sk

Otázky a odpovede o prehodnocovaní bisfosfonátov a ich súvislosti s atypickými stresovými zlomeninami

Výsledok deviatich procedúr podľa článku 20 Nariadenia Európskej komisie 726/2004 a jednej procedúry podľa článku 31 Smernice v znení neskorších predpisov[1]

 

Európska lieková agentúra (EMA) ukončila prehodnocovanie liekov s obsahom bisfosfonátov. Prehodnocovanie na žiadosť Spojeného kráľovstva a Európskej komisie bolo indukované hláseniami o zvýšenom riziku atypických stresových zlomenín stehennej kosti v súvislosti s používaním týchto liekov. Výbor pre humánne lieky (CHMP) Európskej liekovej agentúry usúdil, že prínosy bisfosfonátov stále prevažujú nad rizikami, ale do všetkých informácií o liekoch s obsahom bisfosfonátov v Európskej únii určených pre predpisujúcich lekárov sa má pridať upozornenie na riziko atypických zlomenín stehennej kosti.

 

Čo sú bisfosfonáty?

Bisfosfonáty sú lieky, ktoré sa používajú na liečbu a prevenciu ochorení kostí. Od začiatku deväťdesiatych rokov sú v EÚ registrované na liečbu hyperkalciémie (vysoká hladina vápnika v krvi) a na prevenciu kostných komplikácií u pacientov s onkologickým ochorením. Od polovice deväťdesiatych rokov sa používajú na liečbu osteoporózy (ochorenie spôsobujúce krehkosť kostí) a Pagetovej choroby (choroba ovplyvňuje rast kostí a tým zapríčiňuje ich deformáciu). Ich účinok spočíva v zastavení činnosti osteoklastov – buniek, ktoré sa podieľajú na rozklade kostí.

Do skupiny bisfosfonátov patria kyselina alendrónová, kyselina etidrónová, kyselina ibandrónová, kyselina klodrónová, kyselina neridrónová, kyselina pamidrónová, kyselina risedrónová, kyselina tiludrónová a kyselina zoledrónová. V EÚ sú dostupné ako tablety a ako infúzne roztoky pod rôznymi obchodnými názvami a ako generické lieky[1].

Prečo bolo potrebné bisfosfonáty prehodnotiť?

V roku 2008 Pracovná skupina pre farmakovigilanciu (PhVWP) upozornila, že používanie kyseliny alendrónovej je spojené so zvýšeným rizikom atypických zlomenín stehennej kosti, ktoré vznikali bez predchádzajúceho úrazu alebo po malých úrazoch. Následne bolo do informácií o liekoch s obsahom kyseliny alendrónovej v EÚ pridané upozornenie. PhVWP vtedy zároveň zhodnotila, že nie je možné vylúčiť, že tento účinok je skupinový účinok (účinok spoločný pre všetky bisfosfonáty) a rozhodla sa problém podrobne sledovať.

V apríli 2010 PhVWP vyhodnotila nové údaje z literárnych zdrojov a hlásení z klinickej praxe, ktoré naznačovali, že atypické stresové zlomeniny stehennej kosti môžu byť skupinovým účinkom. Pracovná skupina usúdila, že je potrebné podrobne prehodnotiť situáciu a zistiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Následne 20. septembra 2010 lieková regulačná agentúra Spojeného kráľovstva požiadala CHMP o stanovisko k liekom s obsahom bisfosfonátov a atypickým stresovým zlomeninám a k zachovaniu, zmene, pozastaveniu alebo ukončeniu registrácie týchto liekov v EÚ. Európska komisia požiadala CHMP, aby podobné zhodnotenie vykonala aj pre lieky registrované centralizovanou procedúrou.

Aké údaje CHMP hodnotil?

CHMP hodnotil všetky hlásenia stresových zlomenín u pacientov liečených bisfosfonátmi, relevantné údaje z publikovanej literatúry a údaje, ktoré poskytli spoločnosti vyrábajúce bisfosfonáty. Výbor tiež sledoval epidemiologické štúdie (štúdie príčin a rozdelenia ochorení v populácii).

