX (hydroxyzin) – nové obmedzenie pre ďalšiu minimalizáciu známeho rizika predĺženia QT intervalu

02/03/2015

Aktualizácia informácií o liekoch s obsahom ambroxolu a bromhexínu v súvislosti s rizikom alergie a kožných reakcií

29/01/2015

Vyhlásenie spoločnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku Apstar 35 mg, tablety s predĺženým uvoľňovaním

05/01/2015

INOmax (oxid dusnatý) – chybný ventil v niektorých fľašiach môže predčasne zastaviť podávanie plynu

22/12/2014

Lieky obsahujúce valproát: riziko vzniku vrodených malformácií a vývojových problémov u detí, ktorých matky užívali valproát počas tehotenstva

16/12/2014

CellCept (mykofenolát mofetil) – nové upozornenie na riziko hypogamaglobulinémie a bronchiektázie

16/12/2014

Procoralan/Corlentor (ivabradín hydrochlorid) – nová kontraindikácia a odporúčanie na minimalizáciu rizika kardiovaskulárnych príhod a závažnej bradykardie

05/12/2014

Tecfidera (dimetylfumarát) – progresívna leukoencefalopatia u pacienta s ťažkou dlhotrvajúcou lymfopéniou

05/12/2014

Eligard (leukoprelinacetát) – Riziko nedostatočnej účinnosti pri nesprávnom postupe jeho rekonštitúcie a pri nesprávnom použití

03/11/2014

Liekové riziko 42/2014

10/10/2014

Vectibix (panitumumab) – Upozornenie na chybný preklad v súhrne charakteristických vlastností lieku

07/10/2014

Aceklofenak – nové kontraindikácie a upozornenia

07/10/2014

Sonovue (síran hexafluoridu) – Upravené kontraindikácie, varovania a opatrenia

10/09/2014

Prolia (denosumab) – minimalizácia rizika osteonekrózy čeľuste a hypokalciémie

10/09/2014

Xgeva (denosumab) – minimalizácia rizika osteonekrózy čeľuste a hypokalciémie

02/09/2014

Interferóny beta – riziko trombotickej mikroangiopatie a nefrotického syndrómu

19/08/2014

Simulect (basilixumab) – používanie iba v schválených indikáciách

11/06/2014

Procoralan/Corlentor (ivabradín) – predchádzanie potenciálne nebezpečnej bradykardie

23/05/2014

Obmedzenie používania liekov s obsahom domperidónu

07/05/2014

Nové odporúčania pri užívaní liekov s obsahom zolpidemu

01/04/2014

Obmedzenie používania liekov s obsahom diacereínu

27/03/2014

Protelos/Osseor (stroncium ralenát) – nové obmedzenie v indikácii a odporúčania na monitorovanie

11/03/2014

Periolimel/Olimel (parenterálna výživa)– zníženie maximálnej rýchlosti podávania infúzie u detí od 2 do 11 rokov

27/02/2014

EMA odporúča prijatie ďalších obmedzení pri používaní lieku Protelos

11/02/2014

LIEKOVÉ RIZIKO 40/2014

30/01/2014

Kombinovaná HAK: posúdenie rizika tromboembólie medzi jednotliými liekmi

30/01/2014

Abraxane (paklitaxel vo forme nanačastíc) – viditeľné vlánka v intravenóznom infúznom vaku

30/01/2014

Metoclopramid – aktualizácia indikácií a zmeny dávkovania za účelom zníženia nežiaducich účinkov

20/01/2014

Increlex (mekasermin) – obnovenie dodávok lieku

31/12/2013

Efient (prasugrel) – zvýšené riziko krvácania pri podaní pred diagnostickou koronárnou angiografiou

31/12/2013

Arzerra (ofatumumab) – skríning hepatitídy B u všetkých pacientov pred liečbou

31/12/2013

Anavenol – ukončenie výroby a distribúcie, zrušenie registrácie

31/12/2013

Erbitux (cetuximab) – dôležitosť zisťovania divokého typu génov RAS pred liečbou

05/12/2013

Temozolomid – potreba vyšetrovania pečene pre možnú závažnú hepatálnu toxicitu

05/12/2013

Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát (karboplatina) – možnosť tvorby kryštalických častíc

02/12/2013

EMA ukončila prehodnocovanie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie

22/11/2013

Gileya (fingolimod) – hemofagocytový syndróm

18/11/2013

Lutinus – zmena farby blistra a tabliet u šarže č. 0804.207A-1

15/11/2013

Riziko závažnej alergickej reakcie pri intravenózne podávaných liekoch s obsahom železa

