sk

Žiadosť o vydavanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

Údaje požadované pri predložení žiadosti ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI KATEGÓRIE

Podľa článku 3 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia 2015/1011(ďalej len delegované nariadenie) žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

a)      úplné meno a priezvisko / názov žiadateľa,

b)     adresa,

c)      IČO,

d)     číslo telefónu a/alebo faxu,

e)     e-mailová adresa žiadateľa,

f)      úplné meno zodpovedného zástupcu a jeho kontaktné údaje,

g)     opis zaradenia a úloh zodpovedného zástupcu,

h)     úplná adresa obchodných priestorov,

i)      opis všetkých miest, kde sa odohrávajú operácie opísané v bode m),

j) informácie, ktoré preukazujú, že sa prijali primerané opatrenia uvedené v odseku 2 písm. a) delegovaného nariadenia,

 Poznámka: Prevádzkovateľ prijíma všetky primerané opatrenia, aby zabránil neoprávnenému premiestneniu látok kategórie 1 uvedených  v prílohe I k nariadeniu (ES)   č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005 z priestorov, kde sa určené látky skladujú, produkujú, vyrábajú a spracúvajú, ako aj na to, aby zabezpečil  prevádzkové priestory.

k) názov a číselný znak KN (KN-Kombinovaná nomenklatúra, Úradný Vestník Európskeho spoločenstva, L 290 zo dňa 28.10.2002 str. 1) určených látok, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu č. 111/2005,

http://www.sukl.sk/buxus/docs//Drogove_prekurzory/Legislativa/Nariadenie_273-2004_kumulovana_verzia_2013.pdf
http://www.sukl.sk/buxus/docs//Drogove_prekurzory/Legislativa/Nariadenie_111-2005_kumulovana_verzia_2013.pdf

l) v prípade zmesi alebo prírodného produktu sa uvádza:
   - názov zmesi alebo prírodného produktu,
   - názov a číselný znak KN určených látok obsiahnutých v zmesi alebo prírodnom produkte, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005,
   - maximálny percentuálny podiel určených látok v zmesi alebo v prírodnom produkte,m) opis predpokladaných typov operácií uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 273/2004 a v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005.

Doklady

 • overená kópia výpisu z registra spoločností alebo činností, podľa potreby (napr. Výpis z obchodného registra)
 • osvedčenie o dobrom správaní dotknutého žiadateľa a zodpovedného zástupcu alebo dokument, z ktorého vyplýva, že poskytujú potrebné záruky riadneho výkonu operácií, alebo informácie, ktoré príslušnému orgánu umožňujú takýto dokument získať. (= výpis z registra trestov a doklad o vzdelaní – diplom SŠ, VŠ apod.)

Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 151 (v hodnote 33,0 eura – platba elektronicky, pozri:

http://www.sukl.sk/sk/drogove-prekurzory/pokyny/oznam-o-plateni-spravnych-poplatkov-od-roku-2014-rozhodnutia-sukl-vo-veci-drogovych-prekurzorov?page_id=3517

Ďalšie informácie pre žiadateľov o vydanie povolenia (podľa článku 3 delegovaného nariadenia 2015/1011):

 1. ak má prevádzkovateľ podľa článku 5a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 štatút schváleného hospodárskeho subjektu (SHS), môže pri podávaní žiadosti o udelenie povolenia uviesť číslo osvedčenia SHS na to, aby ŠÚKL mohol jeho štatút SHS zohľadniť,
 2. žiadateľ na písomnú žiadosť ŠÚKL predloží akékoľvek relevantné dodatočné informácie,
 3. ak je žiadateľ fyzická osoba, body b) a c) odseku 2 písm. b) sa neuplatňujú a bod d) odseku 2 písm. b) sa uplatňuje len v relevantných prípadoch (článok 3 odsek 5 delegovaného nariadenia 2015/1011).
 4. bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 273/2004 a článkom 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 111/2005, ŠÚKL zamietne udelenie povolenia, ak nie sú splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia alebo ak existuje dôvodné podozrenie, že existuje plán použiť určené látky na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok.
 5. v prípade obchodu medzi Úniou a tretími krajinami uvedenými v nariadení (ES) č. 111/2005 môže ŠÚKL buď obmedziť platnosť povolenia na obdobie kratšie ako tri roky, alebo môžu od prevádzkovateľov vyžadovať, aby v maximálne trojročných intervaloch preukazovali, že neprestali spĺňať podmienky, za akých bolo povolenie udelené. Platnosť povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi vydaných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia nie je týmto dotknutá. (Týmto sa ustanovuje, že platné ostávajú aj povolenia vydané MZ SR v súlade so zákonom č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok).
 6. Povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi sú neprenosné.
   

Dôležité upozornenia:

1) Držiteľ povolenia požiada o nové povolenie, ak plánuje akýkoľvek z týchto úkonov (podľa článku 3 ods. 9. nariadenia č. 273/2004): 

 • pridanie ďalšej určenej látky,
 • začiatok novej operácie,
 • zmena miesta obchodných priestorov, v ktorých sa operácie uskutočňujú.

2) Povinnosť prevádzkovateľa (podľa článku 8 nariadenia č. 273/2004):

 • ihneď oznámiť príslušným orgánom uvedeným  v § 2 zákona č. 331/2005 Z. z. (ŠÚKL, MH SR, MV SR a Colné riaditeľstvo SR) všetky okolnosti, akými sú nezvyčajné objednávky alebo transakcie súvisiace s určenými látkami, ktoré sa majú uviesť na trh, ktoré naznačujú, že tieto látky by sa mohli zneužiť na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok. Na tento účel poskytujú prevádzkovatelia príslušným orgánom akékoľvek dostupné informácie, ktoré im umožňujú overiť zákonnosť príslušnej objednávky alebo transakcie (dovoz, vývoz, nákup, predaj,  sprostredkovanie),
 • poskytnúť uvedeným príslušným orgánom v stručnej forme relevantné informácie o svojich transakciách súvisiacich s určenými látkami. 

