sk

História a súčasnosť

Najvýznamnejšie momenty v činnosti ŠÚKL

 

2017 V apríli prebiehal JAP audit (Joint Audit Programme), ktorý preskúmal inšpektorát štátneho ústavu.
2017 V októbri sa konal medzinárodný audit BEMA IV (Benchmarking of European Medicines Agencies) za účelom vzájomného porovnávania systému manažérstva kvality v rámci európskych liekových agentúr.
2016 ŠÚKL v rámci slovenského predsedníctva EÚ zorganizoval 7 pracovných stretnutí na európskej úrovni.
2012 Od 1. júna sa žiadosti o registrácie, zmeny a predĺženia začínajú nahrávať v novom formáte eCTD.
2011 5-6. decembra sa v Bratislave konal tréningový kurz na tému 7. vydanie Európskeho liekopisu organizovaný EDQM.
  Možnosť vyhľadávania orphan lieky v databáze liekov na webovej stránke ŠÚKL.
2010 ŠÚKL dostal ocenenie Národnej ceny SR za kvalitu 2010 v kategórii C1 (organizácie štátnej správy).
  25. februára sa v Bratislave konalo stretnutie zástupcov liekových agentúr v projekte PHIS (Pharmaceutical Health Information System - Systém informácií o liekoch) organizované pod záštitou ŠÚKL.
  7. júna udelilo EDQM Sekcii laboratórnej kontroly ŠÚKL certifikát kvality ISO/IEC/17025. 
2009 twinningový projekt v Turecku  oblasti zdravotníckych pomôcok a správnej laboratórnej praxe. MUDr. PhDr. Emilovi Tomášikovi, vedúcemu projektu správnej laboratórnej praxe, bola tureckou vládou udelená Zlatá medaila k 80. výročiu RSHC (Ústav hygieny Refih Saitan).
  25. – 27. marca 2009 sa konal medzinárodný auditu BEMA II (Benchmarking of European Medicines Agencies) za účelom vzájomného porovnávania systému manažérstva kvality v rámci európskych liekových agentúr.
2007 od júla do novembra prebieha tzv. twinning projekt medzi SR a Holandskom zameraný na posilnenie administratívnej kapacity ŠÚKL v oblasti humánnych liekov.
  vydaný Slovenský farmaceutický kódex – národná norma
2006 26.- 28. apríla sa konal medzinárodný auditu BEMA I (Benchmarking of European Medicines Agencies) za účelom vzájomného porovnávania systému manažérstva kvality v rámci európskych liekových agentúr.
2005 od 18.augusta 2005 je ŠÚKL orgánom štátnej správy SR vo veci drogových prekurzorov (Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
  Zavedenie systému Štátnej pokladnice pre zostavenie rozpočtu a realizáciu platieb.
  Otvorenie novej prístavby ŠÚKL.
2004 Vstup do EÚ, ŠÚKL sa stal súčasťou siete európskych liekových agentúr.
2003 Vypracovanie legislatívneho zámeru Úradu pre humánnu farmáciu.
1994-2002 Prijatý nový zákon o lieku a jeho novely, presun kompetencií MZ SRna ŠÚKL a praktická implementácia EÚ legislatívy.
1997 Uzatvorená zmluva o spolupráci PIC/S (schéma spolupráca farmaceutickej inšpekcie).
  vydaný Slovenský liekopis 1. vydanie, 1. zväzok. 
1994-1998 1996 členstvo v Európskej liekopisnej komisii, v Konvencii o Farmaceutickej inšpekcii a v OECD pracovnej skupine pre laboratórnu prax.
1991 1. januára dochádza k presunu krajských laboratórií kontroly liečiv pod ŠÚKL. Laboratória sa premenovali na Kontrolné laboratória.
1986 Ustanovené Medzinárodné centrum pre sledovanie nežiaducich účinkov liekov v rámci spolupráce krajín RVHP.
1980-1991 Vytváranie a budovanie systému Správnej výrobnej praxe.
1970 Začína vydávanie Compendium medicamentorum, spoločného liekopisu krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, na ktorom sa podieľali aj pracovníci ŠÚKL.
1969 Prijatá vyhláška o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov (ČSSR ako jedna z prvých krajín v Európe).
1966 Prijatý zákon č. 20/1996 starostlivosť o zdravie ľudu ako základný právny predpis zdravotnického práva v Československu. Platil do roku 1990.
1964 17. júna vznikol Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave ako oblastý ústav SÚKL Praha
1952 24. apríla bol zriadený Státní ústa pro kontrolu léčiv Praha (SÚKL)
  15. júla 1952 bolo v Bratislave zriadené Laboratórium kontroly liečiv, patriace v tej dobe pod Krajský ústav národného zdravia. Dnes je laboratórium súčasťou ŠÚKL.
1948 1. januára vstupuje do platnosti prvé vydanie ČS. liekopisu s názvom Pharmacopoea Bohemoslovenica Editio prima.
1942 Ústav pre skúmanie liečiv je začlenený do Zdravotného ústavu Protektorátu,
1931 Presťahovanie Ústavu do budovy Štátneho zdravotného ústavu v Prahe.
1926 Činnosť Ústavu sa rozširuje o hromadne vyrábané liečivé prípravky.
1918 Založenie Ústavu pre skúmanie liečiv so sídlom na farmakologicko-farmakognostickom ústave lekáreskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V činnosti bola kontrola liečiv a liečivých prípravkov odobraných pri visitáciách lekární.

 

Riaditelia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

 

PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
(od augusta 2016  - súčastnosť)
PharmDr. Ján Mazag
(od marca 2006 - júl 2016)
Ing. Milan Rybár
(marec 2005 - marec 2006)
prof. h. RNDr. Ľudevít Martinec,CSc.
(január 1993 - február 2005)
RNDr. Sylvia Lešková - poverená vedením
(november 1992 - december 1992)
Ing. Rudolf Košalko, CSc.
(1990 - október 1992)
Dr. PhMr. Vojtech Parrák, CSc.
(1952 - 1990)
 
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png