14/11/2013

MabThera (rituximab) – skríning hepatitídy pred začatím liečby

14/11/2013

Jevtana ( ) – potenciálna medikačná chyba pri príprave infúzneho roztoku

14/11/2013

Numeta G16E – možné riziko vzniku hypermagneziémie

06/11/2013

Lieky s obsahom hydroxyetyl škrobu – obmedzenie indikácií a nové kontraindikácie

05/11/2013

Liekové riziko 39/2013

05/11/2013

Diklofenak – nové kontraindikácie a upozornenia

28/10/2013

Risperidón a paliperidón - riziko peroperačného syndrómu vlajúcej dúhovky u pacientov podstupujúcich operáciu katarakty

28/10/2013

Valdoxan (agomelatín) – význam sledovania funkcie pečene a nová kontraindikácia

25/10/2013

NovoMix 30 FlexPen - oznamy držiteľa registrácie pre odbornú verejnosť a pacientov

25/09/2013

Otázky a odpovede k stiahnutiu lieku PARALEN GRIP CHRÍPKA A BOLESŤ

19/09/2013

Lariam (meflochin) – riziko neuropsychiatrických reakcií

19/09/2013

Neupogen (filgrastim), Neulasta (pegfilgastrim) – riziko kapilárneho presakovania

19/09/2013

Nizoral (ketokonazol) 200 mg tablety– pozastavenie registrácie v Európskej únii

20/08/2013

Zofran (ondansetron) – najnovšia informácia o dávkovaní pri intravenóznom podaní

20/08/2013

Vectibix (panitumumab) – dôležitosť stanovenia stavu génu RAS divokého typu

20/08/2013

Imnovid (pomalidomid) – program prevencie gravidity

02/08/2013

Roferon A (interferón alfa 2a) – očakávaný výpadok lieku na trhu

01/08/2013

EMA odporučila pozastavenie registrácie pre lieky s obsahom ketokonazolu, ktoré sa užívajú perorálne

16/07/2013

Obmedzenie používania kodeínu u detí

15/07/2013

Prehodnocovanie používania infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobu

11/07/2013

Lieky s obsahom flupirtinu – nové obmedzenia na použitie súvisiace s hepatotoxicitou

24/06/2013

Trobalt (retigabín) – liečba môže viesť k pigmentovým zmenám očných tkanív, kože, pier alebo nechtov

18/06/2013

Odporučenie na obmedzenie používania liekov s obsahom diklofenaku

14/06/2013

Diane-35 a Minerva (etinylestradiol/cyproterónacetát) – zmena indikácie, nové kontraindikácie a upozornenia

14/06/2013

Vreya a Chloe (etinylestradiol/cyproterónacetát) – zmena indikácie, nové kontraindikácie a upozornenia

12/06/2013

Cilest (etinylestradiol/gestimat) – nedostatok lieku na trhu z dôvodu jeho sťahnutia pre chybu v kvalite

11/06/2013

Pozastavenie registrácie lieku Myolastan (tetrazepam)

06/06/2013

Protelos/Osseor (stroncium ranelát) – dôležité obmedzenia pre použitie pre riziko infarktu myokardu

06/06/2013

Avastin (bevacizumab) – prípady nekrotizujúcej fasciitídy

06/06/2013

Fragmin – aktualizácia písomnej informácie pre používateľa

17/05/2013

Liek Diane-35 ostáva v terapeutickej praxi len pre určené pacientky

14/05/2013

Thalidomide Celgene (talidomid) – riziko druhých primárnych malignít

14/05/2013

MabThera (rituximab) – súvislosť so závažnými kožnými reakciami

30/04/2013

Informácie ohľadom nedostupnosti lieku Increlex (mekasermín)

30/04/2013

Increlex 10 mg/ml (mekasermín) – dočasné prerušenie dodávok lieku

29/04/2013

Odporúčanie na obmedzenie používania lieku Protelos

29/04/2013

Odporúčanie na pozastavenie registrácie liekov s obsahom tetrazepamu

26/04/2013

RotaTeq (očkovacia látka proti rotavírusom) – aktualizácia príbalovej informácie pre používateľa

19/04/2013

Liekové riziko 38/2013

09/04/2013

Incivo (telaprenavir) – zvládnutie závažných kožných reakcií

05/04/2013

Nulojixe (belatacept) – riziko rejekcie štepu pri znížení dávky kortikosteroidov u pacientov s vysokým imunologickým rizikom rejekcie

05/04/2013

Mimpara (cinakalcet) – hlásenie fatálneho prípadu so závažnou hypokalciémiou v pediatrickej štúdii

05/04/2013

NeuroBlock (botulotoxin typu B) – riziko pri používaní mimo schválenej indikácii

05/04/2013

Liekové riziko 37/2013

13/03/2013

EMA začala prehodnocovanie liekov s obsahom domperidónu

13/03/2013

Čo znamená označenie obráteného čierneho trojuholníka?

