sk

EPOETÍNY – nové odporúčanie pre použitie u onkologických pacientov

 Erytropoetíny sú indikované na liečbu anémie u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a na liečbu symptomatickej anémie u onkologických pacientov s ne-myeolidnými tumormi1. Najnovšie odporúčanie Výboru pre lieky (CHMP) Európskej liekovej agentúry (EMEA) je, že preferovaná liečba symptomatickej anémie je u onkologických pacientov liečba krvnými transfúziami.

Toto nové odporúčanie je výsledkom podrobnej analýzy všetkých dostupných údajov o účinnosti a bezpečnosti, ktoré poukazovali na zvýšené riziko progresie nádorov, riziko vzniku trombembólie a skráteného prežívania u pacientov s nádormi. Napriek tomu, že prínos liečby celkovo prevyšuje tieto riziká, u pacientov, ktorí majú dobrú prognózu prežitia, je riziko progresie nádoru a skrátenie prežívania veľké. Preto v tejto skupine pacientov je vhodnejšie liečiť symptomatickú anémiu krvnými transfúziami.

Pri indikovaní liečby niektorým z epoetínom, ktorý má schválenú indikáciu pre onkologického pacienta, je potrebné individuálne zvážiť očakávaný prínos v závislosti od typu nádoru a jeho stagingu, veľkosti anémie, prognózy pacienta ohľadne prežitia, celkového prostredia pacienta a jeho preferencií.

Odborné informácie o lieku2 (súhrn charakteristických vlastností lieku – SPC) budú v časti 4.4. postupne doplnené o údaj, že sa liek môže indikovať iba v prípade symptomatickej anémie (napr. únava, nedostatok energie).

Odporúčania na použitie epoetínov u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou zostali nezmenené.


Tlačovú správu a dokument Otázky a odpovede je možné nájsť na stránke:

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/33396308en.pdf

1 Epoetíny sú registrované centralizovanou alebo národnou procedúrou.

Patria sem : Epoetin alfa (EPREX®/ERYPO®), Darbepoetin alfa (ARANESP®/NESPO®), Epoetin beta (NEORECORMON®), Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (MIRCERA®), Epoetin delta (DYNEPO®), Biosimilar Epoetin alfa (BINOCRIT®/EPOETIN ALFA HEXAL®/ABSEAMED®) a Epoetin Zeta (SILAPO®/RETACRIT®).

Lieky Mircera a Dynepo nemajú indikáciu pre onkologických pacientov.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png