sk

Informácia pre distribučné organizácie o zásobovaní liekmi s obsahom drogových prekurzorov

Na základe informácií z verejných lekární, od ktorých distribučné organizácie na zásobovanie liekmi a zdravotníckymi pomôckami požadujú výlučne predloženie povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podľa zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvádzame nasledovné:

Článok 9 Nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ustanovuje:

"Platnosť povolení vydaných pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 111/2005 sa nemení"

Na základe tohto ustanovenia všetky povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami skupiny I vydané Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok, ostávajú naďalej v platnosti. Fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľmi takýchto povolení sú naďalej oprávnené zaobchádzať s drogovými prekurzormi v rozsahu, ako im bolo povolenie vydané.

Na základe uvedeného môžu distribučné organizácie na zásobovanie liekmi a zdravotníckymi pomôckami dodávať drogové prekurzory a lieky s obsahom drogových prekurzorov na základe predloženia povolení vydaných:

  • Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok
  • Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv podľa zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png