sk

Odporúčanie na pozastavenie registrácie liekov s obsahom tetrazepamu

Bratislava, 29.4.2013

Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry (EMA) odporučil pozastaviť registráciu liekov s obsahom tetrazepamu. Stanovisko podporila aj Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy - humánne (CMDh). Toto odporúčanie zatiaľnie je právne záväzné, schváliť ho ešte musí Európska komisia.

Odporúčanie pre pozastavenie registrácie liekov s obsahom tetrazepamu vydal PRAC po prehodnotení dostupných informácií o riziku závažných kožných nežiaducich reakcií, ktoré boli zaznamenané v niektorých krajinách. Registrácia môže byť obnovená, ak držitelia rozhodnutí o registrácii predložia údaje, na základe ktorých bude možné určiť skupinu pacientov, u ktorých prínosy tetrazepamu prevyšujú nad jeho rizikami.

Lieky s obsahom tetrazepamu sú registrované vo viacerých krajinách EÚ vrátane Slovenska. Na Slovensku je tetrazepam dostupný pod názvom Myolastan. V EÚ sa tetrazepam používa na liečbu bolestivých svalových kŕčov (napríklad pri bolesti krížov a krku) a svalovej spasticity (nadmernej stuhnutosti svalov).

Informácie pre pacientov a lekárov:

Pacienti nemajú prerušovať liečbu bez súhlasu lekára. Lekári majú na najbližšej plánovanej návšteve prehodnotiť liečbu pacientov, ktorí užívajú tetrazepam a zvážiť ďalšie možnosti liečby.

Podrobnejšie informácie o priebehu a ďalšom postupe procedúry prehodnocovania liekov s obsahom tetrazepamu nájdete na stránke EMA:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Tetrazepam_containing_medicinal_products/
human_referral_prac_000015.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png