sk

Výnimky z uvádzania údajov v štátnom jazyku na vonkajšom a vnútornom obale lieku

Dňa 15.6.2018 vstupuje do platnosti zákon č.156/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti v súlade s ustanovením § 61 ods.8 novelizovaného zákona oznamujeme žiadateľom o udelenie výnimky z uvádzania údajov v štátnom jazyku  na vonkajšom a vnútornom obale lieku,  že od uvedeného dátumu je správnym orgánom príslušným na vydávanie týchto povolení Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

 

K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ/ splnomocnený zástupca držiteľa registrácie predloží  Štátnemu ústavu žiadosť, ktorá obsahuje nasledovné údaje:                                                                                

  • Názov lieku, číslo šarže, kód ŠÚKL, registračné číslo
  • Názov držiteľa registrácie lieku, presná adresa
  • Splnomocnenie držiteľa registrácie na komunikáciu so ŠÚKL
  • Počet  dovezených balení a štát  z ktorého  bude liek dovezený
  • Certifikát o prepustení šarže lieku kvalifikovanou osobou výrobcu lieku
  • Prehlásenie držiteľa registrácie, že obsah údajov na vonkajšom a vnútornom obale humánneho lieku podľa odsekov 1až 4  je rovnaký
  • Písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku v slovenskom jazyku
  • Súhrn charakteristických vlastností lieku v slovenskom jazyku
  • Dôvod dovozu lieku v cudzojazyčnom balení
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png