sk

Aktuality

15/04/2024

MP 105-2024 - Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

14/11/2023

Výzva pre držiteľov registrácie liekov na registráciu kontaktných osôb pre dodávky a dostupnosť liekov

18/10/2023

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje v prípade falšovania lieku Ozempic

08/06/2023

Oznam o inšpekciách v Bratislavskom kraji

03/04/2023

Oznam o vykonávaní inšpekcií v súvislosti s pandemickou situáciou

19/12/2022

Oznam pre držiteľov registrácie humánnych liekov registrovaných v Slovenskej republike.

11/01/2022

TL INŠP 095 Informácia o dovoze humánneho lieku v inom ako štátnom jazyku

02/12/2021

MP 138/2021 pre získanie sublicenčnej zmluvy na internetový výdaj liekov

02/12/2021

Informácie ohľadom likvidácie samotestov na SARS-CoV-2

12/10/2021

MP 141-2021 - Výnimky z uvádzania údajov na vonkajšom aj vnútornom obale liekov alebo z uvádzania údajov v štátnom jazyku na obale alebo v PIL

11/02/2021

Overovanie bezpečnostných prvkov liekov po 9.2.2021

10/02/2021

Pokyny pre lekárnikov v súvislosti s používaním spoločného loga pri internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok

12/01/2021

Usmernenia k alternatívnemu postupu predpisovania liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom

25/09/2020

Stiahnutie lieku Hlohový čaj z trhu

18/09/2020

Stiahnutie lieku Binocrit z trhu

11/06/2020

TL INŠP 042 – Hlásenie nedostatkov v kvalite lieku

11/06/2020

MP 110/2020 Hlásenia o nedostatkoch v kvalite liekov pre držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku

24/04/2020

Nedostupnosť liekov v čase pandémie COVID-19

17/04/2020

Výkon inšpekcií počas pandémie COVID-19

16/04/2020

Informácia pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – označenia v jazyku národnostných menšín

25/03/2020

Opatrenie MZ SR týkajúce sa lieku Plaquenil

25/03/2020

Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

19/12/2019

Referáty Topoľčany, Žilina, Košice a Zvolen – zmena miesta výkonu činnosti

25/11/2019

ŠÚKL informuje o falšovanom balení lieku Xarelto zachytenom v Anglicku - Aktualizácia

30/05/2019

ŠÚKL informuje o odcudzení liekov v Taliansku

12/04/2019

Oznam pre držiteľov registrácií - Oznámenia o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

12/03/2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovaných baleniach lieku Iclusig zachytených v Turecku - aktualizácia

20/02/2019

Usmernenie SLeK a SOOL k overovaniu bezpečnostných prvkov liekov

19/12/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovanom balení lieku Alimta zachytenom v Nemecku

18/12/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovaných baleniach lieku Avastin zachytených v Maďarsku

15/11/2018

ŠÚKL informuje o odcudzení liekov v Rumunsku

12/07/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Taliansku, 14. 6. 2018

09/07/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Taliansku

27/06/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Rakúsku

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Očné optiky

30/05/2018

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - NETPHARMA

24/05/2018

Odcudzené lieky v Taliansku, máj 2018

22/05/2018

Odcudzené lieky v Rumunsku - aktualizácia

22/05/2018

Odcudzené lieky z talianskej nemocničnej lekárne

15/03/2018

Bezpečnostné prvky

07/03/2018

Falzifikát lieku CellCept zachytený v Nemecku

19/01/2018

Informácie o výskyte falzifikátu lieku Alimta

22/12/2017

Odcudzené balenia liekov Baraclude a Benepali

22/12/2017

Falzifikáty liekov Artipla a Avonex zachytené v Nemecku

21/12/2017

Falzifikát lieku Velcade zachytený v Holandsku

08/12/2017

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Sprycel

09/02/2017

Vyhláška MZ SR č. 334/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

09/02/2017

Vyhláška MZ SR č. 158/2015- SPRÁVNA PRAX PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV

13/01/2017

Zoznam liekov, pre ktoré boli vydané rozhodnutia o nepovolení vývozu zo SR

13/01/2017

Usmernenie o nových pokynoch k oznamovaniu vývozu humánneho lieku

26/05/2016

Implementácia internetového loga a podpísanie Sublicenčných zmlúv o používaní loga

06/08/2015

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - D-Pharm Slovakia

20/05/2015

Vzor oznámenia o vykonávaní internetového výdaja

02/07/2014

Informácie o internetovom výdaji humánnych liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z.

11/06/2014

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Herceptin v niektorých krajinách EÚ

15/05/2014

Opätovná výzva na zvýšenú opatrnosť pri nákupe liekov prostredníctvom internetu

22/11/2013

Falzifikát lieku označený ako Pegasys® (pegylovaný interferón alfa-2a), naplnená injekčná striekačka 180 mcg/0,5 ml

20/09/2013

Formulár pre oznámenie sprostredkovania

05/08/2013

Postup pre vydávanie certifikátu pre produkt (CPP) podľa schémy SZO

20/03/2013

Platby správnych poplatkov

19/11/2012

Oznámenie o zámere vykonávať výrobu, dovoz alebo distribúciu účinnej látky

03/06/2012

Hlásenie dovozu neregistrovaných liekov na základe povolenia MZ SR

16/05/2012

Vyhláška MZ SR 129/2012 o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

10/05/2012

Vyhláška MZ SR č. 128/2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

07/03/2012

Štvrťročné hlásenie držiteľa povolenia na výrobu liekov

17/02/2012

Štvrťročné hlásenie distribútora o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh

13/12/2011

Pokyny ES k Správnej výrobnej praxi (Good manufacturing practice (GMP) Guidelines)

05/12/2011

Podmienky pre vydanie Osvedčenia ŠÚKL

02/12/2011

Korekčný plán pre odlišnosti v balení a v PIL

16/02/2011

Predpisy a doporučenia PIC/S v oblasti SVP

15/03/2010

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok

26/03/2009

Doplnok 1 k Pokynom ES k správnej výrobnej praxi - výroba sterilných liekov

07/01/2009

SOKL 57 / 2008

13/08/2008

SOKL 56 / 2008

16/05/2008

SOKL 55 / 2008

03/10/2007

Správy o kvalite liečiv - archív

26/09/2006

SOKL 49 / 2006

22/06/2006

SOKL 48 / 2006

21/03/2006

SOKL 47 / 2006

19/12/2005

SOKL 46 / 2005

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png