21/02/2013

Prolia (denosumab) – riziko atypických fraktúr

12/02/2013

Mydocalm (tolperizón) – obmedzenie indikácií, zrušenie parenterálnej formy, riziko alergických reakcií

08/02/2013

EMA začína prehodnocovať užívanie lieku Diane-35

23/01/2013

Tredaptive (kyselina nikotínová/laropiprant) - liečba liekom sa má ukončiť

18/01/2013

EMA potvrdila odporúčania na pozastavenie užívania lieku Tredaptive

17/01/2013

Gilenya (fingolimod) – spresnenie pokynov na sledovanie po podaní prvej dávky

02/01/2013

Pradaxa (dabigatranetoxilát) – kontraindikácia u pacientov s umelými náhradami srdcových chlopní

28/12/2012

Tredaptive (kyselina nikotínová/laropiprant) - odporúčanie nezačínať liečbu u nových pacientov

27/12/2012

Európska lieková agentúra začína prehodnocovanie lieku Tredaptive

10/12/2012

Elontril, Wellbutrin SR (buproprion) – možné zvýšené riziko niektorých kongenitálnych kardiovaskulárnych malformácií

10/12/2012

Tyverb (lapatinib) – v niektorých prípadoch menej účinný ako režimy založené na Herceptine (trastuzumab)

28/11/2012

Upozornenie na predaj neregistrovaných liekov cez internet

26/11/2012

Paracetamol B.Braun 10 mg/ml (paracetamol) – riziká náhodného predávkovania u novorodencov, dojčiat a dospelých s podváhou

26/11/2012

Trimetazidin DG PR 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

26/11/2012

Trimetazidin ratiopharm 20 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

08/11/2012

CAELYX (pegylovaný lipozomálny doxorubicín) – opätovné zavedenie lieku

05/11/2012

Liekové riziko 36/2012

31/10/2012

Protevasc 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

31/10/2012

Apstar 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

26/10/2012

Informácie pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov

22/10/2012

EMA ukončila prehodnocovanie údajov o kardiovaskulárnej bezpečnosti nesteroidových protizápalových liekov

22/10/2012

Otázky a odpovede o prehodnocovaní liekov s obsahom tolperizónu

09/10/2012

Stiahnutie z trhu INFANRIX HEXA, šarža A21CB191B

08/10/2012

Štátny ústav nariadil stiahnutie jednej šarže vakcíny Infanrix hexa, pacienti ohrození nie sú

01/10/2012

Vascotazin 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

27/09/2012

Typhim Vi (vakcína proti brušnému týfusu) – dobrovoľné stiahnutie niekoľkých šarží vakcíny

27/09/2012

Macugen (pegabtanib sodný) - riziko podstatného zvýšenia vnútroočného tlaku pri vnútroočnom vpichnutí nadbytočného objemu lieku

27/09/2012

Preductal MR (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

13/09/2012

Kalcitoníny - zvýšené riziko nádorových ochorení a stiahnutie nososvej aerodisperzie z trhu

13/09/2012

Xgeva (denosumab) – riziko hypokalciémie

13/09/2012

DepoCyte (lipozomálny cytarabin) – problém zabezpečenia sterility pri výrobe lieku

24/08/2012

Seroquel XR (quetiapini fumaras) – ovplyvnenie metabolických parametrov

24/08/2012

Pendepon compositum (benzathini benzylpenicillinum/procaini benzylpenicillinum) – dočasný výpadok lieku z trhu

15/08/2012

Aktualizácia informácie ohľadom zrušenia registrácie lieku MabCampath (alemtuzumab)

14/08/2012

MabCampath (alemtuzumab) – ukončenie dostupnosti lieku

13/08/2012

Zofran (ondansetron) – nové obmedzenie pre i.v. použitie

02/08/2012

Volibris (ambrisentan) – kontraindikácia pre pacientov s idiopatickou pľúcnou fibrózou

02/08/2012

Vectibix (panitumumab) – závažné život ohrozujúce kožné reakcie

24/07/2012

Európska lieková agentúra neodporúča dlhodobé užívanie liekov s obsahom kalcitonínu

06/07/2012

Upozornenie na internetový predaj neregistrovaných liekov

28/06/2012

Nová legislatíva Európskej únie zameraná na farmakovigilanciu

27/06/2012

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie indikácií liekov s obsahom tolperizónu

