sk

Xigris [(aktivovaný) alfadrotrekogín] bude stiahnutý z trhu z dôvodu nedostatočnej účinnosti

Štúdia PROWESS-SHOCK nepreukázala prínos pri sledovaní prežívania počas 28 dní u pacientov so septickým šokom


Európska lieková agentúra (EMA) bola informovaná o rozhodnutí spoločnosti Eli Lilly celosvetovo stiahnuť z trhu liek Xigris na základe výsledkov sledovania mortality počas 28 dní v štúdii PROWESS-SHOCK. Eli Lilly sa tiež rozhodla ukončiť všetky ďalšie prebiehajúce klinické štúdie.

Xigris obsahuje liečivo (aktivovaný) alfadrotrekogín. V roku 2002 bol v Európskej únii registrovaný podmienečnou registráciou na liečbu závažnej sepsy u dospelých pacientov s multiorgánovým zlyhaním ako súčasť liečby najvyššieho štandardu. Podmienečná registrácia znamená, že v čase vydania registračného rozhodnutia žiadateľ nebol schopný predložiť dôkazy o účinnosti a bezpečnosti lieku v takom rozsahu, ako sa u liekov vyžaduje a pomer prínosu a rizika lieku musí každoročne prehodnotiť Výbor pre lieky na humánne použite (CHMP) EMA. Použitie Xigrisu bolo obmedzené pre pacientov v najťažšom septickom stave (s aspoň 2 zlyhávajúcimi orgánmi) a liečba sa mala začať najneskôr do 48 hodín, ale prednostne do 24 hodín od nástupu závažnej sepsy. Xigris bol kontraindikovaný u detí do 18 rokov a u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania.

Po prehodnotení v roku 2007 CHMP zistil, že prvotné výsledky o účinnosti z pivotnej klinickej štúdie (štúdia PROWESS) sa nezopakovali v ďalších štúdiách. CHMP usúdil, že bolo potrebné podrobnejšie objasniť pomer prínosu a rizika Xigrisu a požiadal Eli Lilly o vykonanie novej placebom kontrolovanej klinickej štúdie. Táto nová štúdia mala potvrdiť, či prínosy Xigrisu prevyšujú jeho riziká u pacientov so septickým šokom, teda pri použití v indikácii, ktorá je veľmi blízka, ale nie identická so závažnou sepsou s multiorgánovým zlyhaním. Eli Lilly súhlasila s vykonaním novej štúdie pod názvom PROWESS-SHOCK.

Výsledky štúdie PROWESS-SHOCK sú už k dispozícii. Zistilo sa, že Xigris nesplnil primárny koncový ukazovateľ, štatisticky významnú redukciu mortality z akýchkoľvek príčin počas 28 dní v porovnaní s placebom. V tejto štúdii sa tiež nepotvrdil sekundárny koncový ukazovateľ, redukcia mortality v skupine pacientov so závažným deficitom proteínu C. Malý rozdiel v mortalite počas 28 dní (26,4 % v skupine pacientov liečených Xigrisom v porovnaní s 24,2 % v skupine pacientov dostávajúcich placebo) nie je štatisticky významný. Riziko príhod závažného krvácania, ktoré je hlavným rizikom tohto lieku, bolo 1,2 % v skupine s Xigrisom a 1,0 % v skupine s placebom, čo nenaznačuje zvýšené riziko.

Na základe týchto výsledkov sa celkový pomer prínosu a rizika Xigrisu u pacientov so závažnou sepsou, u ktorých je indikovaný, javí ako otázny. Eli Lilly sa preto rozhodla Xigris celosvetovo stiahnuť z trhu.

Liečba Xigrisom sa nemá začínať u nových pacientov a má sa ukončiť u pacientov, ktorí sú už Xigrisom liečení. (Xigris sa podáva jednorazovo, ako kontinuálna intravenózna infúzia v celkovom trvaní 96 hodín.)

CHMP sa touto témou bude podrobne zaoberať na zasadaní 14. – 17. novembra 2011. Aktuálne informácie budú zverejnené hneď, ako to bude možné.

Poznámky

  1. Originál tlačovej správy a všetky súvisiace dokumenty sú dostupné na stránke Európskej liekovej agentúry www.ema.europa.eu.
  2. Xigris sa v súčasnosti používa v 23 členských štátoch EÚ vrátane Slovenska, v USA a v Kanade.
  3. Viac informácií o lieku Xigris je dostupných na stránke EMA v časti Európske verejné hodnotiace správy.
  4. Viac informácií o činnosti EMA je dostupných na stránke www.ema.europa.eu.
  5. Viac informácií o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv je dostupných na stránke www.sukl.sk.

Príloha: Stiahnutie lieku Xigris [(aktivovaný) alfadrotrekogín] z trhu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png