sk

Žiadosť o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3

Údaje požadované pri predložení žiadosti {podľa článku 3 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia 2015/1011(ďalej len delegované nariadenie)}: 

 • úplné meno a priezvisko / názov žiadateľa,
 • adresa,
 • IČO,
 • číslo telefónu a/alebo faxu,
 • e-mailová adresa žiadateľa,
 • úplné meno zodpovedného zástupcu a jeho kontaktné údaje,
 • opis zaradenia a úloh zodpovedného zástupcu,
 • úplná adresa obchodných priestorov,
 • opis všetkých miest, kde sa odohrávajú operácie,
 • názov a číselný znak KN (KN-Kombinovaná nomenklatúra, Úradný Vestník Európskeho spoločenstva, L 290 zo dňa 28.10.2002 str. 1) určených látok, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu č. 111/2005.

http://www.sukl.sk/buxus/docs//Drogove_prekurzory/Legislativa/Nariadenie_273-2004_kumulovana_verzia_2013.pdf

http://www.sukl.sk/buxus/docs//Drogove_prekurzory/Legislativa/Nariadenie_111-2005_kumulovana_verzia_2013.pdf

V prípade zmesi alebo prírodného produktu sa uvádza:

 • názov zmesi alebo prírodného produktu,
 • názov a číselný znak KN určených látok obsiahnutých v zmesi alebo prírodnom produkte, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005,
 • maximálny percentuálny podiel určených látok v zmesi alebo v prírodnom produkte.

Doklady

 • overená kópia výpisu z registra spoločností alebo činností, podľa potreby (napr. Výpis z obchodného registra);
 • osvedčenie o dobrom správaní dotknutého žiadateľa a zodpovedného zástupcu alebo dokument, z ktorého vyplýva, že poskytujú potrebné záruky riadneho výkonu operácií, alebo informácie, ktoré príslušnému orgánu umožňujú takýto dokument získať. (= výpis z registra trestov a doklad o vzdelaní – diplom SŠ, VŠ apod.)

Vydanie registrácii podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 151 (v hodnote 33,0 eura – platba elektronicky, pozri: http://www.sukl.sk/sk/drogove-prekurzory/pokyny/oznam-o-plateni-spravnych-poplatkov-od-roku-2014-rozhodnutia-sukl-vo-veci-drogovych-prekurzorov?page_id=3517

Ďalšie informácie pre žiadateľov o vydanie registrácie podľa článku 5 ods. 3. delegovaného nariadenia 2015/1011 (t.j. v súlade s článkom 3 ods. 3 delegovaného nariadenia 2015/1011)):

 • ak má prevádzkovateľ podľa článku 5a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 štatút schváleného hospodárskeho subjektu (ďalej iba SHS), môže pri podávaní žiadosti o udelenie registrácie uviesť číslo osvedčenia SHS na to, aby ŠÚKL mohol jeho štatút SHS zohľadniť,
 • žiadateľ na písomnú žiadosť ŠÚKL predloží akékoľvek relevantné dodatočné informácie,
 • ak je žiadateľ fyzická osoba, body b) a c) odseku 2 písm. b) sa neuplatňujú a bod d) odseku 2 písm. b) sa uplatňuje len v relevantných prípadoch (článok 3 odsek 5 delegovaného nariadenia 2015/1011),
 • bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 273/2004 a článkom 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 111/2005, ŠÚKL zamietne udelenie registrácie, ak nie sú splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia alebo ak existuje dôvodné podozrenie, že existuje plán použiť určené látky na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok,
 • v prípade obchodu medzi Úniou a tretími krajinami uvedenými v nariadení (ES) č. 111/2005 môže ŠÚKL buď obmedziť platnosť registrácie na obdobie kratšie ako tri roky, alebo môžu od prevádzkovateľov vyžadovať, aby v maximálne trojročných intervaloch preukazovali, že neprestali spĺňať podmienky, za akých bola registrácia vydaná. Platnosť registrácií na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi vydaných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia nie je týmto dotknutá. (Týmto sa ustanovuje, že platné ostávajú aj registrácie vydané MZ SR v súlade so zákonom č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok)
 • Registrácie na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi sú neprenosné. 

