sk

Európska lieková agentúra odporúča nové kontraindikácie a upozornenia pre pioglitazón s cieľom redukovať mierne zvýšené riziko rakoviny močového mechúra

Pomer prínosu a rizika pioglitazónu zostáva pozitívny u limitovanej populácie s diabetom typu II.

Ukončením prehodnotenia antidiabetík s obsahom pioglitazónu a výskytu rakoviny močového mechúra, Výbor pre humánne lieky (CHMP) pri Európskej liekovej agentúre (EMA) potvrdil, že tieto lieky zostávajú opodstatnenou možnosťou liečby u niektorých pacientov s diabetes mellitus typu II, ale existuje malé zvýšené riziko rakoviny močového mechúra u pacientov užívajúcich tieto lieky.

CHMP tiež usúdil, že toto riziko môže byť znížené vhodným výberom a vylučovaním pacientov, ako aj požiadavkou pravidelnej kontroly účinnosti a bezpečnosti individuálnej liečby pacienta.

Predpisujúcim lekárom sa odporúča nepoužívať tieto lieky u pacientov, ktorí súčasne majú rakovinu močového mechúra, alebo ktorí prekonali takéto ochorenie v minulosti, ako aj u tých, ktorí majú nevyšetrenú makroskopickú hematúriu.

Rizikové faktory pre rakovinu močového mechúra majú byť posúdené pred začiatkom liečby pioglitazónom.

Z pohľadu rizika závislého od veku pacienta má byť u staršej populácie starostlivo zvážený pomer prínosu a rizika pred začiatkom ako aj počas liečby.

Predpisujúci lekári majú zhodnotiť liečbu u pacientov užívajúcich pioglitazón po 3-6 mesiacoch (a potom v pravidelných intervaloch), aby zaistili, že len tí pacienti pokračujú v liečbe, ktorí z nej majú dostatočný prínos.

CHMP preskúmal všetky dostupné údaje o výskyte rakoviny močového mechúra, vrátane výsledkov predklinických štúdií, klinických štúdií, epidemiologických štúdií a spontánnych hlásení. Výbor tiež zvážil odporúčanie svojej Vedeckej poradnej skupiny (SAG) pre diabetes a endokrinológiu.

CHMP usúdil, že dôkazy z rozličných zdrojov ukazujú, že existuje malé zvýšenie rizika rakoviny močového mechúra v súvislosti s pioglitazónom. Nedávne dostupné údaje z epidemiologických štúdií (Kaiser Permanente Northern California cohort study, French CNAMTS cohort study a GPRD case control study) poukázali na malé zvýšené riziko (relatívne riziko v rozsahu 1,12-1,33) rakoviny močového mechúra u diabetických pacientov liečených pioglitazónom, obzvlášť u tých, ktorí boli liečení dlhodobo a vysokými kumulovanými dávkami.

Okrem toho, v meta-analýze randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií malo rakovinu močového mechúra 19 z 12 506 pacientov užívajúcich pioglitazón (0,15 %) v porovnaní so 7 z 10 212 pacientov neužívajúcich pioglitazón (0,07 %). Možné riziko po krátkodobej liečbe nemožno vylúčiť.

V súlade s odporúčaniami SAG, CHMP usúdil, že existujú pacienti, ktorí nemôžu byť adekvátne liečení inou liečbou, a ktorí majú prínos z liečby pioglitazónom. CHMP zastáva názor, že nie je možné ešte viac obmedzovať indikácie pioglitazónu. Namiesto toho sú dané odporúčania predpisujúcim lekárom, aby starostlivo vyberali pacientov a monitorovali odpoveď na liečbu. CHMP usúdil, že u pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu pioglitazónom, jeho prínos prevažuje nad rizikami.

CHMP zastáva názor, že je potrebná ďalšia analýza typu, rozvoja a závažnosti prípadov rakoviny močového mechúra vyskytujúcich sa u pacientov liečených pioglitazónom v porovnaní s diabetikmi neužívajúcimi pioglitazón. Zostáva neobjasnené, či ide o včasný následok alebo riziko dlhodobého používania/vysokej kumulatívnej dávky. CHMP preto požiadal držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku vykonať celoeurópsku epidemiologickú štúdiu zameranú na robustnú charakterizáciu rizika, obzvlášť obdobia trvania rizika a rizika závislého od veku pacienta, aby sa získali dôkazy pre opatrenia na minimalizáciu rizika.

CHMP odsúhlasil zmeny v Súhrnoch charakteristických vlastností liekov a v Príbalovej informácii pre používateľov a obsah listu, ktorý farmaceutická spoločnosť zašle lekárom.