27/06/2012

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie indikácií liekov s obsahom trimetazidínu

27/06/2012

Mircera (metoxypolyetylén glykol epoetín beta) – odporúčania alternatívnej liečby pri nedostatku lieku na trhu

08/06/2012

Európska lieková agentúra zverejňuje hlásené podozrenia na nežiaduce účinky liekov

06/06/2012

EMA potvrdila pozitívny prínos lieku Pradaxa, žiada ale spresnenie informácií pre lekárov a pacientov (SPC a PIL)

14/05/2012

Protopic (takrolimus) – odporúčania na správne použitie pre minimalizáciu rizika

02/05/2012

BENLYSTA (belimumab) – reakcie z precitlivenosti a reakcie na infúziu

27/04/2012

Európska lieková agentúra vydala nové odporúčania týkajúce sa užívania lieku Gilenya

27/04/2012

Gilenya (fingolimod) – potreba sledovania kardiovaskulárneho systému - aktualizácia

17/04/2012

Brinavess (vernakalant) – potreba monitorovania krvného tlaku a srdcpvej frekvencie

17/04/2012

Onglyza (saxagliptín) – závažné hypersenzitívne reakcie a pankreatitída

17/04/2012

Perfalgan (paracetamol intravenózny) – riziko náhodného predávkovania

17/04/2012

Protelos a Osseor (stroncium ranelát) – nové kontraindikácie

05/04/2012

Carboplatin - bezpečné podávanie 10mg/ml infúzneho koncentrátu

28/02/2012

Falzifikáty lieku Avastin sa na Slovensku nenachádzajú

22/02/2012

Európska lieková agentúra upozorňuje na nové kontraindikácie liekov s obsahom aliskirenu

22/02/2012

Európska lieková agentúra vydala odporúčanie pre 12 centrálne registrovaných liekov vyrábaných v Ben Venue Laboratories

21/02/2012

Nimesil (nimesulid) – zrušenie indikácie symptomatická liečba bolestivej osteoartrózy

21/02/2012

Obmedzenie používania liekov s obsahom nimesulidu

08/02/2012

Aulin, Nimed (nimesulid) – zrušenie indikácie symptomatická liečba bolestivej osteoartrózy

08/02/2012

Pioglitazón – mierne zvýšenie rizika karcinómu močového mechúra

08/02/2012

Gilenya (fingolimod) – potreba intenzívneho sledovania kardiovaskulárneho systému

08/02/2012

Velcade (bortezomib) – správna cesta podania je intravenózne podanie

08/02/2012

Rasilez (aliskiren) – riziko kardiovaskulárnych a renálnych komplikácií

08/02/2012

Strattera (atomoxetin) – riziká zvyšeného krvného tlaku a srdcovej frekvencie

20/01/2012

Európska lieková agentúra začala prehodnocovanie lieku Gilenya (fingolimod) – registrovaného na liečbu roztrúsenej sklerózy

20/01/2012

Otázky a odpovede o prebiehajúcom prehodnocovaní lieku Gilenya (fingolimod)

28/12/2011

Európska lieková agentúra (EMA) začala prehodnotenie liekov obsahujúcich aliskiren

27/12/2011

Peyona (kefeíncitrát) – informácia o bezpečnom používaní lieku

27/12/2011

Taxocere (docetaxel) infúzny koncetrát– riziko vytlačenia drobných častíc zátky pri použití hrubších injekčných ihiel.

27/12/2011

Torisel (semsirolimus) koncetrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok – potreba vizuálneho skontrolovania priloženého rozpúšťadla

01/12/2011

Súvislosť lieku Seropram (citalopram) s predĺžením QT-intervalu, v závislosti od dávky

01/12/2011

Vectixib - dôležitosti určovania stavu génu KRAS pred liečbou

01/12/2011

CAELYX® (pegylovaný lipozomálny doxorubicín) – informácia o zásobovaní a bezpečnosti lieku

27/11/2011

Prostin 15 M (carboprostum trometanoli) – hlásenia o nesprávnom spôsobe podania lieku

27/11/2011

Domperidón – kardiovaskulárne riziko

02/11/2011

Pradaxa (dabigatranetexilát) – Dôležitosť sledovania obličkových funkcií

31/10/2011

Predloženie informácií o liekoch registrovaných v EÚ v elektronickej forme - Výzva pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

27/10/2011

Stiahnutie lieku Xigris [(aktivovaný) alfadrotrekogín] z trhu

27/10/2011

Xigris [(aktivovaný) alfadrotrekogín] bude stiahnutý z trhu z dôvodu nedostatočnej účinnosti

