sk

Tlačová správa o pozitívnych prínosoch rosiglitazónu a pioglitazónu

TLAČOVÁ SPRÁVA

EURÓPSKA LIEKOVÁ AGENTÚRA POTVRDILA POZITÍVNY POMER PRÍNOSOV  A  RIZÍK  PRE ROSIGLITAZÓN A PIOGLITAZÓN

Európska lieková agentúra (EMEA) pri opätovnom prehodnocovaní prínosov a rizík tiazolidíndiónov rosiglitazónu (Avandia)  a pioglitazónu (Actos) dospela k záveru, že prínosy týchto antidiabetických liekov v schválených indikáciách prevažujú nad ich rizikami. Napriek tomu EMEA odporúča zmeny v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) a príbalovej informácii pre používateľa (PIL) pre rosiglitazón a súhlasí s ďalšími klinickými štúdiami, ktoré umožnia  rozšírenie vedeckých poznatkov o bezpečnosti týchto dvoch liekov.

Komisia pre humánne lieky (CHMP) v rámci monitorovania bezpečnosti liekov opätovne prehodnotila ich bezpečnosť, vrátane nových poznatkov o fraktúrach kostí žien a o možnom riziku ischemického ochorenia (znížené zásobovanie srdca kyslíkom) pacientov, ktorí užívajú rosiglitazón. Tieto informácie zvýšili obavy týkajúce sa rovnováhy prospechu a rizika rosiglitazónu a pioglitazónu.

Po zvážení všetkých dostupných informácií CHMP rozhodla, že prínosy rosiglitazónu ako aj pioglitazónu  pri liečbe diabetu druhého typu prevažujú nad ich rizikami Je však dôležité aktualizovať SPC a PIL, aby zohľadnili varovanie, že pacienti s ischemickou chorobou srdca, môžu rosiglitazón použiť iba po starostlivom zhodnotení individuálneho rizika pacienta. Kombinácia rosiglitazónu a inzulínu sa môže použiť len vo výnimočných prípadoch a pod odborným dohľadom.

Pri najbližších zmenách s obsahom rosiglitazónu budú tieto nové poznatky uvedené v SPC a PIL. V súčasnosti nie je potrebné robiť zmeny v príbalovej informácii liekov s účinnou látkou pioglitazón.

Komisia v najbližšej dobe vyhodnotí prebiehajúce štúdie. Odporúča však vykonať ďalšie klinické štúdie, aby so rozšíril rozsah vedeckých poznatkov o bezpečnosti týchto dvoch liekov.

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ ŠÚKL

 

 

– KONIEC –

 

Poznámky:

 

  1. ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv je podľa zákona č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov. ŠÚKL je organizáciou, ktorá zabezpečuje štátny dozor a vykonáva inšpekciu všetkých farmaceutických činností na úseku správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej klinickej praxe a správnej lekárnickej praxe na území SR. Jej súčasťou je dozor nad kvalitou, bezpečnosťou a účinnosťou liečiv a zdravotníckych pomôcok, vydávanie rozhodnutí o registrácii humánnych liekov a registrácia zdravotníckych pomôcok.
  2.  EMEA - Európska lieková agentúra so sídlom v Londýne, ktorá schvaľuje nové lieky a lieky vyrobené biotechnologicky. Rieši tiež problémy bezpečnosti liekov, ktoré vznikli v jednotlivých členských štátoch. Mnohé jej rozhodnutia sú pre ostatné členské štáty záväzné. Internetová stránka: www.emea.europa.eu
  3. Kompletnú tlačovú správu EMEA je možné nájsť na stránke: www.emea.europa.eu
  4. Dokument "otázky a odpovede" nájdete tu 
  5. Pioglitazón je tiež registrovaný ako Glustin, ale tento liek v EÚ nie je dostupný.
  6. Rosiglitazón je tiež dostupný ako Avandamet (v kombinácii s metformínom) a Avaglim (v kombinácii s glimepiridom). Pioglitazón je dostupný aj ako Competact (v kombinácii s metformínom) a  ako Tandemact (v kombinácii s glimepiridom).
  7. Ďalšie informácie ohľadne bezpečnosti liekov je možné získať tel. 02 507 01 207, email: pharmacovigilance@sukl.sk
  8. Táto tlačová správa ako aj ďalšie informácie o práci ŠÚKL sú zverejnené na www.sukl.sk
  9. Kontakt pre médiá: Mgr. Ľubomír Šimkovič, 02/5070 1146, simkovic@sukl.sk      
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png