sk

Príklady z praxe - rozhodnutia ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dohliada na dodržiavanie pravidiel reklamy liekov podľa zákona o reklame. Ak štátny ústav zaznamená porušenie zákona (z vlastného podnetu, resp. podnetov iných strán), začne voči účastníkovi správne konanie, v rámci ktorého zisťuje súlad s ustanoveniami zákona a v prípade zistenia porušenia uloží zákaz šírenia reklamy a zároveň aj finančnú sankciu. Dodržiavanie ustanovení zákona o lieku, týkajúce sa marketingových aktivít, je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR.

Podnety, v rámci ktorých bolo začaté správne konanie voči šíriteľovi reklamy:

Uvedenie reklamy voľnopredajného lieku na vagónoch rýchlika a v cestovných poriadkoch v rozpore so zákonom

Šíriteľ reklamy porušil zákon o reklame tým, že v reklame neuviedol názov liečiva, nevyhnutné informácie o správnom používaní a výslovnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom používaní lieku obsiahnutého v PIL (Rozhodnutie ŠÚKL)

Reklama lieku viazaného na lekársky predpis

Šíriteľ reklamy porušil zákon o reklame tým, že vo svojom týždenníku uverejnil rozhovor s gynekologičkou a v tomto texte uvádzal názov lieku viazaného na lekársky predpis. Článok bol platenou inzerciou, aj napriek tomu, že ho redakcia prezentovala ako odborné poradenstvo pre pacientov. (Rozhodnutie ŠÚKL)

Šírenie reklamy lieku s uvedením informácií z klinických štúdií

Šíriteľ reklamy porušil zákon o reklame tým, že zverejnil neschválené indikácie na základe výsledkov klinických štúdií, ktoré nemali oporu v SPC. (Rozhodnutie ŠÚKL)

Reklama liekov porovnávajúca účinnosť dvoch produktov určených na liečbu rovnakého ochorenia

Šíriteľ reklamy porušil zákon o reklame tým, že reklama neobsahovala náležitosti o spôsobe výdaja, dátum vypracovania alebo aktualizácie, ani odkazy pre overenie tvrdení porovnávajúcich účinnosť a spôsob dávkovania oboch produktov. (Rozhodnutie ŠÚKL)

Reklama liekov viazaných na lekársky predpis zverejnených na webovej stránke

Šíriteľ reklamy porušil zákon o reklame tým, že na webovej stránke uviedol skrytú reklamu liekov viazaných na lekársky predpis, ktorých reklama je laickej verejnosti zakázaná, a to v podobe, z ktorej sa dalo jednoznačne určiť názov lieku. (Rozhodnutie ŠÚKL)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png