27/10/2011

Urorec a Siloxyl (silodisín)– spojenie s peroperačným syndrómom plávajúcej dúhovky

27/10/2011

Multaq (dronedaron) - Informacia o obmedzeni použivania lieku

19/10/2011

Revlimid (lenalidomid) – Riziko druhých primárnych malignít

05/10/2011

VFEND (vorikonazol) – chyba v opise úpravy dávkovania v písomenej informácii pre používateľov

05/10/2011

Revatio(sildenafil) – zvýšené riziko pri vysokých dávkach u detí s pľúcnou artériovou hypertenziou

29/09/2011

ŠÚKL oznamuje, že držiteľ registrácie sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. v súvislosti s nedostatkom lieku APIDRA v súčasnosti distribuuje listy zdravotníckym pracovníkom, lekárom, pacientom a obchodným partnerom.

26/09/2011

Európska lieková agentúra usúdila, že pomer prínosu a rizika lieku Revlimid je aj naďalej pozitívny

26/09/2011

Otázky a odpovede týkajúce sa prehodnotenia Revlimidu (lenalidomid)

26/09/2011

Európska lieková agentúra prehodnocuje lieky s obsahom orlistatu

26/09/2011

Európska lieková agentúra odporúča obmedziť používanie lieku Multaq

26/09/2011

Otázky a odpovede k prehodnoteniu lieku MULTAQ (dronedarón)

23/09/2011

Nedostatok lieku Apidra (inzulín glulizín) vo forme náplní

23/09/2011

Nplate (romiplastim) – riziko progresie do akútnej myeloidnej leukémie u pacientov s myelodysplastickým syndrómom

16/08/2011

MabThera (rituximab) – fatálne reakcie súvisiace s infúziou u pacientov s reumatoidnou artritídou

16/08/2011

Sprycel (dasatinib) – súvislosť s pľúcnou arteriálnou hypertenziou

28/07/2011

Pioglitazón - malé zvýšenie rizika karcinómu močového mechúra

28/07/2011

Multaq (dronedarón) – predbežné údaje z klinickej štúdie

22/07/2011

Európska lieková agentúra odporúča nové kontraindikácie a upozornenia pre pioglitazón s cieľom redukovať mierne zvýšené riziko rakoviny močového mechúra

22/07/2011

Informácia o prebiehajúcom posúdení prínosov a rizík lieku Multaq Európskou liekovou agentúrou

22/07/2011

Cardioxane (dexrazoxán) – kontraindikovanie u detí a mladistvých

22/07/2011

Európska lieková agentúra potvrdila pozitívny pomer prínosu a rizík pre liek Champix

13/07/2011

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie používania liekov s obsahom dexrazoxanu

11/07/2011

Európska lieková agentúra ukončila prehodnotenie systémovo podávaných liekov s obsahom liečiva nimesulidu

27/06/2011

Pokračujúce prehodnocovanie prínosu a rizika liekov s obsahom pioglitazónu

13/06/2011

Pozastavenie registrácie liekov s obsahom pioglitazónu vo Francúzsku

09/05/2011

S účinnosťou od 1. mája 2011 sa mení spôsob výdaja liekov s obsahom ketoprofénu, ktoré sú určené na vonkajšie použitie

02/05/2011

Revlimid (lenalidomid) – riziko druhých primárnych malignít

02/05/2011

Zerit (stavudín) - obmedzenia indikácie lieku

26/04/2011

Thalidomide Clegene (talidomid) – riziko trombembolie

19/04/2011

Otázky a odpovede o zrušení pozastavenia registrácie lieku Octagam (ľudský imunoglobulín 5 % a 10 %)

19/04/2011

Európska lieková agentúra odporúča zrušiť pozastavenie registrácie lieku Octagam

19/04/2011

Otázky a odpovede o prehodnocovaní bisfosfonátov a ich súvislosti s atypickými stresovými zlomeninami

19/04/2011

Európska lieková agentúra ukončila skupinové prehodnocovanie bisfosfonátov a ich súvislosti s atypickými zlomeninami

04/04/2011

Kontrastné látky obsahujúce gadolínium – nefrogenná systémová skleróza

25/03/2011

Thyrogen (thyrotropin alfa) – zníženie dodávok lieku na trh

21/03/2011

Scintimun (besilesomab). – potenciálny vznik protilátok

23/02/2011

LUCENTIS 10 mg/ml. – chyba v kvalite ihiel

23/02/2011

LUCENTIS 10 MG/ML. – chyba v kvalite ihiel

09/02/2011

Doba použiteľnosti Tamiflu cps dur

03/02/2011

PegIntron a Intron A – kontaminované alkoholové tampóny

28/01/2011

Možné riziko poškodenia pečene pri používaní lieku Multaq (dronedarón)

