sk

Otázky a odpovede o prehodnocovaní liekov s obsahom fibrátov

Európska lieková agentúra (EMA) ukončila prehodnocovanie bezpečnosti a účinnosti fibrátov. Výbor pre humánne lieky (CHMP) agentúry zhodnotil, že prínosy fibrátov stále prevažujú nad ich rizikami, ale že sa okrem výnimočných prípadov nemajú používať ako lieky prvej voľby na liečbu zmenených hladín tukov v krvi, napríklad zvýšenej hladiny cholesterolu. To znamená, že pacienti s novodiagnostikovanou zvýšenou hladinou tukov v krvi nemajú byť liečení fibrátmi, pokiaľ nemajú veľmi vysokú hladinu triglyceridov (druh tukov). Fibráty sa však môžu používať u pacientov, ktorí nemôžu užívať statíny (ďalší druh liekov na zníženie hladín tukov v krvi).

Čo sú fibráty?

Fibráty sú lieky, ktoré sa používajú na znižovanie hladín tukov (lipidov), napr. cholesterolu a triglyceridov (triacylglycerolov), v krvi. Zvýšené hladiny tukov v krvi sú rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení (napríklad srdcového infarktu alebo mozgovej príhody). Fibráty sa používajú na znižovanie hladín tukov u pacientov, u ktorých nebola dostatočne účinná úprava stravovania a zvýšená pohybová aktivita.

Fibráty sú tzv. agonisty receptorov PPAR. To znamená, že aktivujú typ receptorov nazývaný „receptor aktivovaný proliferátorom peroxizómov". Tieto receptory sa nachádzajú v mnohých bunkách v celom tele a zapájajú sa do štiepenia tukov z potravy, najmä triglyceridov a cholesterolu. Keď sú receptory aktivované, štiepenie tukov sa urýchľuje a tým sa znižuje hladina cholesterolu a triglyceridov v plazme.

Fibráty sa používajú od 60. rokov 20. storočia. V súčasnosti sú v Európskej únii dostupné 4 liečivá zo skupiny fibrátov:

            Bezafibrát je dostupný od roku 1977. Vyrába sa najmä pod názvami Bezalip, Cedur, Eulitop a Befizal a ako generické lieky. Je dostupný v Rakúsku, Belgicku, na Cypre, vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Luxembursku, na Malte, v Holandsku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku, Švédsku a vo Veľkej Británii. Na Slovensku nie je registrovaný.

            Ciprofibrát je dostupný od roku 1995. Vyrába sa najmä pod názvami Lipanor a Modalim a ako generické lieky. Na trhu je v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku na vo Veľkej Británii. Na Slovensku je registrovaný liek Lipanor 100.

            Fenofibrát je dostupný od roku 1975. Vyrába sa najmä pod názvom Lipanthyl a ako generické lieky. Na trhu je  vo všetkých štátoch EÚ s výnimkou Dánska a Holandska a tiež na Islande a v Nórsku. Na Slovensku sú registrované lieky Febira 200, Fenofibrat Teva 200 mg, Fenofibrate - AS 267 mg, Fenofix 160 mg, Fenofix 200, Fenolip, Lipanthyl 200 M, Lipanthyl 267 M, Lipanthyl NT 145 mg, Lipanthyl Supra 160 mg, Lipanthyl Supra 215 mg a Suprelip.

            Gemfibrozil je dostupný od roku 1981. Vyrába sa najmä pod názvom Lopid a ako generické lieky. Na trhu je v Rakúsku, na Cypre, v Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, na Islande, v Írsku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, v Španielsku, Švédsku a vo Veľkej Británii. Na Slovensku sú registrované lieky Ipolipid a Innogem 300 mg.

Všetky lieky s obsahom fibrátov boli registrované národnými procedúrami.

Prečo sa fibráty prehodnocovali?

