sk

Novela zákona č. 331/2005 Z. z. o drogových prekurzoroch a zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. októbra 2010 zákon č. 425, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov. Zákon č. 425/2010 Z. z. nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.

 

Prijatá novela zákona č. 331/2005 Z. z. spresňuje kompetencie ŠÚKL pri výkone štátnej správy vo veci drogových prekurzorov (Čl. I odseky 1. - 4.), spresňuje podmienky požadovania vyhlásenia odberateľa a podávania ročných hlásení na MH SR pre verejné lekárne, ktoré zaobchádzajú s liekmi s obsahom drogových prekurzorov (Čl. I ods. 8 - § 10a ods. 1).  

Predmetom novely zákona č. 140/1998 Z. z. je spresnenie podmienok výdaja liekov s obsahom drogových prekurzorov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vrátanie zásielkového výdaja liekov (Čl. II ods. 1. a 2).

Novela zákona ďalej upravuje ustanovenia týkajúce sa kontrolnej činnosti orgánov štátnej správy vo veci drogových prekurzorov v záujme zamedzenia nelegálneho použitia drogových prekurzorov, vrátane ukladania pokút za porušovanie ustanovení zákona č. 331/2005 Z. z

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png