sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely kontroly vstupu do priestorov prevádzkovateľa

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Identifikácia a kontakt na prevádzkovateľa: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 821 08 Bratislava, IČO: 00165221, telefón: 00421/2/50 70 11 11, sukl@sukl.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@sukl.sk

Účel spracúvania osobných údajov : kontrola vstupu do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu ochrany života a zdravia. (Prevádzkovateľ je povinný z dôvodu ochrany života a zdravia zakázať vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa ak nespĺňajú podmienky vstupu vyplývajúce z osobitných predpisov.)

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aktuálnych Vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a iných súvisiacich predpisov napr. VYHLÁŠKA č. 14/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Kategória príjemcovsubjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

Doba uchovávania: kontrola bude prebiehať počas doby vyplývajúcej z osobitných predpisov. Osobné údaje sa nebudú zaznamenávať, dochádza iba k nahliadaniu bez zaznamenávania.

Na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (emailom, osobne, písomne)  od prevádzkovateľa:

  1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
  2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  3. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  4. Právo namietať (Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.)

 

 Viac o právach dotknutej osoby na www.sukl.sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png