sk

Povinnosť držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podávať hlásenia na MH SR

Upozornenie pre držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podľa zákona č. 331/2005 Z. z. - podávanie hlásení/drogové prekurzory na Ministerstvo hospodárstva SR.

Držitelia osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi sú povinní v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh, každoročne v termíne do 15. februára podať predmetné hlásenie na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor priemyslu a inovácií, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava. Vyhláška je uverejnená na internetovej stránke ŠÚKL, v časti DROGOVÉ PREKURZORY/Legislatíva/VYHLÁŠKA MH SR č. 380/2005 – PODÁVANIE HLÁSENÍ. Súčasťou Vyhlášky je aj VZOR tlačiva: "Písomné hlásenie o uvádzaní určenej látky kategórie 1 alebo kategórie 2 na trh za obdobie od ..... do .....";

Vyššie uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na verejné lekárne, ktoré podávajú hlásenia iba za substancie určených látok uvedených v platnom osobitnom povolení, ktoré sú určené na individuálnu výrobu liekov. Hlásenie sa podáva za každú určenú látku na osobitnom tlačive, ak verejná lekáreň v priebehu obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, určenú látku nevlastnila, podáva tzv. "nulové hlásenie".

Ministerstvo hospodárstva SR vyhodnocuje a vedie evidenciu všetkých hlásení zaslaných držiteľmi osobitných povolení od roku 2005. Podľa informácií z MH SR, existuje mnoho verejných lekární, ktoré napriek výzvam o splnení si povinnosti podať ročné hlásenie, si túto povinnosť dlhodobo neplní. V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že na základe oznámenia a návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ak držiteľ osobitného povolenia opakovane neposkytne hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh, v súlade s § 4 ods. 1) písm. e) zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veci drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ŠÚKL takýmto verejným lekárňam (ex-offo) zruší osobitné povolenie.

Na základe vyššie uvedených skutočností vyzývame všetkých držiteľov osobitných povolení, ktorí si ešte nesplnili povinnosť podania hlásenia na MH SR, aby tak urobili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade prikročíme ku krajnému riešeniu - zrušeniu osobitného povolenia.

ŠÚKL, ako orgán štátnej správy SR zodpovedný za vydávanie osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi vo verejných lekárňach, sa vo svojej činnosti v minulosti snažil vychádzať v ústrety všetkým majiteľom verejných lekární. O povinnosti podávania ročných hlásení je od prijatia príslušnej vyhlášky MH SR informácia na internetovej stránke ŠÚKL, na vyžiadanie sú podávané informácie aj telefonicky alebo mailovou komunikáciou. Sme presvedčení, že splnením požiadaviek uvedených v predloženom upozornení, sa predíde nežiaducim situáciám pri plnení úloh poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png