Dôležité upozornenia:  

Držiteľ registrácie požiada o novú registráciu ak plánuje akýkoľvek z týchto úkonov (podľa článku 3 ods. 9. Delegovaného nariadenia č.2015/1011):

 • pridanie ďalšej určenej látky,
 • začiatok novej operácie, 
 • zmena miesta obchodných priestorov, v ktorých sa operácie uskutočňujú.

Povinnosť prevádzkovateľa (podľa článku 8 nariadenia č. 273/2004):

 • ihneď oznámiť príslušným orgánom uvedeným v § 2 zákona č. 331/2005 Z. z. (ŠÚKL, MH SR, MV SR a Colné riaditeľstvo SR) všetky okolnosti, akými sú nezvyčajné objednávky alebo transakcie súvisiace s určenými látkami, ktoré sa majú uviesť na trh, ktoré naznačujú, že tieto látky by sa mohli zneužiť na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok. Na tento účel poskytujú prevádzkovatelia príslušným orgánom (MH SR, Colné riaditeľstvo) akékoľvek dostupné informácie, ktoré im umožňujú overiť zákonnosť príslušnej objednávky alebo transakcie (dovoz, vývoz, nákup, predaj, sprostredkovanie),
 • poskytnúť uvedeným príslušným orgánom v stručnej podobe relevantné informácie o svojich transakciách súvisiacich s určenými látkami.

Informácie požadované na účely monitorovania obchodu (podľa článku 10 vykonávacieho nariadenia 2015/1013):

 • prevádzkovatelia poskytujú Ministerstvu hospodárstva SR informácie uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004 vzhľadom na určené látky kategórií 1 a 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu elektronicky alebo písomne podľa predpisov dotknutého členského štátu do (Pozn.: t.j. SR) 15. februára každého kalendárneho roka,
 • prevádzkovatelia poskytujú Ministerstvu hospodárstva SR súhrnné informácie (vývoz, dovoz, sprostredkovanie) uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 111/2005 elektronicky alebo písomne podľa predpisov dotknutého členského štátu (Pozn.: t.j. SR) do 15. februára každého kalendárneho roka,
 • Prevádzkovatelia predkladajú na Ministerstvo hospodárstva SR ročné správy uvedené v odseku 1 a 2 aj vtedy, ak sa v danom roku nevykonali žiadne transakcie.http://www.sukl.sk/buxus/docs/Drogove_prekurzory/Legislativa/Podavanie_hlaseni_Vyhlaska_MH_SR_12_2011_novela_vyhlasky....pdf ; 3         

Tento článok sa vykonáva na základe Vyhlášky MH SR č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh, v znení Vyhlášky MH SR č. 12/2011 Z. z. ktorou sa dopĺňa vyhláška MH SR č. 380/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh. (Vyhláška je uverejnená na internetovej stránke ŠÚKL, v časti DROGOVÉ PREKURZORY/Legislatíva. Súčasťou Vyhlášky je aj VZOR tlačiva: "Písomné hlásenie o uvádzaní určenej látky kategórie 1 alebo kategórie 2 na trh za obdobie od ..... do .....")

ŽIADOSŤ O VYZNAČENIE ZMENY V REGISTRÁCII

Podľa vykonávacieho nariadenia 2015/1013, článok 9 ods. 1.: Články 3, 4, 6 a 7 sa vzťahujú na postup udelenia registrácie podľa článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 273/2004 alebo článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005.

