sk

Usmernenia k alternatívnemu postupu predpisovania liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej epidémiou COVID-19 je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov. ŠÚKL, MZ SR, SLEK, jednotlivé VÚC a zdravotné poisťovne sa preto dohodli na spoločných usmerneniach k alternatívnemu postupu predpisovania liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom:

  1. Lekár namiesto lekárskeho predpisu so šikmým modrým pruhom vytvorí elektronický preskripčný záznam, ktorý musí podpísať ePZP kartou, inak liek nebude možné v lekárni vydať.  Počas mimoriadnej situácie môže lekár vo výnimočnom prípade vystaviť elektronický predpis na liek s obsahom OPL až na 60 dní.
  2. Farmaceut na základe takto predpísaného lieku vytvorí elektronický dispenzačný záznam a dvakrát vytlačí údaje z preskripčného záznamu spôsobom, ktorý umožňuje lekárňou používaný informačný systém (náhľad, printscreen, vytvorená zostava, atď.), pričom buď elektronicky, alebo ručne doplní údaje o osobe preberajúcej liek s obsahom OPL (meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu) a zdravotnou poisťovňou pridelené poradové číslo (napr. SK/../..), ktoré by inak uvádzal na lekárskom predpise so šikmým modrým pruhom v listinnej podobe. Takto vytlačený záznam, podpísaný farmaceutom a opečiatkovaný pečiatkou lekárne bude slúžiť pre potreby kontroly a doloženia k vystavenej faktúre.
  3. Všetky ostatné úkony súvisiace s narábaním s omamnými a psychotropnými látkami II. skupiny ostávajú nezmenené.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png