sk

Aktuality

15/06/2022

Informácia pre držiteľov povolení na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 a držiteľov registrácií na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3, ktorí obchodujú s RF

14/03/2022

MP 134-2023 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti výroba humánnych liekov

14/03/2022

MP 133-2023 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcia humánnych liekov

07/03/2022

MP 120-2022 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3 podľa zákona č. 331/2005 z. z.

27/01/2022

MP 123 - 2022 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach s individuálnou prípravou liekov

10/05/2021

MP 119 - 2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

27/04/2021

MP 123-2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach (verejné a nemocničné lekárne)

23/05/2017

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1011z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenia Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005

18/10/2016

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OF/0504/2016 z 18. augusta 2016, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus

06/09/2016

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1443 z 29. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok

07/06/2016

Nariadenie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog v platnom znení

07/06/2016

NARIADENIE RADY (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi ES a tretími krajinami v platnom znení

04/11/2015

Informácia pre žiadateľov o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3 podľa zákona č. 331/2005 Z. z. a držiteľov povolení na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3 podľa zákona č. 219/2003 Z. z.

02/11/2015

Informácia pre žiadateľov o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 podľa zákona č. 331/2005 Z. z. a držiteľov povolení na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 podľa zákona č. 219/2003 Z. z.

20/07/2015

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o prekurzoroch drog

29/06/2015

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1013 z 25. júna 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 (drogové prekurzory)

29/06/2015

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 (drogové prekurzory)

14/11/2014

Oznam o platení správnych poplatkov - rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov

28/05/2012

Povinnosť držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podávať hlásenia na MH SR

24/01/2011

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 12/2011 Z.z.

26/11/2010

Novela zákona č. 331/2005 Z. z. o drogových prekurzoroch a zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

11/12/2008

Informácia pre distribučné organizácie o zásobovaní liekmi s obsahom drogových prekurzorov

19/12/2006

Pokyny

01/11/2006

Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png