Stanovisko CHMP bude zaslané Európskej komisii na vydanie záväzného rozhodnutia.

 

Otázky a odpovede

 

Čo je pioglitazón?

Lieky obsahujúce pioglitazón sa používajú na liečbu pacientov, ktorí majú diabetes II. typu. Diabetes II. typu je choroba, pri ktorej pankreas neprodukuje dostatok inzulínu potrebného na udržiavanie normálnych hladín glukózy (cukru) v krvi alebo keď telo nevie inzulín efektívne využívať. Tieto lieky sú dostupné vo forme tabliet obsahujúcich samotný pioglitazón (lieky Actos a Glustin) alebo pioglitazón v kombinácii s ďalšími antidiabetickými liekmi ako je metformín (lieky Competact a Glubrava) a glimepirid (Tandemact).

Pioglitazón patrí do skupiny liekov "tiaziolidíndiónov". Tiazolidíndióny pôsobia naviazaním sa na receptory tzv. ‘PPAR gamma receptory’ v tukových, svalových a pečeňových bunkách a spôsobujú, že tieto sú citlivejšie na inzulín, čo znamená, že telo dokáže lepšie využiť inzulín, ktorý samo produkuje. V dôsledku toho sa zníži hladina krvného cukru, čo pomáha lepšie kontrolovať diabetes II. typu.

Actos a Glustin boli registrované v EÚ v októbri 2000, Competact v júli 2006, Tandemact v januári 2007 a Glubrava v decembri 2007. Držiteľom registrácie pre tieto lieky je farmaceutická spoločnosť Takeda.

 

Čo sa odporúča predpisujúcim lekárom?

 • predpisujúci lekári majú mať na pamäti, že prínos pioglitazónu prevažuje naďalej nad rizikom u tých pacientov, ktorí adekvátne reagujú na liečbu, ale treba prijať určité opatrenia na zníženie rizika rakoviny močového mechúra,
 • niektorí pacienti budú musieť prestať užívať pioglitazón, ako sú pacienti, ktorí majú alebo mali rakovinu močového mechúra alebo pacienti s doposiaľ neprešetrenou hematúriou,
 • predpisujúci lekári majú zhodnotiť liečbu -u nových pacientov a pacientov, ktorí už užívajú pioglitazón - po 3-6 mesiacoch a prerušiť liečbu u tých , ktorí nemajú dostatočný prínos z liečby. Pri nasledujúcom ďalšom zhodnotení sa má potvrdiť, že prínos z liečby je naďalej zachovaný,
 • predpisujúci lekári majú zvážiť u pacienta rizikové faktory pre rakovinu močového mechúra (ako sú vek, fajčenie, expozícia určitým chemikáliám a liekom) pre začatím liečby pioglitazónom,
 • predpisujúci lekári majú u starších pacientov začať liečbu pioglitazónom s najnižšou možnou dávkou, keďže títo pacienti majú vyššie riziko rakoviny močového mechúra ako aj srdcového zlyhania,
 • predpisujúci lekári majú predpisovať lieky s obsahom pioglitazónu podľa najnovšieho súhrnu charakteristických vlastností lieku. Bude distribuovaný informačný list so stručným vysvetlením, aké zmeny boli urobené vrátane odporúčaní pre pacientov. Aktualizované informácie o lieku tiež obsahujú súhrn súčasných dôkazov o riziku rakoviny močového mechúra po pioglitazóne.

 

 Čo sa odporúča pacientom?

 • Pacienti majú svojmu lekárovi bezodkladne hlásiť , ak spozorujú krv v moči alebo iné príznaky v súvislosti s močovým mechúrom (ako sú bolesť pri močení alebo nutkanie na močenie.
 • Liečba pacientov už užívajúcich pioglitazone má byť prehodnotená ich lekárom pri nasledujúcej plánovanej kontrole. Pacienti majú akékoľvek svoje otázky konzultovať so svojim lekárom.

 

Poznámky:

 1. Na stránke EMA je dostupná Tlačová správa CHMP a dokument Otázky a odpovede.
 2. Tlačová správa k pozastaveniu registrácie vo Francúzsku je na stránke EMA a ŚÚKL.
 3. Na Slovensku sa používajú lieky Actos a Competact (obsahuje pioglitazón v kombinácii s metformínom), ktoré sú registrované centralizovanou procedúrou vo všetkých štátoch EÚ. Bližšie informácie o liekoch Actos a Competact nájdete na stránke EMA alebo v informáciách pre používateľov. Ďalšie lieky s obsahom pioglitazónu registrované centralizovanou procedúrou sú Glubrava, Glustin a Tandemact. 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png