28/01/2011

Prehodnocovanie pomeru prínosu a rizika lieku Multaq

25/01/2011

Prehodnocovanie výrobného procesu roztokov na peritoneálnu dialýzu spoločnosti Baxter, ktoré bolo iniciované kvôli možnému výskytu endotoxínov v niektorých šaržách

24/01/2011

Vistide (citofovir) – závažné nežiaduce účinky pri použití mimo schválenú indikáciu

24/01/2011

Osteonekróza čeľuste u pacientov s nádorovým ochorením, ktorí sú liečení sunitinibom (Sutent) a súčasne užívajú alebo v minulosti užívali bisfosfonáty

24/01/2011

Multaq (dronedarón) – informácia o ťažkom poškodení pečene

23/12/2010

Európska lieková agentúra ukončila prehodnotenie lieku Avastin používaného na liečbu karcinómov prsníka

20/12/2010

Možné náhrady za DIANEAL podľa ŠÚKL - roztoky podobného zloženia - glukóza, kalcium, pH

20/12/2010

Akčný plán ŠÚKL týkajúci sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter

20/12/2010

Európska lieková agentúra odporúča vypracovanie akčného plánu týkajúceho sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter

14/12/2010

Dianeal (roztok na peritoneálnu dialýzu) – stiahnutie šarže z trhu

07/12/2010

Nplate (romiplostim) – Revízia úpravy dávky u pacientov s ITP a upozornenia pre používanie

03/11/2010

Európska lieková agentúra odporúča použitie fibrátov v druholíniovej liečbe

03/11/2010

Otázky a odpovede o prehodnocovaní liekov s obsahom fibrátov

27/10/2010

VFEND (vorikonazol) – možné riziko skvamocelulárneho karcinómu

27/10/2010

Pozastavenie registrácie liekov s obsahom rosiglitazónu (Avandia®, Avandamet® a Avaglim®) v rámci krajín Európskej únie

29/09/2010

Európska lieková agentúra odporúča pozastavenie registrácie pre liek Octagam vo všetkých členských štátoch EÚ

29/09/2010

Cerezyme (imigluceráza) - aktuálna informácia o dodávkach lieku a odporúčanie pre liečbu pacientov

24/09/2010

Európska lieková agentúra (EMA) odporúča pozastavenie registrácie pre lieky Avandia, Avandamet a Avaglim

24/09/2010

Otázky a odpovede o pozastavení registrácie liekov s obsahom rosiglitazónu (Avandia, Avandamet a Avaglim)

16/09/2010

Abseamed® injekčný roztok v naplnených injekčných striekačkách - informácie ohľadom bezpečného používania

16/09/2010

Cardioxane (dexrazoxán) – riziko druhých malignít u detí

16/09/2010

Vigantol (vitamín D3) – stiahnutie lieku od distribútorov

06/09/2010

Stiahnutie z distribúcie lieku Vigantol

10/08/2010

Ketoprofén na lokálne použitie – opatrenia na zníženie rizík

06/08/2010

Liekové riziko 35/2010

03/08/2010

EMA odporúča obmedzenie užívania modafinilu

27/07/2010

Avandia, Avandamet a Avaglim – aktuálne informácie o prehodnocovaní pomeru účinok/riziko v Európskej liekovej agentúre

27/07/2010

Otázky a odpovede o celoeurópskom prehodnotení liekov s obsahom ketoprofénu na lokálne podanie

27/07/2010

EMA potvrdila prevahu prínosu nad rizikami u lokálne podávaných liekov s obsahom ketoprofénu

19/07/2010

Fabrazyme (agalsidaza beta) - Aktuálna informácia o dodávkach a odporúčaní pre liečbu pacientov

19/07/2010

Cerezyme® (imigluceraza) - Ďalšie oneskorenie normálneho zásobovania liekom

02/07/2010

Keppra (levetiracetam) – hepatálne nežiaduce účinky

02/07/2010

Vfend (vorikonazo) – hepatálne nežiaduce účinky

28/05/2010

Risperdal Consta (risperidón) – problémy s pripojením ihly

04/05/2010

Avastin (bevacizumab) – reakcie z precitlivenosti a reakcie na infúziu

04/05/2010

Nimesulid – druholíniová liečba, skrátenie liečby na 15 dní, podávanie s hepatotoxickými liekmi, podávanie pri horúčke

