sk

Postupy

Pri vybavovaní podaných žiadostí pre potrebu rozlíšenia procesov rozdeľujeme žiadosti na oznámenia a registrácie. Za oznámenia ZP sa považujú žiadosti týkajúce sa ZP od výrobcov so sídlom mimo územia SR a EC-REPov (pre výrobcov z tretích krajín) so sídlom mimo územia SR.

Za registrácie ZP sa považujú žiadosti podané od výrobcov ZP so sídlom na území SR a EC-REPov  (pre výrobcov z tretích krajín) so sídlom na území SR.

Existuje aj registrácia distribútora ZP (bez ohľadu na umiestnenie jeho sídla, čiže môže a nemusí mať sídlo na území SR). Tento proces nemá nič spoločné s oznámeniami alebo registráciami ZP v zmysle výskytu subjektu v databáze ZP a prepojenia distribútora ZP so ZP, ktoré subjekt do databázy prihlásil prostredníctvom oznámení alebo registrácii ZP.

V prípade potreby hlásenia zmeny údajov o výrobcovi, ním vyrábanej ZP alebo zmenách týkajúcich sa zainteresovaných subjektov je potrebné postupovať podľa zverejnených inštrukcii „Hlásenie zmien k oznámeniam a registráciám“.

Elektronické podávanie

Elektronické podávanie sa delí na 2 typy. Prvým typom je elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom aplikácie na našej internetovej stránke. Momentálne je možné takto podávať len žiadosti o registráciu distribútora ZP. Podávanie žiadostí na oznámenie/registráciu ZP je momentálne pozastavené. Všetky žiadosti pre registráciu, oznámenie a hlásenie zmien (k žiadostiam podaných v minulosti) odporúčame podať  v listinnej podobe (zaslať poštou/kuriérom alebo odniesť osobne do podateľne).

Druhý typ elektronického podávania žiadostí je prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na www.slovensko.sk . Tu môže podať žiadosť každý subjekt, ktorý má zriadenú a aktivovanú schránku. Podnikatelia so statusom „právnická osoba“ majú povinnosť mať takúto schránku na portáli aktivovanú. Dobrovoľne ju môžu mať aktivovanú aj fyzické osoby so sídlom v SR (každý občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má takúto schránku zriadenú) a aj fyzické alebo právnické osoby zo zahraničia si ju môžu zriadiť na báze dobrovoľnosti.

V prípade, aj chcete poslať žiadosť cez ÚPVS, je potrebné sa riadiť našimi odporúčaniami uvedenými nižšie v podpriečinku „Podávanie žiadostí cez ÚPVS“. Najdôležitejšie z našich odporúčaní je žiadosť na oznamovateľov, aby na ÚPVS nevypĺňali elektronický formulár, ale posielali vyplnený formulár ako pri listinnom podaní (excelový súbor stiahnutý zo stránky) konvertovaný do PDF formátu ako prílohu podania. Rovnako prosíme posielať aj sprievodný list (tiež konvertovaný do PDF formátu). Všetky dokumenty, ktoré majú byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom musia byť v niektorom z akceptovaných formátov (PDF, .txt a .png v zmysle Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy). Dokumenty vo forme .xls alebo .doc sa môžu pripojiť ako príloha len pre informáciu, nepovažujú sa za podpísané, lebo nie sú súčasťou podpisového kontajnera ASiC.

Platené konzultácie vo veci registrácie/oznámenia ZP a hlásenia zmeny v registrácii/oznámení

Platenú konzultáciu je možné si dohodnúť len s konkrétnym pracovníkom na konkrétny deň a hodinu telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na pracovníkov oddelenia aj s ich náplňou práce sú zverejnené na našej stránke v záložke Zdravotnícke pomôcky - Kontakt . E-mailové adresy pracovníkov sú tvorené jednotne v tvare „meno.priezvisko(zavináč)sukl.sk“.

  1. platenú konzultáciu môžu požiadať oznamovatelia/poverené subjekty ešte pred samotným podaním žiadosti = oznámenie o ZP alebo registrácia ZP alebo hlásenie zmeny/zmien. Počas konzultácie konzultant podáva informácie o jednotlivých druhoch požadovanej dokumentácie a o ich obsahu, o spôsobe prekladania jednotlivých dokumentov k žiadosti tak, aby ju bolo možné kladne vybaviť.
  2. O platenú konzultáciu môžu požiadať aj subjekty, ktoré už žiadosť podali a po kontrole povereným pracovníkom dostali výzvu na odstránenie nedostatkov. Vtedy je spravidla konzultantom pracovník vybavujúci predmetný spis. Ak počas konzultácie vo veci už existujúceho spracovávaného spisu konzultant zistí, že subjekt nie je schopný získať/predložiť požadovaný dokument/dokumenty, môže konzultujúcemu navrhnúť, aby vzal podanie späť, pričom mu vysvetlí ako má postupovať a kde získa konzultujúci potrebné tlačivo na späť vzatie „TL SZP 036 Žiadosť o späť vzatie podania“.

Konzultácia je spoplatnená podľa Sadzobníka výkonov a služieb ŠÚKL, ktorý je zverejnený na stiahnutie na web stránke www.sukl.sk v menu v záložke „O nás“ pod názvom „Sadzobník ŠÚKL“. Konzultant dáva konzultujúcemu vyplniť príslušné údaje v tlačive na vyúčtovanie „TL ŠÚKL 004 Poskytnutie odbornej konzultácie“ a v závere konzultácie tlačivo obe strany podpíšu.

Oznámenie zdravotníckej pomôcky (ZP od zahraničného výrobcu/EC-REP)

Hlásenie zmien k oznámeniam a registráciám

Elektronické žiadosti

Registrácia zdravotníckej pomôcky (ZP od výrobcu/EC-REP so sídlom v SR)

Registrácia distribútora zdravotníckych pomôcok

Formuláre

Späťvzatie podania

Podávanie žiadostí cez ÚPVS

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png