3) Informácie požadované na účely monitorovania obchodu (podľa článku 10 vykonávacieho nariadenia 2015/1013):

 • prevádzkovatelia poskytujú MH SR informácie uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004 vzhľadom na určené látky kategórií 1 a 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu elektronicky alebo písomne podľa predpisov dotknutého členského štátu (Pozn.: t.j. SR) do 15. februára každého kalendárneho roka,
 • prevádzkovatelia poskytujú MH SR informácie uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 111/2005 elektronicky alebo písomne podľa predpisov dotknutého členského štátu (Pozn.: t.j. SR) do 15. februára každého kalendárneho roka,
 • prevádzkovatelia predkladajú MH SR ročné správy uvedené v odseku 1 a 2 aj vtedy, ak sa v danom roku nevykonali žiadne transakcie.

Tento článok sa vykonáva na základe Vyhlášky MH SR č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh, v znení Vyhlášky MH SR č. 12/2011 Z. z. ktorou sa dopĺňa vyhláška MH SR č. 380/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh. (Vyhláška je uverejnená na internetovej stránke ŠÚKL, v časti DROGOVÉ PREKURZORY/Legislatíva. Súčasťou Vyhlášky je aj VZOR tlačiva: "Písomné hlásenie o uvádzaní určenej látky kategórie 1 alebo kategórie 2 na trh za obdobie od ..... do ....." http://www.sukl.sk/buxus/docs/Drogove_prekurzory/Legislativa/Podavanie_hlaseni_Vyhlaska_MH_SR_12_2011_novela_vyhlasky....pdf ;)http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/005380.pdf

 ŽIADOSŤ O VYZNAČENIE ZMENY V POVOLENÍ

Následné zmeny v povolení (podľa vykonávacieho nariadenia 2015/1013, Článok 6):

 • ak po udelení povolenia dôjde k zmene údajov poskytnutých v žiadosti o toto povolenie, pričom ide o iné údaje než sú informácie uvedené v článku 3 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1011, držiteľ povolenia o tejto skutočnosti písomne alebo elektronicky informuje ŠÚKL do 10 pracovných dní od tejto zmeny,
 • ak sú po zmene týchto údajov podmienky uvedené v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1011 naďalej dodržané a údaje, ktoré sa majú zmeniť, sú obsahom povolenia, ŠÚKL zodpovedajúcim spôsobom povolenie zmení.
   

Zmeny v povoleniach vyznačí ŠÚKL v súlade s § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 331/2005 Z. z.

 • Držiteľ povolenia informuje/podá žiadosť o vyznačenie zmeny v povolení ŠÚKL do 10 dní po zmene údajov, nahlásenie zmeny sa týka najmä zmeny osoby zodpovedného zástupcu.
 • Držiteľ povolenia informuje ŠÚKL do 10 dní aj o zmene ďalších údajov uvedených v platnom povolení (napr.: zmena osoby štatutárneho zástupcu, zmena bydliska štatutárneho zástupcu a pod.).

V žiadosti o vyznačenie zmeny v platnom povolení žiadateľ uvedie údaje týkajúce sa zmeny a priloží príslušné doklady. Vydanie zmeny povolenia podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 151 (v hodnote 16,50 eura - platba elektronicky, pozri  webovú stránku ŠÚKL/DROGOVÉ PREKURZORY: O z n a m o platení správnych poplatkov od roku 2014 - rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov).

http://www.sukl.sk/sk/drogove-prekurzory/pokyny/oznam-o-plateni-spravnych-poplatkov-od-roku-2014-rozhodnutia-sukl-vo-veci-drogovych-prekurzorov?page_id=3517

ZRUŠENIE POVOLENÍ NA ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI

Platnosť, pozastavenie a zrušenie povolení (podľa vykonávacieho nariadenia 2015/1013, Článok 7).

Ak sa ŠÚKL rozhodne pozastaviť alebo zrušiť povolenie, dané rozhodnutie postúpi držiteľovi povolenia elektronicky alebo písomne a uvedie dôvody na opodstatnenie pozastavenia alebo zrušenia.

V súlade s § 3 ods. 1) písm. c) zákona č. 331/2005 Z. z. a s článkom 3 ods. 5. nariadenia č. 273/2004, môže ŠÚKL platnosť povolenia alebo osobitného povolenia pozastaviť alebo zrušiť v takýchto prípadoch:

 • podmienky stanovené v § 3 ods. 3 zákona č. 331/2005 Z. z. (Pozn.: t.j. podmienky za ktorých bolo povolenie vydané) sa už neplnia,
 • na základe oznámenia Ministerstva hospodárstva SR, ak držiteľ povolenia alebo osobitného povolenia opakovane neposkytne hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh (§ 4 ods. 1) písm. e) zákona č. 331/2005 Z. z.),
 • existuje dôvodné podozrenie, že určené látky sú určené na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok.

 
Držiteľ povolenia v prípadoch, keď platnosť povolenia uplynula alebo sa povolenie zrušilo, vráti neplatné povolenie ŠÚKL do 10 pracovných dní od dátumu uplynutia doby platnosti alebo dátumu zrušenia povolenia,
Žiadatelia o zrušenie povolení a osobitných povolení súčasne odovzdajú ŠÚKL jeho originál, vrátane zmien vyznačených v povolení/osobitnom povolení.


Poznámka: Žiadosť nemá predpísaný formulár pre stiahnutie. Elektronický formulár bude dostupný na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png