04/05/2010

Fabrazyme (agalsidaza beta) - ďalšie meškania dodávok lieku

04/05/2010

Cerezyme® (imigluceraza) - ďalšie meškania dodávok lieku

04/05/2010

Exelon / Prometax (rivastigmín) – chybné použitie

03/05/2010

Vectibix (panitumumab) – hypersenzitívne reakcie

23/04/2010

Európska lieková agentúra odporúča zrušiť registráciu liekov s obsahom liečiva bufexamak

09/04/2010

Tysabri (natalizumab) – progresívna multifokálne leukoencefalopatia

01/04/2010

Informácie ŠÚKL ku sťahovaniu niektorých liekov s obsahom klopidogrelu

31/03/2010

Rotarix - EMA neidentifikovala v súvislosti s používaním vakcíny Rotarix žiadne bezpečnostné riziká

16/03/2010

Fabrazyme (agalsidase beta) - ďalšie meškania dodávok lieku

16/03/2010

Cerezyme® (imigluceraza) - ďalšie meškania dodávok lieku

16/03/2010

Poškodenie funkcie obličiek po Aclaste (kyselina zolendrónová 5 mg, infúzny roztok)

22/02/2010

Monitorovanie terapie liekom RAPAMUNE® (sirolimus)

22/02/2010

Bezpečné používanie masti PROTOPIC a sledovanie priebehu liečby

22/02/2010

Alli - pankreatitída , oxalátová nefropatia a interakcie s levotyroxínom a antiepileptikami

28/01/2010

Pozastavenie registrácie Reductil

25/01/2010

Nové odporúčania pre liečbu liekom Tysabri (natalizumab)

25/01/2010

Európska lieková agentúra odporúča pozastaviť registráciu liekov s obsahom účinnej látky sibutramín

24/01/2010

Liekové riziko 34/2009

21/01/2010

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

15/01/2010

NUROFEN pre deti jahoda, informácia k rozhodnutiu o stiahnutí lieku z trhu

04/01/2010

Stiahnutie lieku Fluorescein

31/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

28/12/2009

Informácia o náleze balenia lieku s nesprávnym obsahom tabliet

28/12/2009

Upozornenie pre užívateľov liekov

18/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

15/12/2009

Thyrogen – prítomnosť cudzorodých častíc a aktualizácia informácií o zásobovaní

15/12/2009

Cerezyme – prítomnosť cudzorodých častíc a aktualizácia informácií o zásobovaní

15/12/2009

Fabrazyme – prítomnosť cudzorodých častíc a aktualizácia informácií o zásobovaní

11/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

10/12/2009

Dňa 10.12.2009 vydal ŠÚKL rozhodnutie o registrácii pandemickej vakcíny PANENZA

07/12/2009

Informácie o ďalších vakcínach registrovaných v SR

07/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

24/11/2009

Európska lieková agentúra potvrdila účinnosť a bezpečnosť pandemických vakcín

23/11/2009

TAMIFLU – nové pokyny pre dávkovanie u detí do 12 mesiacov života a na prípravu dávky pre dieťa, ak nie sú k dispozícii liekové formy vhodné pre deti

16/11/2009

MabThera – progresívna multifokálna encefalopatia u pacientov liečených na reumatoidnú artritídu

16/11/2009

Tamiflu - oznam pre lekárov

16/11/2009

Tamiflu - oznam pre lekárnikov

26/10/2009

RELENZA (zanamivir) upravený inhalačný prášok nesmie byť nebulizovaný

26/10/2009

Intelence (etravirinum) – toxická epidermálna nekrolýza a DRESS syndróm

05/10/2009

Európska lieková agentúra odporučila registráciu ďalšej vakcíny proti pandemickej chrípke A (H1N1)v

05/10/2009

Nové odporúčania pre používanie liekov Cerezyme a Fabrazyme pri ich pokračujúcom nedostatku

29/09/2009

Fabrazyme (agalzidáza beta) – aktualizácia dočasných odporúčaní na liečbu

29/09/2009

Európska lieková agentúra odporúča registráciu dvoch A(H1N1)v pandemických vakcín

27/08/2009

Interakcia inhibítorov protónovej pumpy s klopidogrelom

27/08/2009

Cerezyme® (imigluceráza) - aktualizácia dočasných odporúčaní na liečbu

03/08/2009

Informácia ohľadom súvislosti medzi podávaním CellCept a izolovanej aplázie červených krviniek

01/07/2009

Informácia o bezpečnosti inzulínu glargin

29/06/2009

Európska lieková agentúra EMEA doporučuje prednostný prístup k liekom Cerezyme a Fabrazyme pre určité skupiny pacientov

10/06/2009

Informácia ŠÚKL - zrušenie registrácie lieku RAPTIVA (efalizumab)

