sk

Legislatíva

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Vyhláška MZ SR č. 334/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

Vyhláška MZ SR č. 158/2015- SPRÁVNA PRAX PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV

Vyhláška MZ SR 129/2012 o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

Vyhláška MZ SR č. 128/2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokyny ES k Správnej výrobnej praxi (Good manufacturing practice (GMP) Guidelines)

Predpisy a doporučenia PIC/S v oblasti SVP

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok

Doplnok 1 k Pokynom ES k správnej výrobnej praxi - výroba sterilných liekov

Usmernenie k správnej distribučnej praxi liekov na humánne použitie (2013/C 343/01)

Zákon 139/1998 Z.z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch

Vyhláška MZ SR č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania liekov

Vyhláška MZ SR č. 515/2011 Z. z. o kusovej evidencii liekov a ZP

Vyhláška MZ SR č. 507/2005 o povoľovaní terapeutického použitia HVLP

Vyhláška MZ SR č. 487/2006 o požiadavkách na sledovanie krvi

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png