sk

Všeobecné požiadavky na reklamu liekov

Všeobecné podmienky regulácie reklamy liekov stanovuje zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o reklame), v ktorom sú implementované príslušné ustanovenia smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame a smernice 2001/83/ES ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch

Zákon o reklame v úvodných častiach v § 1 – 3 vymedzuje predmet zákona, základné pojmy a všeobecné požiadavky na reklamu.  V § 4 vymedzuje porovnávaciu reklamu. Samotná reklama liekov je vymedzená v § 8. 

Všeobecné požiadavky na reklamu liekov

Reklama liekov vo všeobecnosti, bez ohľadu na cieľovú skupinu (odborná alebo laická verejnosť), musí byť v zmysle § 8 ods. 7 v každej časti v súlade s SPC, ďalej musí podporovať racionálne používanie lieku objektívnym informovaním o vlastnostiach lieku bez zveličovania vlastností lieku a zároveň nesmie byť klamlivá

Reklama liekov okrem iného musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a dobrými mravmi, nesmie byť skrytá a nesmie mať znaky nekalej obchodnej praktiky. Nesmie prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov. Zákon o reklame v § 4 stanovuje v ktorých prípadoch je prípustná porovnávacia reklama

Zákon o reklame zakazuje reklamu liekov:

 • ktoré nie sú v SR registrované
 • ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky
 • ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis
 • ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia 

Vyššie uvedený zákaz sa nevzťahuje na:

 • očkovacie kampane povolené ministerstvom zdravotníctva
 • reklamu určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky 

Subjekty zodpovedné za reklamu liekov

Zákon o reklame vymedzuje viacero subjektov, ktoré možno sankcionovať v prípade porušenia jednotlivých ustanovení. Jedná sa o nasledovné subjekty:

 • držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý je predmetom reklamy
 • šíriteľ reklamy, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri
 • objednávateľ reklamy, ktorým je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy šírenie
 • osoba oprávnená predpisovať lieky
 • lekársky zástupca
 • iná osoba
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png