sk

Základné práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti (emailom, osobne, písomne) niekoľko práv voči prevádzkovateľovi, a to:

  • Právo na prístup - ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má ŠÚKL k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu – ŠÚKL prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás ako o dotknutej osobe má k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte požiadať ŠÚKL, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.
  • Právo na výmaz – ako dotknutá osoba máte právo požiadať ŠÚKL o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že ŠÚKL nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený ako dotknutá osoba požiadať ŠÚKL, aby prestal používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás ŠÚKL má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebuje využívať.
  • Právo podať sťažnosť - ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že Vaše osobné údaje ŠÚKL spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • Právo namietať – ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch ŠÚKL. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebude ŠÚKL Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje ŠÚKL spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré ŠÚKL na jeho základe o Vás spracúval.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png