sk

Platby správnych poplatkov

ah)

Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov 100 EUR

100 eur

ai)

Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky 100 EUR

  • číslo účtu: 7000133673/8180, Štátna pokladnica 
  • IBAN: SK3481800000007000133673 
  • variabilný symbol: položka 150, písm. al): 10XXXXXXXX
  •                               položka 150, písm. am): 20XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je IČO subjektu pri právnickej osobe alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR pri fyzickej osobe
  • suma poplatku: 100 EUR.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png