sk

Otázky a odpovede o pozastavení registrácie liekov s obsahom rosiglitazónu (Avandia, Avandamet a Avaglim)

Európska lieková agentúra (EMA) ukončila prehodnotenie liekov s obsahom rosiglitazónu, ktoré požadovala Európska komisia po správach o zvýšenom riziku kardiovaskulárnych problémov v súvislosti s užívaním rosiglitazónu. Výbor pre humánne lieky (CHMP) EMA podľa momentálne dostupných informácií usúdil, že prínosy liečby rosiglitazónom neprevyšujú jej riziká a preto má byť registrácia liekov s obsahom rosiglitazónu pozastavená v celej Európskej únii (EÚ). Pozastavenie znamená, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov lieky Avandia, Avandamet a Avaglim prestanú byť dostupné vo všetkých členských štátoch EÚ.

Pozastavenie bude platné dovtedy, kým nebudú poskytnuté presvedčivé údaje, na základe ktorých bude možné určiť okruh pacientov, pre ktorých prínos liečby preváži jej riziká.

Čo je rosiglitazón?

Lieky s obsahom rosiglitazónu sa používajú na liečbu diabetu typu 2, ochorenia, pri ktorom podžalúdková žľaza neprodukuje dostatočné množstvo inzulínu na reguláciu hladiny glukózy v krvi alebo organizmus nevie inzulín efektívne využívať. Tieto lieky sú dostupné ako tablety s obsahom samotného rosiglitazónu (Avandia) alebo ako tablety, v ktorých je rosiglitazón kombinovaný s inými liečivami na liečbu diabetu - s metformíniumchloridom (Avandamet) alebo glimepiridom (Avaglim).

Rosiglitazón patrí medzi tzv. tiazolidíndióny. Tieto antidiabetické liečivá účinkujú väzbou na receptory nazývané PPAR v tukovom tkanive, svaloch a pečeni. Tým sa zvyšuje citlivosť týchto tkanív na inzulín, čo znamená, že telo vie lepšie využiť inzulín, ktorý si samo produkuje. Výsledkom je zníženie hladiny glukózy v krvi, čo pomáha kontrolovať diabetes.

Avandia je v EÚ registrovaná od 11. júla 2000, Avandamet od 20. októbra 2003 a Avaglim od 27. júna 2006. Avandia a Avandamet sú na trhu vo všetkých členských štátoch EÚ a tiež v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Avaglim je na trhu v Rakúsku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Taliansku, Litve, Luxembursku, Lotyšsku, Holandsku, Nórsku, Rumunsku, Španielsku, Švédsku, Veľkej Británii a na Slovensku. Tieto lieky vyrába spoločnosť GlaxoSmithKline.

Prečo boli lieky s obsahom rosiglitazónu prehodnocované?

Od prvej registrácie lieku Avandia je známe, že rosiglitazón podporuje zadržiavanie tekutín v tele a zvyšuje rizikosrdcového zlyhania. O tomto probléme sa diskutovalo už počas prvého hodnotenia lieku Avandia. Pri registrácii bolo jasne určené, že pacientom so srdcovým zlyhaním alebo so srdcovým zlyhaním v anamnéze sa rosiglitazón nemá podávať. Liek sa mal používať iba u pacientov, u ktorých nebol diabetes dostatočné kontrolovaný inými antidiabetikami. Okrem toho výrobca súhlasil s tým, že vykoná ďalšie štúdie zamerané na vplyv lieku na kardiovaskulárny systém.

EMA dlhodobo pozorne monitorovala kardiovaskulárnu bezpečnosť liekov s obsahom rosiglitazónu a posudzovala výsledky kardiovaskulárnych štúdií realizovaných výrobcom, ako aj údaje z ďalších informačných zdrojov a publikovanej literatúry. Na základe týchto informácií bolo používanie liekov s obsahom rosiglitazónu ešte viac obmedzené a boli pridané nové upozornenia a jasné obmedzenia pre používanie týchto liekov u pacientov s ischemickou chorobou srdca (ochorenie spôsobené nedostatočným zásobovaním srdca krvou)1.

Počet predpísaných liekov s obsahom rosiglitazónu sa významne znížil od roku 2007 v dôsledku oboznámení lekárov s týmito otázkami bezpečnosti a najnovšími obmedzeniami predpisovania rosiglitazónu.

V júni 2010 boli zverejnené dve ďalšie vedecké publikácie, podľa ktorých Avandia v porovnaní s inými liekmi na liečbu diabetu môže zvyšovať riziko srdcového infarktu a ďalších srdcových problémov2. Na základe týchto publikácií Výbor začal formálne prehodnotenie nových informácií a ich vplyvu na pomer prínosu a rizika liekov s obsahom rosiglitazónu s cieľom vydať stanovisko k zachovaniu, zmene, pozastaveniu alebo zrušeniu ich registrácie v EÚ.