Pracovná skupina pre farmakovigilanciu (PhVWP) výboru CHMP v roku 2005 upozornila, že v porovnaní so statínmi (ďalšia skupina liekov na znižovanie hladín cholesterolu v krvi) je pre fibráty dostupných menej dôkazov o prospešnosti dlhodobej liečby na zníženie kardiovaskulárneho rizika. V dôsledku toho pracovná skupina prevzala od národných liekových agentúr krajín, kde sa tieto lieky používajú, prehodnotenie prínosov a rizík všetkých liekov s obsahom fibrátov. Cieľom bolo zhodnotiť ďalšie používanie fibrátov so zreteľom na ich bezpečnosť, účinnosť v znižovaní hladín tukov v krvi a dostupnosť iných liekov znižujúcich hladiny tukov, ktoré neboli dostupné v čase, keď sa fibráty začali používať. Po preštudovaní dostupných údajov PhVWP zhodnotila, že sa nevyskytli žiadne nové otázky týkajúce sa bezpečnosti fibrátov a že lieky s obsahom fibrátov sú využiteľné na zlepšenie hladín tukov, ale že sa nemajú používať ako lieky prvej voľby.

Závery PhVWP boli prezentované farmaceutickým spoločnostiam vyrábajúcim fibráty, aby mohli uskutočniť zmeny navrhované pracovnou skupinou. Viaceré z nich však spochybnili odporúčané obmedzenia. V dôsledku toho lieková regulačná agentúra Veľkej Británie 20. októbra 2009 postúpila celú záležitosť Výboru pre humánne lieky, aby plne zhodnotil pomer prínosu a rizika fibrátov a aby vydal stanovisko, či majú byť povolenia na uvádzanie liekov s obsahom fibrátov na trh v Európskej únii zachované alebo zmenené.

Ktoré údaje výbor CHMP prehodnocoval?

Výbor CHMP hodnotil informácie zhromaždené PhVWP a tiež odpovede spoločností na špecifické otázky. Výbor bral do úvahy aj najnovšie údaje z klinických štúdií vrátane skúšania zameraného na efekt fenofibrátu ako prídavnej liečby k statínom.

Aké sú závery CHMP?

Výbor CHMP podporil závery PhVWP, že fibráty sú bezpečným prostriedkom na zníženie hladín tukov, ale že ich používanie ako liekov prvej voľby je neodôvodnené. Fibráty sa majú používať iba vtedy, ak sú statíny kontraindikované alebo netolerované. Výbor však zhodnotil, že fibráty sú na zníženie hladín triglyceridov účinnejšie ako statíny a preto je vhodné ich použitie ako liekov prvej voľby u pacientov so závažnou hypertriglyceridémiou (veľmi vysoké hladiny triglyceridov v krvi).

Výbor tiež zhodnotil, že z výsledkov prídavných štúdií sú dostupné nové údaje o fenofibráte, ktoré podporujú zmenu v odporúčaniach PhVWP. Na základe týchto údajov Výbor povolil používanie fenofibrátu súčasne so statínmi v určitých podmienkach u rizikových pacientov, u ktorých statíny samotné nie sú dostatočné na úplnú kontrolu hladín tukov v krvi.

Po zhodnotení súčasne dostupných informácií a po vedeckej diskusii Výbor usúdil, že prínosy fibrátov prevažujú ich riziká, ak sa používajú v zmysle týchto obmedzení. Výbor odporučil pre všetky štyri fibráty špecifické zmeny v informáciách určených lekárom a pacientom.

Aké sú odporúčania pre pacientov?

  • Pacienti, ktorí sú v súčasnosti liečení fibrátmi kvôli vysokým hladinám tukov v krvi, majú pokračovať v liečbe. Nevyskytli sa žiadne nové bezpečnostné problémy týkajúce sa týchto liekov.
  • Pacienti, ktorí užívajú liek s obsahom fibrátu, majú navštíviť lekára, ktorý overí, či je ich liek najvhodnejšou možnosťou, ako znížiť hladinu tukov v krvi.

V prípade akýchkoľvek otázok sa majú pacienti obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika.

Aké sú odporúčania pre lekárov?

Lekárom sa pripomína, že fibráty sa nemajú používať ako lieky prvej voľby u pacientov s vysokými hladinami lipidov, s výnimkou špecifických skupín:

  • pacienti so závažnou hypertriglyceridémiou (hypertriacylglycerolémiou);
  • pacienti, u ktorých sú statíny kontraindikované alebo ktorí ich netolerujú.

Lekári majú prehodnotiť liečbu pacientov, ktorí užívajú fibráty na zníženie hladín lipidov a uistiť sa, že dostávajú najvhodnejšiu možnú liečbu.

 

Rozhodnutie Európskej komisie bude vydané v blízkej dobe.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png