sk

Informácia pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – označenia v jazyku národnostných menšín

aktualizované dňa 21.1.2020

Štátny úrad pre kontrolu liečiv bol ako orgán štátnej správy oslovený Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny so žiadosťou o spoluprácu pri šírení povedomia o uvádzaní informácií v jazyku národnostných menšín. V tejto súvislosti upriamujeme pozornosť držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti na povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

V obciach, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (uvedené v nariadení vlády SR č. 221/1999 Z. z), sa informácie týkajúce ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

V prípade verejných lekární a pobočiek verejných lekární by mali byť uvedené v jazyku národnostnej menšiny najmä slová, slovné spojenia a informácie:

  1. údaj o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, konkrétne „IČO“, „Zapísaný/á v OR OS“, ....., , „oddiel:............vložka číslo.........“; 
  2. slovné spojenie „Vedúci/a verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne, Zodpovedný/á farmaceut/ka;“
  3. „Lekáreň“, „Adresa“,
  4. informácia o prevádzkovom čase a o najbližšej verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne zabezpečujúcej lekárenskú pohotovostnú službu;
  5. ak verejná lekáreň alebo pobočka verejnej lekárne vydáva aj veterinárne lieky, uvádza sa aj táto skutočnosť;
  6. informácia o začiatku a konci uzavretia prevádzkarne pri jej dočasnom uzavretí za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň;
  7. reklamačný poriadok;
  8. informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, napr. oznam pre pacientov o nakladaní s nebezpečným odpadom.

Štátny úrad pre kontrolu liečiv nevykonáva kontrolu dodržiavania povinností ustanovených zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Všetky zistenia ohľadom prípadných porušení ŠÚKL oznamuje Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať.

Podnety týkajúce sa porušovania zákona o používaní jazykov národnostných menšín je preto potrebné smerovať priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny http://www.narodnostnemensiny.gov.sk. Úrad vlády SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zároveň poskytuje metodickú pomoc pri výkone zákona (kontakt: splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png