sk

Zoznam autorizovaných laboratórií k 22.06.2017

Zoznam

autorizovaných samostatných zmluvných kontrolných laboratórií (SZKL)

v zmysle zákona č. 140/1998 Z.z. a č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax.

Názov a adresa SZKL

Číslo rozhodnutia

Rozsah činnosti

Platnosť rozhodnutia od:

Biomedicínske centrum SAV, Virologický ústav

Detašované pracovisko

VÚ BMC SAV - Oddelenie biotechnologických aplikácií

Jarková 269/17

082 22 Šarišské Michaľany

430/2016/900

Mikrobiologické skúšky: sterilné

Mikrobiologické skúšky: nesterilné

Chemické / Fyzikálne skúšky

Biologické skúšky

16. 02. 2016

EL spol. s r.o.
Radlinského 17A/1575
052 01 Spišská Nová Ves

Š-08/08

Mikrobiologické skúšky: sterilné lieky

Mikrobiologické skúšky: nesterilné lieky

Chemické / Fyzikálne skúšky

15. 03. 2008

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Kollárovo nám. 9
811 07 Bratislava 1

1462/2012/900

Chemické / Fyzikálne skúšky

25. 01. 2013

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Mudroňova 25
921 01 Piešťany

1462/2012/900

Mikrobiologické skúšky: sterilné lieky

Mikrobiologické skúšky: nesterilné lieky

25. 01. 2013

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Robotnícka 820/36
039 01 Turčianske Teplice

1462/2012/900

Chemické / Fyzikálne skúšky - analýza kovov

25. 01. 2013

Medirex, a.s.
Mederčská 39
945 01 Komárno

2186/2017/900

Mikrobiologické skúšky: sterilné lieky

Mikrobiologické skúšky: nesterilné lieky

12. 06. 2017

LABEKO, s.r.o.

Krajinská cesta 2929
921 01 Piešťany

Š-26/07

Chemické / Fyzikálne skúšky - analýza kovov

12. 10. 2007

Slovenská zdravotnícka univerzita,
Vedeckovýskumná základňa
Laboratórium imunotoxikológie
Limbová 14
833 03 Bratislava

Š-07/09

Biologické skúšky

28. 04. 2009

 


Poznámka
 :

1) Laboratória vykonávajú skúšky podľa platného liekopisu, alebo registračnej dokumentácie výrobcov liekov, liečiv, pomocných látok. Štátny ústav pre kontrolu liečiv uznáva výsledky skúšania len od autorizovaných laboratórií uvedených vtomto zozname.

2) Podmienky pre udelenie povolenia sú uvedené v metodickom pokyne ŠÚKL č. MP 117/2015. Tento MP je uverejnený na web stránke ústavu: www.sukl.sk v oddieli „Inšpekcia - autorizované laboratória.

3) Aktuálny zoznam laboratórií, ktoré sú oprávnené vykonávať farmaceutické skúšanie je uverejnený na http://www.sukl.sk/. Inšpekcia -autorizované laboratória)

 

Zoznam aktualizovaný k  15. 04. 2016

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png