sk

POKYNY PRE ŽIADATEĽA o povolenie na zaobchádzanie s liekmi na veľkodistribúciu humánnych liekov

P O K Y N Y   P R E   Ž I A D A T E Ľ A

o povolenie na zaobchádzanie s liekmi  na V E Ľ K O D I S T R I B Ú C I U  H U M Á N N Y C H  L I E K O V

 

 

Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami na veľkodistribúciu liekov vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej „ŠUKL“) v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“) na základe žiadosti žiadateľa o vydanie povolenia.

 

Všetky doklady, na základe ktorých sa vydáva alebo mení povolenie, musia byť originály alebo overené kópie.

Doklady, ktoré žiadatelia podali ŠUKL k žiadosti o vstupnú inšpekciu, sa opakovane nepredkladajú, ak je žiadosť o vydanie povolenia podaná následne po vydaní súhlasného posudku ŠUKL a doklady nestratili časovú platnosť.

 

 

P O K Y N Y   P R E   Ž I A D A T E Ľ A   Fyzická osoba – FO

 

 

Žiadosť podpísaná žiadateľom alebo splnomocneným zástupcom musí obsahovať: (v zmysle § 6 ods. 5 písm. a) - d) zákona)

 • meno a priezvisko žiadateľa, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo, identifikačné číslo
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • druh a rozsah činnosti
 • miesto výkonu činnosti
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi

 

K žiadosti je potrebné doložiť: (v zmysle § 6 ods. 5 písm. c), e), f), g), h), j) zákona)

 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť  
 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo odbornej spôsobilosti odborného zástupcu, ak bol ustanovený (v zmysle § 17 ods. 1 písm. b) zákona) - vysokoškolský diplom o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore farmácia
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne, priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie žiadateľa
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/alebo výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • doklad o dôveryhodnosti žiadateľa (v zmysle § 3 ods. 6 zákona - čestné prehlásenie o dôveryhodnosti)
 • notárom overené čestné prehlásenie žiadateľa alebo odborného zástupcu, ak je ustanovený, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods.1 zákona)

 

Pri podaní žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok vo výške 100 - € (v súlade  so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka150 písm. d) a e) bezhotovostným prevodom s použitím nasledovných platobných údajov:

 • číslo účtu: 7000133673/8180, Štátna pokladnica
 • IBAN: SK3481800000007000133673
 • Variabilný symbol: 30 + IČO žiadateľa (čísla bez medzery)

 

 

 

P O K Y N Y   P R E   Ž I A D A T E Ľ A    Právnická osoba – PO

 

 

Žiadosť podpísaná štatutárom/štatutármi alebo splnomocneným zástupcom musí obsahovať: (v zmysle § 6 ods. 5 písm. a) - d) zákona)

 • názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo spoločnosti
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia osoby alebo osôb, ktorí sú štatutármi spoločnosti,
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia odborného zástupcu
 • druh a rozsah činnosti
 • miesto výkonu činnosti
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi

 

K žiadosti je potrebné doložiť: (v zmysle § 6 ods. 5 písm. c) - j) zákona)

 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť  
 • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu (v zmysle § 17 ods. 1 písm. b) zákona)-vysokoškolský diplom o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore farmácia
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne, priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie žiadateľa
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/alebo výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu
 • doklad o dôveryhodnosti žiadateľa (v zmysle § 3 ods. 6 zákona - čestné prehlásenie o dôveryhodnosti)
 • notárom overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods.1 zákona)

 

Pri podaní žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok vo výške 250 - € (v súlade  so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka150 písm. d) a e) bezhotovostným prevodom s použitím nasledovných platobných údajov:

 • číslo účtu: 7000133673/8180, Štátna pokladnica
 • IBAN: SK3481800000007000133673
 • Variabilný symbol: 40 + IČO žiadateľa (čísla bez medzery)

 

   Zmeny údajov  v povolení § 8 ods. 3 zákona

 

     Zmena odborného zástupcu, zmena miesta výkonu činnosti, nový druh alebo rozsah činnosti – sú zmenami, ktoré vyžadujú vydanie nového povolenia, pričom žiadateľ zároveň požiada o zrušenie pôvodného povolenia.

 

    Doklady pri zmene odborného zástupcu

 • notárom overené čestné prehlásenie, že nedošlo k iným zmenám, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie
 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/alebo výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • doklad o odbornej spôsobilosti-vysokoškolský diplom o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore farmácia
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu
 • notárom overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods.1 zákona)

      Doklady pri zmene miesta výkonu činnosti, nového druhu alebo rozsahu zaobchádzania s liekmi

 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť  
 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/alebo výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne, priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie žiadateľa
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti

Pri podaní žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok, a to pre FO vo výške 20 - €, pre PO vo výške 30 - € (v súlade  so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka150 písm. d) a e) bezhotovostným prevodom s použitím nasledovných platobných údajov:

 • číslo účtu: 7000133673/8180, Štátna pokladnica
 • IBAN: SK3481800000007000133673
 • Variabilný symbol: 50 + IČO žiadateľa    (20 € FO, čísla bez medzery)
 • Variabilný symbol: 60 + IČO žiadateľa    (30 € PO, čísla bez medzery)

 

Zmeny údajov  v povolení § 8 ods. 1 zákona

 

Zmenu mena alebo priezviska a zmenu adresy bydliska držiteľa povolenia, ak ide o FO, alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený, zmenu názvu alebo obchodného mena a zmenu adresy sídla držiteľa povolenia, ak ide o PO, zmena osoby, ktorá je štatutárnym orgánom – sú zmenami, ktoré je držiteľ povolenia povinný bezodkladne oznámiť ŠUKL, ktorý zmenu vyznačí listom ako prílohu rozhodnutia.

 

  Doklady pri uvedených zmenách

 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/alebo výpis z registra trestov žiadateľa, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • sobášny list – zmena mena
 • doklad o novej adrese – napr. kópia OP – pri zmene adresy

 Pri podaní žiadosti  sa správny poplatok neplatí.

 

 

Žiadosti (v zmysle § 6, § 12, §17 zákona č. 362/2011 Z. z.) sa zasielajú na adresu:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, referát drogových prekurzorov a povolení.

 

Kontakt: Bc. PharmDr. Kornélia Radová, Tel.: +421-2-507 01 102,                     kornelia.radova@sukl.sk

              JUDr. Ján Hudec, PhD., Tel.: +421-2-507 01 220,                              jan.hudec@sukl.sk

                 alebo písomne  na                                                                    povolenia@sukl.sk

 

   

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png