Aké údaje Výbor (CHMP) hodnotil?

Výbor sledoval všetky dostupné údaje o rosiglitazóne a najmä informácie získané od posledného hodnotenia týchto liekov v marci 2010. Tieto informácie zahŕňali nové publikácie, na ktoré poukázala Európska komisia, ako aj údaje od FDA (Food and Drugs Administration, lieková regulačná agentúra USA), medzi ktorými boli aj výsledky metaanalýz existujúcich štúdií. Výbor tiež spolupracoval so skupinou expertov zaoberajúcich sa diabetom a kardiovaskulárnymi ochoreniami a zástupcami pacientov.

Aké sú závery Výboru (CHMP) ?

Po preskúmaní najnovších informácií Výbor oznámil, že tieto údaje zvýraznili už existujúce otázky týkajúce sa bezpečnosti rosiglitazónu a poukázali na zvýšené kardiovaskulárne riziko. Výbor po zhodnotení dôkazov pochádzajúcich z viacerých zdrojov (observačné štúdie, publikovaná literatúra a krátkodobé štúdie) tiež oznámil, že prínosy liečby rosiglitazónom neprevyšujú jej riziká.

S ohľadom na už existujúce obmedzenia na používanie rosiglitazónu Výbor neurčil ďalšie opatrenia, ktoré by mohli znížiť kardiovaskulárne riziko.

Výbor preto odporučil, aby bola registrácia pozastavená dovtedy, kým výrobca neposkytne presvedčivé údaje, na základe ktorých bude možné určiť okruh pacientov, pre ktorých by prínos liečby prevážil jej riziká.

Budú pokračovať klinické štúdie liekov s obsahom rosiglitazónu?

Či budú klinické štúdie pokračovať alebo nie, rozhodnú jednotlivé členské štáty EÚ na národnej úrovni. Podľa názoru Výboru majú byť klinické štúdie liekov s obsahom rosiglitazónu prehodnotené individuálne a na základe súčasného pozastavenia registrácie a s ohľadom na ochorenia a pacientov zapojených do štúdie sa má rozhodnúť, ktoré štúdie budú pokračovať.

Pacienti, ktorí sú v súčasnosti zaradení do klinických štúdií s rosiglitazónom, majú navštíviť lekára, ktorý ich v štúdii lieči (skúšajúci) a prediskutovať ďalšiu liečbu.

Aké sú odporúčania pre pacientov?

  • Pacienti, ktorí v súčasnosti užívajú lieky s obsahom rosiglitazónu, majú navštíviť svojho lekára za účelom zvolenia vhodnej náhradnej liečby. Hneď ako začne platiť rozhodnutie opozastavení registrácie liekov sobsahom rosiglitazónu, tieto už nebudú dostupné vlekárňach, čo sa očakáva vpriebehu niekoľkých mesiacov.
  • Pacienti nemajú prerušovať liečbu bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.
  • Pacienti sa majú v prípade akýchkoľvek otázok obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika.

Aké sú odporúčania pre predpisujúcich lekárov?

  • Lekári majú ukončiť predpisovanie liekov s obsahom rosiglitazónu avykonať včasnú kontrolu všetkých pacientov, ktorí vsúčasnosti užívajú rosiglitazón aupraviť im liečbu.
  • Výbor neodporúča žiadnu špecifickú alternatívu namiesto rosiglitazónu. Pri zmene liečby majú lekári vybrať zostatných antidiabetík najvhodnejší liek na základe individuálnych potrieb pacienta.

Aké sú odporúčania pre lekárnikov?

  • Lekárnici si majú byť vedomí toho, že lieky s obsahom rosiglitazónu vblízkej budúcnosti nebudú dostupné. Pacientom, ktorým boli predpísané lieky Avandia, Avandamet alebo Avaglim, majú odporučiť návštevu lekára za účelom úpravy liečby.

 

Rozhodnutie Európskej komisie bude vydané v blízkej dobre.

Aktuálne Európske verejné hodnotiace správy o liekoch Avandia, Avandamet a Avaglim sú dostupné na stránke EMA:

 

[1] Výsledky hodnotení z rokov 2007 and 2008 sú dostupné na stránke EMA:

2007:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2009/11/news_detail_000143.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

2008:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2009/11/news_detail_000385.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

 

[1] Graham DJ et al. Risk of acute myocardial infarction, stroke, heart failure, and death in elderly Medicare patients treated with rosiglitazone or pioglitazone. JAMA doi:10.1001/jama.2010.920; Nissen SE et al. Rosiglitazone revisited. An updated meta‑analysis of risk for myocardial infarction and cardiovascular mortality. Arch Intern Med doi:10.1001/archinternmed.2010.207.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png