sk

Oznam o platení správnych poplatkov - rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov

O z n a m 

o platení správnych poplatkov - rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov. 

V nadväznosti na zmenu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (časová verzia predpisu účinná od 01.04.2024) a zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok, uhrádzajte správne poplatky bezhotovostným prevodom s použitím nasledovných platobných údajov

  • číslo účtu: 7000133673/8180, Štátna pokladnica
  • IBAN: SK3481800000007000133673 
  • variabilné symboly: 

položka 151, písm. a) - vydanie povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi - suma 50 EURvariabilný symbol: 70XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je IČO subjektu pri právnickej osobe alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR pri fyzickej osobe. Do informácie pre príjemcu uveďte adresu a názov verejnej lekárne/pobočky verejnej lekárne, resp. obchodný názov spoločnosti ktorej sa žiadosť/platba týka.

položka 151, písm. b) - zmena povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi - suma 25 EURvariabilný symbol: 80XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je IČO subjektu pri právnickej osobe alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR pri fyzickej osobe. Do informácie pre príjemcu uveďte adresu a názov verejnej lekárne/pobočky verejnej lekárne, resp. obchodný názov spoločnosti ktorej sa žiadosť/platba týka.

Platby správnych poplatkov do 300 EUR v jednotlivom prípade možno uhradiť aj v hotovosti do pokladnice štátneho ústavu v úradných hodinách (utorok až štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.). 

Pozn.: Štátny ústav nemá vytvorené technické podmienky pre platby prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ani platobnou kartou. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png