12/05/2009

Predĺženie doby použiteľnosti lieku Tamiflu

05/05/2009

Aktuálna informácia ŠÚKL zo dňa 5.5.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

30/04/2009

Informácia ŠÚKL zo dňa 30.4.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

24/10/2008

Pozastavenie registrácie - ACOMPLIA

13/09/2008

Liekové riziko 33/2008

13/08/2008

Antiepileptiká – výsledok analýzy bezpečnosti liekov

31/07/2008

Moxifloxacín pre perorálne použitie – obmedzenie používania

30/07/2008

Norfloxacín p.o. – zrušenie indikácie na liečbu komplikovanej pyelonefritídy

24/07/2008

EPOETÍNY – nové odporúčanie pre použitie u onkologických pacientov

20/06/2008

Odporúčanie pri používaní lieku s obsahom heparínu

06/06/2008

Stanovisko ŠÚKL na výzvu PZ SR v súvislosti s prípravkom RESTIMOSOL na onkologickú liečbu

27/05/2008

Informácia o stiahnutí liečivého prípravku NUROFEN PRE DETI čapíky 60 mg, rct sup 10 x 60 mg

02/05/2008

Liekové riziko 32/2008

25/03/2008

Nová kontraindikácia u lieku Velcade (bortezomib)

20/03/2008

Liekové riziko 31/2008

10/03/2008

Reakcia ŠÚKL na tlačovú správu FDA o stiahnutí Heparin sodium injection

15/02/2008

Sebivo – najnovšie informácie o bezpečnosti

05/02/2008

Upozornenie ŠÚKL: Gardasil – najnovšie informácie

05/02/2008

Oznam ŠÚKL o nových upozorneniach a kontraindikáciách pre rosiglitazón

19/12/2007

Champix – najnovšie informácie

10/12/2007

UPOZORNENIE ŠÚKL - používanie Propofolu

29/11/2007

Informácia o dočasnom pozastavení distribúcie lieku GORDOX na slovenský trh

29/11/2007

Informácia o prehodnotení bezpečnosti používania liekov obsahujúcich karisoprodol

21/11/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa bezpečnosti liekov Protelos/Osseor

21/11/2007

Tlačová správa o zmenách v SPC lieku Protelos/Osseor

05/11/2007

Tlačová správa - Epoetíny a riziko progresie rastu nádoru

30/10/2007

Tlačová správa - kontaminované anestetikum v NsP Levice

23/10/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa prínosov a rizík pri užívaní rosiglitazónu

23/10/2007

Tlačová správa o pozitívnych prínosoch rosiglitazónu a pioglitazónu

25/09/2007

Otázky a odpovede o odporúčaniach CHMP o liekoch s obsahom nimesulidu

24/09/2007

Tlačová správa o obmedzení používania prípravkov s obsahom nimesulidu

13/09/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa stiahnutia lieku CISPLATIN – TEVA con inf 1 x 10 ml/10 mg

31/07/2007

Otázky a odpovede k stiahnutiu lieku HAEMATE P 500 IU z distribúcie

20/07/2007

Stanovisko EMEA k lieku ACOMPLIA

20/07/2007

Otázky a odpovede o bezpečnosti lieku ACOMPLIA (RIMONABANT)

12/07/2007

Otázky a odpovede k uvoľneniu lieku Euvax 20 mcg do distribúcie

28/06/2007

Odporúčanie Európskej liekovej agentúry na obmedzené používanie PIROXIKAMU

28/06/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa prehodnotenia PIROXIKAMU

22/06/2007

Otázky a odpovede o následných krokoch po stiahnutí lieku VIRACEPT

08/06/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa stiahnutia lieku VIRACEPT

07/06/2007

Oznámenie Európskej liekovej agentúry o stiahnutí lieku VIRACEPT

01/06/2007

Otázky a odpovede k pozastaveniu distribúcie lieku Euvax 20 ug

29/05/2007

Oznam o preverovaní hepatotoxických účinkov nimesulidu

23/05/2007

Stanovisko EMEA ku kardiovaskulárnej bezpečnosti rosiglitazónu

30/03/2007

Stanovisko ŠÚKL k používaniu lieku Ketek

14/12/2006

Gadolíniové kontrastné látky

24/10/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti neselektívnych nesteroidných protizápalových liekov

24/10/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti protichrípkových vakcín

26/09/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti nešpecifických nesteroidných protizápalových liekov (NSAIDs)

27/03/2006

Stanovisko k bezpečnosti liekov ELIDEL (pimecrolimus) a PROTOPIC/PROTOPY (tacrolimus)

30/01/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti lieku KETEK (telitromycin)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png