sk

Informácia pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – označenia v jazyku národnostných menšín

18.12.2019

Štátny úrad pre kontrolu liečiv bol ako orgán štátnej správy oslovený Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o spoluprácu pri šírení povedomia o uvádzaní informácií v jazyku národnostných menšín. V tejto súvislosti upriamujeme pozornosť držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti o povinnosti ustanovenej v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V obciach, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (uvedené v nariadení vlády SR č. 221/1999 Z. z), sa informácie týkajúce ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

V prípade verejných lekární a pobočiek verejných lekární by mali byť uvedené v jazyku národnostnej menšiny najmä:

  1. údaj o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti; 
  2. meno a priezvisko vedúceho verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne;
  3. názov verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne, jej adresu, prevádzkový čas; a informáciu o najbližšej verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne zabezpečujúcej lekárenskú pohotovostnú službu;
  4. ak verejná lekáreň alebo pobočka verejnej lekárne vydáva aj veterinárne lieky, uvádza sa aj táto skutočnosť;
  5. začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne pri dočasnom uzavretí prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň;
  6. reklamačný poriadok;
  7. informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, napr. oznam pre pacientov o nakladaní s nebezpečným odpadom.

Štátny úrad pre kontrolu liečiv nevykonáva kontrolu dodržiavania povinností ustanovených zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Všetky zistenia ohľadom prípadných porušení ŠÚKL oznamuje Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať.

Podnety týkajúce sa porušovania zákona o používaní jazykov národnostných menšín je preto potrebné smerovať priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny http://www.narodnostnemensiny.gov.sk. Úrad vlády SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zároveň poskytuje metodickú pomoc pri výkone zákona (kontakt: splnomocnenec_nm@gov.sk).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png