sk

Rotarix - EMA neidentifikovala v súvislosti s používaním vakcíny Rotarix žiadne bezpečnostné riziká

Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila závery mimoriadneho zasadania Výboru pre humánne lieky (CHMP) venovanému kontaminácii perorálne podávanej vakcíny Rotarix - neočakávaná prítomnosť nepatogennej vírusovej DNK  v šaržach tejto vakcíny nepredstavuje riziko pre verejné zdravie.

Na svojom mimoriadnom zasadaní dňa 25. marca 2010 Výbor pre humánne lieky (CHMP) schválil odporúčanie Pracovnej skupiny pre vakcíny v tom zmysle, že nie je potrebné obmedziť používanie vakcíny Rotarix.

Rotarix je očkovacia látka podávaná ústami novorodencom vo veku od 6 do 16 týždňov v dvoch dávkach na ochranu proti ťažkej forme gastroenteritídy (úporná hnačka a vracanie) spôsobenej rotavírusovou infekciou.

DNK, ktorá sa našla vo vakcíne zodpovedá prasaciemu cirkovírusu typu 1 (PCV-1). Tento vírus sa obvykle nachádza v niektorých druhoch mäsa a v ďalších potravinách, pričom nie je známe, že by spôsoboval ochorenie zvierat alebo ľudí. DNK nebola zistená v iných vakcínach so živým alebo oslabeným vírusom a pochádzajúcich od rovnakého výrobcu, GlaxoSmithKline Biologicals.

Cudzorodá vírusová DNK sa však vo vakcíne Rotarix nemá nachádzať. Zdroj vírusovej DNK nebol doteraz zistený. Výbor preto požiadal výrobcu, aby identifikoval príčinu kontaminácie a zaviedol také opatrenia, aby nová vyrobená vakcína už DNK z vírusu PCV-1 neobsahovala. Výbor bude priebežne prehodnocovať všetky nové údaje a zváži prijatie ďalších odporúčaní počas svojich zasadaní v apríli a máji 2010.

Poznámky

  1. Viac informácii o Rotarixe je dostupných v Európskej verejnej hodnotiacej správe (EPAR).
  2. Informácie sú tiež v prehlásení Európskej liekovej agentúry k vakcíne Rotarix zo dňa 22. 3. 2010.
  3. V prípade otázok a obáv sa rodičia majú obrátiť na svojho detského lekára, s ktorým môžu prediskutovať potrebu očkovania a výber vhodnej vakcíny.
  4. Rotarix obsahuje atenuovaný (oslabený) vírus. Je pripravovaný zo živého ľudského rotavírusového kmeňa upraveného tak, aby nevyvolával ochorenie pri zachovaní jeho schopnosti navodiť imunitnú odpoveď organizmu.
  5. Rotarix bol registrovaný v Európskej únii vo februári 2006. Vo väčšine členských štátov, vrátane Slovenska, nie je súčasťou očkovacieho kalendára, ale je dostupná vo všetkých členských štátoch EÚ. Vakcína je používaná predovšetkým mimo EU a je súčasťou očkovacieho programu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Približne 51 000 deťom bola podaná tato vakcína v priebehu jej klinického skúšania (z celkového počtu 91 000 detí) a zhruba 68 miliónov dávok sa distribuovalo celosvetovo.
  6. SZO odhaduje, že každoročne zomrie približne 527 000 v dôsledku rotavírusových infekcií, z toho viac než 85 % v rozvojových krajinách Afriky a Ázie (viac informácií).
  7. Prehodnotenie prebieha v kontexte formálneho prehodnotenia iniciovaného Európskou komisiou podľa čl. 20 Smernice (EC) č. 726/2004/EC. Výbor vydá odporúčanie, či má byť rozhodnutie o registrácii Rotarixu zachované, zmenené, pozastavené alebo zrušené.
  8. Tato tlačová správa spolu s informáciou o práci Európskej liekovej agentúry je dostupná na webe EMA: www.ema.europa.eu.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png