sk

Tlačová správa - kontaminované anestetikum v NsP Levice

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Tlačová správa - kontaminované anestetikum v NsP Levice

Bratislava, 30.10.2007

 

Po odznení informácie v médiách o bakteriálnej nákaze v NsP Levice dňa 27.10.2007 obdržal Štátny ústav pre kontrolu liečiv na základe zisťovaní  ŠUKLom  dňa 29.10.2007:

  1. správu o hlásení nežiaduceho účinku vrátane uvedenia podozrivého  podaného anestetika,
  2. výsledky mikrobiologického vyšetrenia použitého balenia podaného anestetika a originálneho neporušeného balenia,
  3. správu o spôsobe dávkovania a uskladňovania originálneho balenia podozrivého balenia anestetika,
  4. certifikát analýzy pre konkrétnu šaržu lieku Propofol, uvádzaného v správe o hlásení z NsP Levice ( dokument zaručuje výstupnú kontrolu požadovanej kvality lieku používaného v terapeutickej praxi).

Pri vyhodnotení zistených skutočností ŠUKL dospel k záveru, že výstupné testy výrobcu pre uvoľnenie šarže lieku k použitiu lieku v praxi  zodpovedajú požiadavkám na kvalitu lieku a podmienky skladovania originálneho balenia  prípravku Propofol pred podaním boli dodržané.

Výsledky predbežných mikrobiologických vyšetrení na bakteriálnu kontamináciu podaného lieku v mikrobiologickom laboratóriu Levice ukázali, že pri už použitej ampulke bol test pozitívny a teda došlo ku mikrobiálnej kontaminácii.  Výsledok analýz nepoužitej, originálnej ampulky anestetika bol negatívny, teda mikrobiologická čistota je v poriadku.

Z analýzy hlásení nežiaducich účinkov v minulosti u liekov určených pre celkovú anestézu (vrátane Propofolu, lieku uvádzaného v práve o hláseni nežiaduceho účinku) vyplýva, že ŠÚKL nezaznamenal bakteriálne infekcie alebo iné nedostatky v kvalite u týchto druhov liekov ani v Slovenskej republike ani v zahraničí.

 

Na slovenský trh bolo podľa hlásení jedného distribútora dodaných viac ako 1 000 ks ampuliek Propofolu, pričom  ampulky boli  použité v nemocniciach SR bez problémov a bez hlásení o kontaminácii originálnych neporušených balení.

Nemocnica v Leviciach objednala v druhej polovici roku 2007 celkovo viac ako 20 balení  Propofolu, z toho 10 ks obdržala dňa 6.7.2007. Nespotrebovaných zostalo 7ks (okrem lieku uvedeného v správe z NsP Levice zo dňa  29.10.2007), ostatné boli v minulosti použité v nemocnici bez problémov.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv  vykonáva v týchto dňoch napriek uvedeným zisteniam ďalšie  analýzy uvedeného lieku zamerané hlavne na mikrobiologické skúšky.

 

Ďalšie lieky registrované v indikácii  celkové anestetiká na Slovensku sú:

Calypsol, Thiopental,Fentanyl, Sufenta, Sufentanil, Ultiva, Narkamon, Diprivan.

Podľa hlásení distribútorov v priebehu roka 2007 liek Calypsol bol na trh v Slovenskej republike  dodaný v počte viac ako 600 balení, z ktorých sa 566 balení spotrebovalo v zdravotníckych zariadeniach.

 

Podľa dostupných poznatkov Štatny ústav pre kontrolu liečiv v súčasnosti prijal nasledovné stanovisko:

 

Pri dodržaní správneho podávania lieku za aseptických podmienok nie je  ohrozené zdravie ďalších pacientov v zmysle bakteriálnej nákazy  liekom.

 

 Momentálne nie je  dôvod na stiahnutie predmetného lieku, nakoľko originálne balenie predmetného lieku v hlásení z NsP v Leviciach spĺňa požiadavky na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť. Je však dôležité, aby zdravotnícky personál pri používaní týchto liekov pre navodenie celkovej anestézy pri operačných zákrokoch dodržiaval pokyny uvedené v súhrne charakteristických vlastností liekov a príbalovej informácii lieku (súčasť balenia lieku),  hlavne o spôsobe podávania:

 

Liek môže byť použitý len homogénny a v nepoškodenom obale.

Liek a infúzna súprava obsahujúca liek sú určené na jednorazové podanie jednému pacientovi, nakoľko liek je emulzia s obsahom lipidov bez antimikrobiálnych konzervačných prísad a teda môže potencovať rýchly rast mikroorganizmov, preto je potrebné dodržiavať aseptické podmienky pri podávaní lieku.

 

Ďalšie doplňujúce informácie o liekoch na celkovú anestézu nájdete v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) a príbalovom letáku (PIL) na adrese www.sukl.sk

– KONIEC –

Poznámky:

  1. ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv je podľa zákona č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov. ŠÚKL je organizáciou, ktorá zabezpečuje štátny dozor a vykonáva inšpekciu všetkých farmaceutických činností na úseku správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej klinickej praxe a správnej lekárnickej praxe na území SR. Jej súčasťou je dozor nad kvalitou, bezpečnosťou a účinnosťou liečiv a zdravotníckych pomôcok, vydávanie rozhodnutí o registrácii humánnych liekov a registrácia zdravotníckych pomôcok.
  2. Podrobné informácie o lieku Propofol ako aj o všetkých registrovaných liekov v Slovenskej republike pre použitie na celkovú anestézu sú zverejnené na  www.sukl.sk
  3.  EMEA - Európska lieková agentúra so sídlom v Londýne, ktorá schvaľuje nové lieky a lieky vyrobené biotechnologicky. Rieši tiež problémy bezpečnosti liekov, ktoré vznikli v jednotlivých členských štátoch. Mnohé jej rozhodnutia sú pre ostatné členské štáty záväzné. Internetová stránka: www.emea.europa.eu
  4. Ďalšie informácie ohľadne bezpečnosti liekov je možné získať tel. 02 507 01 207, email: pharmacovigilance@sukl.sk
  5. Táto tlačová správa ako aj ďalšie informácie o práci ŠÚKL sú zverejnené na www.sukl.sk
  6. Kontakt pre médiá: Mgr. Ľubomír Šimkovič, 02/5070 1146, simkovic@sukl.sk      
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png