sk
Reg číslo Kód Liek / Účinná látka Doplnok Držiteľ Platnosť
Reg číslo 86/0355/12-S Kód 78277 Liek/Účinná látka CELASKON tablety 250 mg Doplnok tbl 30x250 mg (fľ.skl.hnedá) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 61/0699/94-S Kód 15440 Liek/Účinná látka Guttalax Doplnok gtt por 1x15 ml Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 26/0113/93-S Kód 15131 Liek/Účinná látka BATRAFEN Doplnok crm der 1x50 g (tuba Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 26/0113/93-S Kód 15130 Liek/Účinná látka BATRAFEN Doplnok crm der 1x20 g (tuba Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 73/0633/92-S Kód 30636 Liek/Účinná látka Quarelin Doplnok tbl 10x400 mg/60 mg/40 mg (blis.PVC/PE/PVDC) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 07/0148/78-CS Kód 03837 Liek/Účinná látka PARALEN 500 Doplnok tbl 10x500 mg (blis.Al/PVC) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 49/0283/71-CS Kód 02420 Liek/Účinná látka Pancreolan FORTE Doplnok tbl ent 30x220 mg (blis. PVC/Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 73/0745/92-S Kód 02551 Liek/Účinná látka NO-SPA 40 mg Doplnok tbl 20x40 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 73/0745/92-S Kód 30281 Liek/Účinná látka NO-SPA 40 mg Doplnok tbl 100x40 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 73/0745/92-S Kód 09449 Liek/Účinná látka NO-SPA 40 mg Doplnok tbl 1000x40 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 73/0746/92-S Kód 02552 Liek/Účinná látka NO-SPA 40 mg/2 ml Doplnok sol inj 5x2 ml/40 mg Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 73/0746/92-S Kód 09447 Liek/Účinná látka NO-SPA 40 mg/2 ml Doplnok sol inj 50x2 ml/40 mg Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 39/0024/91-S Kód 96635 Liek/Účinná látka MAGNE-B6 tbl obd Doplnok tbl obd 50x470 mg/5 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 09/0260/92-CS Kód 96854 Liek/Účinná látka Maalox žuvacie tablety Doplnok tbl mnd 40x400 mg/400 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ OPL Platnosť
Reg číslo 29/0154/88-CS Kód 93651 Liek/Účinná látka Ibalgin 400 Doplnok tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/Al) Držiteľ OPL Platnosť
eu-flag.png sk-flag.png