Následné zmeny v povolení/registrácii (článok 6): 

 • Ak po udelení povolenia/registrácie dôjde k zmene údajov poskytnutých v žiadosti o toto povolenie/registráciu, pričom ide o iné údaje než sú informácie uvedené v článku 3 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1011, držiteľ povolenia/registrácie o tejto skutočnosti písomne alebo elektronicky informuje ŠÚKL do 10 pracovných dní od tejto zmeny.
 • Ak sú po zmene týchto údajov podmienky uvedené v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1011 naďalej dodržané a údaje, ktoré sa majú zmeniť, sú obsahom povolenia/registrácie, ŠÚKL zodpovedajúcim spôsobom povolenie/registráciu zmení.

Zmeny v registráciách vyznačí ŠÚKL v súlade s § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 331/2005 Z. z.

 • držiteľ registrácie informuje/podá žiadosť o vyznačenie zmeny v registrácii ŠÚKL do 10 dní po zmene údajov, nahlásenie zmeny sa týka najmä zmeny osoby zodpovedného zástupcu;
 • držiteľ registrácie informuje ŠÚKL do 10 dní aj o zmene ďalších údajov uvedených v platnej registrácii (napr.: zmena osoby štatutárneho zástupcu, zmena bydliska štatutárneho zástupcu a pod.).

V žiadosti o vyznačenie zmeny v platnom povolení žiadateľ uvedie údaje týkajúce sa zmeny a priloží príslušné doklady. Vydanie zmeny registrácie podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 151 (v hodnote 16,50 eura - platba elektronicky, pozri internetovú stránku ŠÚKL/DROGOVÉ PREKURZORY: Oznam o platení správnych poplatkov od roku 2014 - rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov).

http://www.sukl.sk/sk/drogove-prekurzory/pokyny/oznam-o-plateni-spravnych-poplatkov-od-roku-2014-rozhodnutia-sukl-vo-veci-drogovych-prekurzorov?page_id=3517 

ZRUŠENIE REGISTRÁCIÍ NA ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI

Platnosť, pozastavenie a zrušenie povolení/registrácií (podľa vykonávacieho nariadenia 2015/1013, článok 9 ods. 1.: články 3, 4, 6 a 7 sa vzťahujú na postup udelenia registrácie podľa článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 273/2004 alebo článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 na pozastavenie a zrušenie povolení/registrácií).

Zrušenie registrácie vydá ŠÚKL: 

- Na základe žiadosti držiteľa registrácie, v súlade s § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 331/2005 Z. z..

- Na základe rozhodnutia ŠÚKL pozastaviť alebo zrušiť povolenie/registráciu. Dané rozhodnutie postúpi držiteľovi povolenia/registrácie elektronicky alebo písomne a uvedie dôvody na opodstatnenie pozastavenia alebo zrušenia. V súlade s  § 3 ods. 1) písm. c) zákona č. 331/2005 Z. z. a s článkom 9 ods. 1. vykonávacieho nariadenia 2015/1013, môže ŠÚKL platnosť registrácie pozastaviť alebo zrušiť v takýchto prípadoch:

 • podmienky stanovené v  § 3 ods. 3 zákona č. 331/2005 Z. z. (Pozn.: t.j. podmienky za ktorých bola registrácia vydaná) sa už neplnia,
 • na základe oznámenia Ministerstva hospodárstva SR, ak držiteľ registrácie opakovane neposkytne hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh (§ 4 ods. 1) písm. e) zákona č. 331/2005 Z. z.),
 • existuje dôvodné podozrenie, že určené látky sú určené na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok.

Držiteľ povolenia/registrácie v prípadoch, keď platnosť povolenia/registrácie uplynula alebo sa povolenie/registrácia zrušilo/a, vráti neplatné povolenie/registráciu ŠÚKL do 10 pracovných dní od dátumu uplynutia doby platnosti alebo dátumu zrušenia povolenia/registrácie.


Poznámka: Žiadosť nemá predpísaný formulár pre stiahnutie. Elektronický formulár bude dostupný na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png