sk

Reklama liekov zameraná na laickú verejnosť

Zákon o reklame v § 8 ods. 4 zakazuje reklamu liekov, ktoré:

 • nie sú v SR registrované
 • obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky
 • sú viazané na lekársky predpis
 • nie sú viazané na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia 

Z uvedeného vyplýva, že propagovať liek smerom k laickej verejnosti možno iba registrované lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis a nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Výnimkou sú očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku, alebo jeho zástupcom, ak sú povolené ministerstvom zdravotníctva. 

Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu liekov musí každá reklama liekov určená verejnosti:

 • byť zostavená tak, aby bolo jednoznačné, že sa jedná o reklamu a aby sa propagovaný liek dal jednoznačne identifikovať (§ 8 ods. 8 písm. a) ZoR)
 • obsahovať:
  •  názov lieku a názov liečiva, len ak obsahuje jedno liečivo
  •  nevyhnutné informácie o správnom používaní
  •  výslovnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie písomnej informácie pre používateľov (tzv. PIL) lieku, ktorá je pribalená k lieku
  •  text: „Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním“ – ak je predmetom reklamy tradičný rastlinný liek 

V zmysle § 8 ods. 9 ZoR reklama liekov určená pre verejnosť nesmie obsahovať  žiadny prvok, ktorý:

 • vyvoláva dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné
 • ponúka určenie diagnózy alebo spôsob liečby korešpondenciou
 • vyvoláva dojem, že účinky lieku sú zaručené a nie sú sprevádzané žiadnymi nežiaducimi účinkami alebo sú lepšie alebo rovnaké ako účinky iného lieku alebo inej liečby,
 • naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by sa mohol zlepšiť užívaním lieku
 • naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by mohol byť ovplyvnený neužívaním lieku; tento zákaz sa nevzťahuje na očkovacie kampane
 • oslovuje výlučne alebo hlavne deti
 • obsahuje odporúčanie vedcov, zdravotníckych pracovníkov alebo známych osôb, ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu liekov
 • pripodobňuje liek k potravine, kozmetickému výrobku alebo k inému spotrebnému tovaru
 • vyvoláva dojem, že bezpečnosť alebo účinnosť lieku spočíva v tom, že má prírodný pôvod
 • môže prostredníctvom opisu alebo podrobným znázornením anamnézy viesť k mylnému samourčeniu diagnózy
 • odkazuje nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom na potvrdenie o vyliečení ochorenia
 • používa nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom zobrazenia zmien ľudského organizmu spôsobených chorobou alebo zranením a znázorňuje účinok lieku v ľudskom organizme na tieto zmeny 

Reklama liekov zameraná na laickú verejnosť vysielaná v rozhlase a televízii

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej ako ZoVR) upravuje reklamu liekov vysielanú v rozhlase alebo televízii. Orgánom dozoru v prípade porušenia zákona nie je ŠÚKL, ale Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png