sk

Odporúčanie pri používaní lieku s obsahom heparínu

Prehodnotenie rizík spojených s používaním liekov s obsahom heparínu kontaminovaného chondroitín trisulfátom (OSCS).


Odporúčanie k používaniu liekov s obsahom heparínu

  • Základné informácie

  • Závery Výboru pre humánne lieky

  • Stav v Slovenskej republikeZákladné informácie


Vedecký výbor pre humánne liečivá (CHMP) Európskej liekovej agentúry (EMEA) prehodnotil riziká spojené s používaním liekov s obsahom heparinu kontaminovaného chondroitin trisulfátom (OSCS). EMEA a národné regulačné autority boli o kontaminácii heparínu informované prostredníctvom amerického Úradu pre lieky a potraviny (FDA) v marci 2008. FDA informovala o prípadoch závažných alergických reakcií a hypotenzie po podaní heparínu zo substancie vyrobenej z Číny kontaminovaného vysokým obsahom OSCS. Nežiaduce reakcie boli viazané prevažne na intravenózne podanie formou bolusu. Kontaminované šarže heparínu boli následne zistené aj v Európe. Všetky, ktoré obsahovali vysoký stupeň kontaminácie  boli okamžite stiahnuté z trhu.

V apríli 2008 bola zistená aj nízka kontaminácia OSCS enoxaparínu. U iných nízkomolekulárnych heparínov táto kontaminácia nebola. O vyššie uvedených skutočnostiach už ŠÚKL informoval slovenskú odbornú verejnosť.

Heparín a jeho nízkomolekulárne frakcie sú používané na liečbu a prevenciu trombóz. Sú podávané v závažných indikáciách ako je zvýšené riziko infarktu myokardu alebo stav po jeho prekonaní, stavy po veľkých chirurgických výkonoch a pri hemodialýzach.


Závery CHMP


  • kontaminácia OSCS bola zistená ako v heparíne, ako aj v nízkomolekulárnom heparíne – enoxaparíne

  • u niektorých pacientov, ktorým bol aplikovaný štandardný heparín s vysokým stupňom kontaminácie, boli zistené závažné nežiaduce účinky (alergické reakcie, hypotenzia). V štátoch, kde boli identifikované vysoko kontaminované šarže štandardného heparínu, boli tieto šarže stiahnuté z trhu

  • nízke koncentrácie OSCS boli tiež zistené v niektorých šaržiach nízkomolekulárneho heparínu – enoxaparínu. Pri používaní enoxaparínu neboli doteraz zistené podobné závažné alergické reakcie aké boli u kontaminovaného heparínu. Stiahnutie kontaminovaného enoxaparínu z trhu by spôsobilo jeho nedostatok a výrazný zásah do liečby pacientov


Podľa odporučení CHMP, môžu lekári naďalej používať enoxaparín s nízkou kontamináciou OSCS, pokiaľ nebude pre túto situáciu potrebné prijať ďalšie opatrenia, ktoré by napomohli minimalizovať riziko nežiaducich účinkov:


  • enoxaparín by nemal byť podávaný intravenózne a intraarteriálne

  • liečených pacientov je treba sledovať pre možný rozvoj alergických reakcií a mať vždy v pohotovosti protialergickú liečbu

  • z dôvodu zvýšenej opatrnosti je lepšie mierne kontaminovaný enoxaparín nepodávať tehotným ženám, ak sú dostupné nekontaminované šarže alebo alternatívne lieky


CHMP tiež odporučila opatrenia k minimalizácii rizika kontaminácie do budúcnosti, vrátane sprísnenia kontroly reťazca dodávok koordinácie inšpekcii tohto reťazca medzi európskymi a medzinárodnými partnermi. Do Európskeho liekopisu budú zaradené špecifické testy pre detekciu OSCS alebo iných možných kontaminácií.Stav v Slovenskej republike


Na slovenskom trhu neboli prítomné žiadne zo zistených šarží heparínu s vysokým stupňom kontaminácie. Lekári môžu heparín naďalej používať, je však potrebná zvýšená opatrnosť, liečených pacientov sledovať pre možný rozvoj alergickej reakcie alebo hypotenzie a zaistiť možnosť liečby týchto eventuálnych nežiaducich reakcií.

V SR bolo zistených niekoľko šarží enoxaparínu (CLEXANE inj. sol.) s nízkou kontamináciou chondroitín trisulfátom. Táto kontaminácia bola maximálne do 2%, pričom v EÚ sa odporúča tolerovať únosnú mieru kontaminácie až do 5%.


Pri podkožnom podaní nebolo zistené žiadne riziko, táto liečba nemusí byť prerušovaná.


ŠÚKL odporúča preventívne nepodávať kanylou do krvného obehu a tehotným ženám nižšie uvedené šarže s nízkou koncentráciou: 

Číslo šarže

Liek

Počet balení

5139

CLEXANE 10000 anti –Xa IU 2 x 1 ml

4 032

7016

CLEXANE 30000 anti-Xa IU 3 ml

877

8001

CLEXANE 4000 anti-Xa IU

6 061

6039

CLEXANE 6000 anti-Xa IU 2 x 0,8 ml

1 823

5140

CLEXANE 8000 anti-Xa IU 2 x 0,8 ml

8 064

12159

CLEXANE FORTE 12000 anti-Xa IU

1 658

5168

CLEXANE 6000 anti-Xa IU 10 x 0,6 ml

2 958

Pri nevyhnutnosti podávania tohto lieku kanylovaným pacientom, ŠÚKL odporúča sledovať možné zmeny krvného tlaku a príznaky alergických reakcií.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.emea.europa.eu/

ŠÚKL, Sekcia bezpečnosti liekovVytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png