Aké sú závery CHMP?

Výbor upozornil, že počet hlásení atypických zlomenín stehennej kosti u používateľov bisfosfonátov sa od hodnotenia v roku 2008 zvýšil. Výbor tiež poukázal, že tieto zlomeniny majú na röntgenových snímkach odlišný obraz a môžu byť spojené s používaním bisfosfonátov, najmä ak sa používajú dlhodobo na liečbu osteoporózy. Výbor usúdil, že to môže byť spojené s mechanizmom účinku bisfosfonátov, ktoré môžu spôsobiť spomalenie hojenia prirodzene sa vyskytujúcich stresových zlomenín, aj keď presný mechanizmus nie je známy.

Na základe hodnotenia aktuálne dostupných údajov a vedeckej diskusie vo Výbore CHMP zhodnotil, že atypické zlomeniny stehennej kosti sú pravdepodobne skupinovým účinkom bisfosfonátov, ale že tieto zlomeniny sa vyskytujú iba zriedkavo a prínosy liekov s obsahom bisfosfonátov stále prevažujú ich riziko. Informácie o liekoch sa majú upraviť a má sa pridať upozornenie na toto riziko. Ak sa bisfosfonáty používajú na liečbu osteoporózy, lekárom sa odporúča pravidelne prehodnocovať liečbu, najmä ak trvá päť rokov a viac. Výbor tiež vyjadril potrebu vykonať ďalšie štúdie.

Aké sú odporúčania pre predpisujúcich lekárov a pacientov?

  • Lekári, ktorí predpisujú lieky s obsahom bisfosfonátov si majú byť vedomí toho, že zriedkavo sa môžu vyskytnúť atypické zlomeniny stehennej kosti, najmä pri ich dlhodobom používaní. Ak je podozrenie na atypickú zlomeninu stehennej kosti jednej dolnej končatiny, má sa vyšetriť aj druhá.
  • Lekári, ktorí predpisujú tieto lieky na prevenciu alebo liečbu osteoporózy majú pravidelne prehodnocovať potrebu ďalšej liečby, najmä ak trvá päť a viac rokov.
  • Pacienti, ktorí užívajú lieky s obsahom bisfosfonátov, majú byť oboznámení s rizikom nezvyčajných zlomenín stehennej kosti. Majú hlásiť lekárovi akúkoľvek bolesť, slabosť a diskomfort (nepríjemné neurčité príznaky)v oblasti stehna alebo slabiny, pretože to môže byť príznakom možnej zlomeniny.
  • Ak majú pacienti akékoľvek otázky, majú sa poradiť so svojim lekárom alebo lekárnikom.

 

Rozhodnutie Európskej komisie sa očakáva v blízkej dobe.

 

Aktuálne Európske verejné hodnotiace správy pre deväť centrálne registrovaných liekov (Aclasta, Adrovance, Bondenza, Bondronat, Bonviva, Fosavance, Ibandronic acid Teva, Vantavo a Zometa) sú dostupné na stránke Európskej liekovej agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Informácie o národne registrovaných liekoch sú dostupné na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: Bisfofonáty

[1]Čísla procedúr: EMEA/H/C/000595/A-20/0026, EMEA/H/C/000336/A-20/0036, EMEA/H/C/000101/A-20/0051,EMEA/H/C/000502/A-20/0025, EMEA/H/C/000501/A-20/0024, EMEA/H/C/000759/A-20/0012, EMEA/H/C/000619/A-20/0015, EMEA/H/C/001180/A-20/0005, EMEA/H/C/001195/A-20/0001 a EMEA/H/A-31/001279

 

[2]Bisfosfonáty môžu byť registrované národne alebo centrálne. Centrálne registrované lieky s obsahom bisfosfonátov, ktoré sú súčasťou odporúčania, sú: Aclasta a Zometa (kyselina zoledrónová), Bondenza, Bonviva, Bondronat a Ibandronic acid Teva (kyselina ibandrńová), a Adrovance a Fosavance (kyselina alendrónová a vitamín D3).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png